Nombre de lectures: 0

El Butlletí Oficial de l'Estat de 9 d’abril de 2020 ha publicat la Resolució de 6 d'abril de 2020, de la Tresoreria General de la Seguretat Social, per la qual es modifiquen quanties en matèria d'ajornaments en el pagament de deutes amb la Seguretat Social.

Aquesta Resolució reordena la competència material en la Tresoreria General de la Seguretat Social dels caps de les unitats de recaptació executiva (deutes fins a 150.000 euros); dels subdirectors provincials (deutes de 150.001 a 300.000 euros); dels directors provincials (deutes de 300.001 a 1.000.000 d'euros); del sotsdirector/a general de procediments executius i especials de recaptació (deutes d'1.000.001 a 2.500.000 euros), i del director/a general (deutes de més de 2.500.001 euros), i modifica les quanties ajornables.

D'acord amb el que disposa aquesta Resolució i l'article 33.4.b del Reglament general de recaptació de la Seguretat Social, aprovat pel Reial decret 1415/2004, d'11 de juny, no cal constituir garanties per assegurar el compliment de l'ajornament en el pagament de deutes amb la Seguretat Social quan el total del deute ajornable sigui igual o inferior a 150.000 euros, o quan, sent el deute ajornable inferior a 250.000 euros, s'acordi que s'ingressi almenys un terç d'aquest últim abans que hagin transcorregut 10 dies des de la notificació de la concessió, i la resta, en els dos anys següents.