Nombre de lectures: 0

El Butlletí Oficial de l'Estat del dia 18 de març de 2020 ha publicat el Reial decret llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per fer front a l'impacte econòmic i social del COVID-19. En el marc de les mesures econòmiques i socials que volen garantir la sostenibilitat en ambdós àmbits de les persones i les empreses afectades pel virus, s’han introduït importants novetats pel que fa als treballadors autònoms.

Concretament, s'estableix que, amb caràcter excepcional i amb vigència limitada a un mes, a partir de l'entrada en vigor del Reial decret 463/2020, de 14 de març, o fins a l'últim dia del mes en què finalitzi aquest estat d'alarma, si es prolonga durant més d'un mes, els treballadors per compte propi o autònoms, les activitats dels quals quedin suspeses, en virtut del que disposa l'esmentat Reial Decret, o, en un altre cas, quan la seva facturació el mes anterior en què se sol·licita la prestació es vegi reduïda, almenys, en un 75% en relació amb la mitjana de facturació del semestre anterior, tenen dret a la prestació extraordinària per cessament d'activitat que regula aquest Reial decret llei.

Els requisits per accedir a aquesta prestació extraordinària de cessament d'activitat, que és incompatible amb qualsevol altra prestació del sistema de Seguretat Social, són els següents:

  • Estar afiliats i en alta, en la data de la declaració de l'estat d'alarma, en el règim especial de la Seguretat Social dels treballadors per compte propi o autònoms (RETA) o, si s'escau, en el règim especial de la Seguretat Social dels treballadors de la mar (RETM).
  • En cas que la seva activitat no es vegi directament suspesa en virtut del que disposa el Reial decret 463/2020, de 14 de març, cal acreditar la reducció de la facturació en, almenys, un 75%, en relació amb la del semestre anterior.
  • Trobar-se al corrent en el pagament de les quotes a la Seguretat Social. No obstant això, si en la data de la suspensió de l'activitat o de la reducció de la facturació no es compleix aquest requisit, l'òrgan gestor convida el treballador/a autònom perquè en el termini improrrogable de 30 dies naturals ingressi les quotes degudes. La regularització del descobert produeix plens efectes per adquirir el dret a la protecció.

Com veiem, no s'exigeix un període mínim de cotització previ. Recordem que, amb caràcter general, aquest període és de 12 mesos. Per tant, totes les persones que treballen per compte propi i es troben en alta en el RETA o en el RETM poden accedir a aquesta nova prestació extraordinària.

La durada de la prestació és, per tant, d'un mes i es prorrogarà mensualment fins a l'últim dia del mes en què finalitzi l'estat d'alarma, si això succeeix un cop transcorregut més d'un mes des de l'inici. El temps de percepció d'aquesta prestació extraordinària s'entén com a cotitzat i no redueix els períodes de prestació per cessament d'activitat als quals la persona beneficiària pugui tenir dret en el futur.

La quantia és l'ordinària, és a dir, el 70% de la base reguladora, que és la mitjana de les bases per les quals s'hagi cotitzat durant els 12 mesos continuats i immediatament anteriors a la situació legal de cessament. Quan no s'acrediti el període mínim de cotització per tenir dret a la prestació, la quantia de la prestació serà equivalent al 70% de la base mínima de cotització en el RETA o, si escau, en el RETM.

Finalment, pel que fa a la gestió d'aquesta prestació extraordinària, correspon a la mútua col·laboradora de la Seguretat Social a la qual estigui associat el treballador/a autònom en cada cas.