Nombre de lectures: 0

El Butlletí Oficial de l'Estat del dia 18 de març de 2020 ha publicat el Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per fer front a l'impacte econòmic i social del COVID-19. Aquesta norma conté un seguit de mesures econòmiques i socials que volen garantir la sostenibilitat en ambdós àmbits de les persones i les empreses afectades pel virus; és a dir, a tots i cadascun de nosaltres.

En l'àmbit de la Seguretat Social destaca l'extensió de la protecció per desocupació a les persones que tenen suspesa temporalment l'ocupació com a conseqüència de la pandèmia. Així, s'estableix que les suspensions de contracte i reduccions de jornada que tinguin la causa directa en pèrdues d'activitat com a conseqüència del COVID-19, incloent-hi la declaració de l'estat d'alarma, que impliquin suspensió o cancel·lació d'activitats, tancament temporal de locals d'afluència pública, restriccions en el transport públic i, en general, de la mobilitat de les persones i/o les mercaderies, manca de subministraments que impedeixin greument continuar el desenvolupament ordinari de l'activitat, o bé en situacions urgents i extraordinàries degudes al contagi de la plantilla o l'adopció de mesures d'aïllament preventiu decretats per l'autoritat sanitària, que quedin degudament acreditats, tenen la consideració de provinents d'una situació de força major, amb les conseqüències que es deriven de l'article 47 del TRLET.

En aquests casos d'expedients de regulació temporal d'ocupació (ERTO) derivats de força major, les empreses han de presentar la sol·licitud oportuna davant l'autoritat laboral, i ho han de comunicar a les plantilles, i la resolució administrativa ha de ser adoptada hi hagi o no informe de la Inspecció de Treball i Seguretat Social -té caràcter potestatiu- en un termini improrrogable de cinc dies. A partir de la data d'efecte d'aquesta suspensió de contractes per força major, les empreses de menys de 50 treballadors queden exonerades del pagament de l'aportació empresarial de les quotes de la Seguretat Social. En el cas de les empreses de 50 treballadors o més, l'exoneració del pagament de quotes és del 75% d'aquesta aportació empresarial. La quota dels treballadors no té cap exempció durant aquests períodes de suspensió dels contractes de treball per força major.

S'agilita la tramitació dels ERTO per causes econòmiques, tècniques, organitzatives o productives, també recollides a l'article 47 del TRLET, tant pel que fa al termini per constituir la comissió representativa -que passa de 7 a 5 dies- com al del període de consultes, que es redueix de 15 a 7 dies.

Cal assenyalar que el Reial decret llei 8/2020 estableix que les mesures extraordinàries en l'àmbit laboral estan subjectes al compromís de l'empresa de mantenir l'ocupació durant el termini de sis mesos des de la data de represa de l'activitat.

Pel que fa a la protecció social derivada d'aquestes suspensions, el Govern ha decidit estendre el reconeixement de la prestació contributiva per desocupació a totes les persones afectades per aquestes situacions, acreditin o no el període mínim de cotització exigit legalment, de 360 dies dins els darrers sis anys. És a dir, totes les persones incloses en els ERTO per aquesta causa poden accedir a la prestació per atur mentre es mantingui la situació de força major, amb independència del període de cotització prèvia que tinguin acreditat. A més, no computa el temps en què es percebi la prestació per atur de nivell contributiu que porti causa immediata de les esmentades circumstàncies extraordinàries, a l'efecte de consumir els períodes màxims de percepció establerts.

La quantia de la prestació és l'ordinària, és a dir, el 70% de la base reguladora durant els primers 180 dies de prestació i, si s'escau, el 50% a partir del dia 181. La base reguladora de la prestació és, en aquest cas, el resultat de computar la mitjana de les bases dels últims 180 dies cotitzats o, si no, del període de temps inferior immediatament anterior a la situació legal de desocupació, treballats a l'empara de la relació laboral afectada per les circumstàncies extraordinàries que han originat directament la suspensió del contracte o la reducció de la jornada de treball.

Pel que fa als procediments, durant el període de vigència de les mesures extraordinàries en matèria de salut pública adoptades per les autoritats per combatre els efectes de l'extensió del COVID-19, que comportin la limitació de la mobilitat dels ciutadans o que pertoquin al funcionament dels serveis públics l'actuació dels quals afecti la gestió de la protecció per desocupació, la presentació de les sol·licituds d'alta inicial o represa de la prestació i el subsidi per desocupació realitzada fora dels terminis establerts legalment, no implica que es redueixi la durada del dret a la prestació corresponent. També se suspèn l'obligació dels perceptors del subsidi per desocupació de sol·licitar-ne la pròrroga un cop completat un període de 6 mesos de percepció -12 mesos en el cas del subsidi per a majors de 52 anys; per tant, les pròrrogues d'aquests subsidis les produeix d'ofici l'entitat gestora.