Nombre de lectures: 0

El Butlletí Oficial de l'Estat del dia 14 de març de 2020 va publicar el Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19. La disposició addicional tercera d'aquesta norma conté una mesura molt important, entre d'altres, en matèria de procediment administratiu, que també afecta els procediments en matèria de Seguretat Social.

En aquest sentit, cal tenir en compte que els terminis dels procediments en matèria de Seguretat Social, igual que els dels àmbits administratius, queden suspesos, i s'interrompen els terminis per tramitar els procediments de totes les entitats del sector públic. El còmput dels terminis es reprendrà en el moment que perdi vigència el present Reial decret o, si s'escau, les pròrrogues d'aquest.

La suspensió i la interrupció de terminis s'aplica a tot el sector públic definit en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

No obstant l'anterior, es disposa que l'òrgan competent pugui acordar, mitjançant resolució motivada, les mesures d'ordenació i d'instrucció estrictament necessàries per evitar perjudicis greus en els drets i interessos de la persona interessada en el procediment i sempre que aquesta en manifesti la conformitat, o quan la persona interessada manifesti la conformitat que no se suspengui el termini.

Únicament queden exceptuats d'aquesta norma els procediments i les resolucions que referits a situacions estretament vinculades als fets justificatius de l'estat d'alarma.

La suspensió i la interrupció dels terminis a què fa referència aquest Reial decret no és aplicable als procediments administratius en els àmbits de l'afiliació, la liquidació i la cotització de la Seguretat Social.