Nombre de lectures: 0

El Reial decret llei 8/2019, de 8 de març, ha incorporat dues novetats importants pel que fa a l'acció protectora del sistema de Seguretat Social, l'una quant a les prestacions contributives i, l'altra, quant a les no contributives.

Pel que fa a la primera, s'ha incrementat la quantia mínima de les pensions d'incapacitat permanent derivada de malaltia comuna per a menors de 60 anys, tant en els supòsits en què no hi ha cònjuge a càrrec com en els que sí que n'hi ha o es tracta d'una unitat econòmica unipersonal. D'aquesta manera, durant l'any 2019, les quanties mínimes de les pensions d'incapacitat permanent total derivada de malaltia comuna per a menors de 60 anys del sistema de Seguretat Social, en la modalitat contributiva, queden fixades en els imports següents:

Incapacitat permanent Amb cònjuge a càrrec (euros/any) Sense cònjuge: unitat econòmica unipersonal (euros/any) Amb cònjuge no a càrrec (euros/any)
Total: derivada de malaltia comuna menor de 60 anys. 6.991,60 6.991,60 6.930,00

D'altra banda, s'ha incrementat la quantia de les prestacions familiars econòmiques de la Seguretat Social -recordem, prestacions no contributives del sistema-, així com l'import del límit d'ingressos per accedir-hi, regulats en el capítol I del títol VI del TRLGSS. La quantia de l'assignació econòmica per cada fill menor de 18 anys sense discapacitat a càrrec del beneficiari, sigui quina sigui la naturalesa legal de la filiació, així com pels menors al seu càrrec en règim d'acolliment familiar permanent o guarda amb fins d'adopció, passa dels 291 euros/any als 341 euros/any.

Els límits d'ingressos per tenir dret a aquesta assignació econòmica queden fixats en 12.313 euros anuals i, si es tracta de famílies nombroses, en 18.532 euros, per tant s'incrementa en 3.002 euros per cada fill a càrrec a partir del quart, incloent-hi aquest.

Finalment, la quantia d'aquesta assignació econòmica s'incrementa fins als 588 euros/any en els casos en què els ingressos de la llar siguin inferiors segons l'escala següent:

Integrants de la llar:

Persones > = 14 anys (M) Persones < 14 anys (N) Interval d’ingressos Assignació íntegra anual (euros)
1 1 4.679,99 o menys 588 x F
1 2 5.759,99 o menys 588 x F
1 3 6.839,99 o menys 588 x F
2 1 6.479,99 o menys 588 x F
2 2 7.559,99 o menys 588 x F
2 3 8.639,99 o menys 588 x F
3 1 8.279,99 o menys 588 x F
3 2 9.359,99 o menys 588 x F
3 3 10.439,99 o menys 588 x F
M N 3.599,99 + [(3.599,99 x 0,5 x (M-1)) + (3.599,99 x 0,3 x N)] o menys 588 x F

Beneficiaris:

F = fills a càrrec menors de 18.

N = nombre de menors de 14 anys a la llar

M = nombre de persones de 14 o més anys a la llar.

Recordem que, a més d'aquesta prestació familiar per fill a càrrec menor de 18 anys sense discapacitat, la quantia s'ha incrementat, i es mantenen les de les altres prestacions familiars, ja recollides en el Reial decret llei 28/2018, de 28 de desembre, que són les següents:

  • Assignació econòmica per fill o menor a càrrec amb un grau de discapacitat igual o superior al 33%: 1.000 euros/any.
  • Assignació econòmica per fill a càrrec més gran de 18 anys amb discapacitat:
  • Amb un grau de discapacitat igual o superior al 65%: 4.704 euros/any.
  • Amb un grau de discapacitat igual o superior al 75% i amb necessitat de concurs d'una altra persona per efectuar els actes essencials de la vida: 7.056 euros/any.
  • Prestació per naixement o adopció de fill, en supòsits de famílies nombroses, monoparentals i de mares amb discapacitat establerta en l'article 357 (la quantia es recull en l'article 358 del TRLGSS): 1.000 euros.