Nombre de lectures: 0

El Butlletí Oficial de l'Estat de 8 d’abril de 2020 ha publicat el Reial decret llei 13/2020, de 7 d'abril, les disposicions addicionals tercera i quarta del qual estableixen mesures de simplificació per tramitar els procediments que permetin a les entitats gestores de la Seguretat Social resoldre de manera provisional en matèria de prestacions de la Seguretat Social, especialment per als casos en què les persones interessades no tinguin certificat electrònic o clau permanent que els permeti tramitar les seves sol·licituds a través de la Seu electrònica de la Seguretat Social i de la Seu electrònica del SEPE. En definitiva, es procura agilitar el procediment reduint provisionalment els tràmits a la mínima expressió, amb la finalitat de facilitar l'accés a l'acció protectora de tots els ciutadans en aquesta situació extraordinària.

En aquests casos, els escrits, les sol·licituds i les comunicacions s'han d'efectuar a través dels enllaços següents: http://run.gob.es/cqsjmb (per a l'INSS) i http://run.gob.es/lpifqh (per a l'ISM). Provisionalment, s'admet la identitat declarada per la persona interessada, que ha de deixar constància expressa de la seva voluntat o consentiment amb la tramitació del seu expedient, sens perjudici de les verificacions i comprovacions que ha de dur a terme l'entitat gestora.

Quant als documents que s'hagin d'acompanyar a les sol·licituds, també poden ser aportats per la persona interessada, sens perjudici que un cop reobrin al públic les oficines públiques s’hagin d’aportar físicament. Si la persona interessada no té aquesta documentació, provisionalment s'admet una declaració responsable en els termes que disposa l'article 39 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre.

L'entitat gestora, sobre la base de les sol·licituds i documents aportats, ha de dictar les corresponents resolucions provisionals de reconeixement o revisió de prestacions i ha de dur a terme l'abonament que sigui procedent, si escau. Aquestes resolucions provisionals han de ser revisades posteriorment i, en cas que es conclogui que la persona interessada no té dret a prestació, s'han d'iniciar les actuacions necessàries amb vista a reclamar les quantitats percebudes indegudament.