Nombre de lectures: 0

El Butlletí Oficial de l'Estat de 8 d’abril de 2020 ha publicat el Reial decret llei 13/2020, de 7 d'abril, la disposició addicional cinquena del qualestableix regles especials per gestionar les llicències i els pagaments dels funcionaris mutualistes de MUFACE i MUGEJU que iniciïn una situació d'incapacitat temporal (IT) o s'hi trobin.

En cas que la situació d'IT s'hagi iniciat amb anterioritat a la declaració de l'estat d'alarma pel Reial decret 463/2020, de 14 de març, s'estableixen durant la vigència de l'estat d'alarma dues possibles situacions:

  • Per als mutualistes de MUFACE que no hagin assolit el dia 91 d'IT, s'han de continuar emetent llicències per malaltia, tot i que no es disposi del comunicat de baixa acreditatiu, que s'ha de demanar posteriorment quan el pugui expedir el facultatiu corresponent.
  • A partir del 91 dia d'IT per als mutualistes de MUFACE, i del 181 dia per als de MUGEJU, s'ha d'actuar d'idèntica manera que en l'emissió de llicències, i cal seguir abonant el 100 % de les retribucions, sense efectuar descompte de les retribucions complementàries fins que no acabi l'estat d'alarma.

En cas que la situació d'IT s'hagi iniciat durant l'estat d'alarma, s'ha d'emetre la llicència inicial i, si escau, les pròrrogues d'aquesta, tot i que no disposin del comunicat de baixa acreditatiu del procés patològic i l'assistència sanitària, i posteriorment cal demanar el comunicat de baixa quan pugui ser expedit pel facultatiu de l'entitat o del servei públic de salut.

En tots aquests supòsits, els òrgans de personal que emetin les llicències corresponents han de comunicar aquests tràmits a MUFACE i MUGEJU, mitjançant l'aplicació informàtica habitual en el cas de MUFACE i el procediment utilitzat de manera habitual amb MUGEJU.

Etiquetes: