Nombre de lectures: 0

Com és ben sabut, amb caràcter general la pensió de jubilació contributiva és incompatible amb les activitats que pugui dur a terme el pensionista, tant per compte d'altri com per compte propi, quan aquestes activitats donin lloc a la inclusió en algun dels règims del sistema de Seguretat Social.

No obstant això, aquesta regla té diferents excepcions, la més important de les quals és establerta per l'article 213.4 del TRLGSS, que declara compatible percebre la pensió de jubilació amb la realització de treballs per compte propi els ingressos anuals totals del qual no superin el salari mínim interprofessional, en còmput anual. Aquest límit queda fixat, per tant, en 12.600 euros anuals per a l'any 2019. Aquest mateix article també recull supòsits de compatibilitat parcial de les pensions de jubilació amb el desenvolupament d'activitats laborals a temps parcial i, fins i tot, a jornada completa, en els termes i les condicions establertes en l'article 214 del TRLGSS per a l'anomenat “envelliment actiu”.

Doncs bé, el Reial decret 302/2019, de 26 d'abril, desenvolupant el contingut de la disposició final segona del Reial decret llei 26/2018, de 28 de desembre, pel qual s'aproven mesures d'urgència sobre la creació artística i la cinematografia, acull un nou supòsit de compatibilitat de la pensió contributiva de jubilació, en aquest cas relacionat amb el desenvolupament d'activitats de creació artística. Aquesta norma és vigent des del dia 1 de maig de 2019, i és una nova possibilitat de compatibilitat per la qual poden optar els pensionistes que compleixin els requisits establerts en la nova norma.

D'aquesta manera, s'amplia l'àmbit de compatibilitat que hem vist en l'article 213.4 del TRLGSS, de manera que, quan l'activitat consisteix en la creació artística, no està limitada pels ingressos obtinguts pel pensionista, de manera que aquests poden ser superiors al salari mínim interprofessional en còmput anual. Aquesta compatibilitat afecta, per tant, els beneficiaris d'una pensió contributiva de jubilació de la Seguretat Social que, amb posterioritat a la data de reconeixement d'aquesta pensió, exerceixin una activitat de creació artística per la qual percebin ingressos derivats de drets de propietat intel·lectual, incloent-hi els generats per la transmissió a tercers, amb independència que per la mateixa activitat percebin altres remuneracions connexes. No obstant això, no és aplicable aquesta compatibilitat quan, a més de desenvolupar aquesta activitat de creació artística, es fa qualsevol altre treball per compte d'altri o per compte propi que s'inclogui en el camp d'aplicació del règim general o d'algun dels règims especials de la Seguretat Social.

Aquesta compatibilitat, que permet al pensionista continuar sent-ho amb caràcter general, permet desenvolupar una activitat de creació artística i percebre simultàniament el 100% de l'import que correspongui percebre o, si escau, estigui percebent el beneficiari per la pensió contributiva de jubilació.

També es pot compatibilitzar l'activitat de creació artística amb el 100% de l'import del complement per maternitat o la quantitat addicional que correspongui percebre o estigui percebent el beneficiari, d'acord amb el que disposa, respectivament, l'article 60 i el paràgraf tercer de l'article 210.2 del TRLGSS. Pel que fa referència als complements per a pensions inferiors a la mínima, el pensionista té dret a percebre'ls durant el temps en el qual compatibilitzi la pensió amb l'activitat de creació artística, sempre que reuneixi els requisits establerts per a això.

Quant als requisits en matèria d'afiliació, si el beneficiari d'una pensió contributiva de jubilació, un cop causada aquesta, inicia una activitat de creació artística, cal que es doni d'alta en el règim que correspongui de la Seguretat Social, que s'ha de mantenir durant tot el temps que duri l'activitat. Per això, ha de presentar davant la Tresoreria General de la Seguretat Social, a més de la sol·licitud corresponent, el model de certificat o de declaració responsable, segons correspongui. Els models per efectuar aquestes comunicacions figuren, respectivament, com a annexos I i II del Reial decret 302/2019. El pensionista de jubilació també ha de presentar aquests models davant l'Institut Nacional de la Seguretat Social o de l'entitat gestora de la seva pensió.

Quant a la cotització a la Seguretat Social en aquests supòsits, ja sigui al règim general de la Seguretat Social o al règim especial de la Seguretat Social dels treballadors per compte propi o autònoms, s'ha d'efectuar únicament per incapacitat temporal i per contingències professionals. A més, s'ha de fer una cotització especial de solidaritat del 8% sobre la base de cotització per contingències comunes, no computable a l'efecte de prestacions. En el cas que aquesta activitat es desenvolupi per compte d'altri, el 6% ha d'anar a càrrec de l'empresari, i el 2%, a càrrec del treballador.

Finalment, pel que fa referència al dret a les prestacions que es puguin generar, si es genera un subsidi per incapacitat temporal durant aquesta situació, aquest subsidi és incompatible amb el cobrament de la pensió contributiva de jubilació a partir del moment en què se cessi en l'activitat i es causi baixa en el règim corresponent de la Seguretat Social. En aquests supòsits solament s'ha d'abonar la pensió contributiva de jubilació. D'altra banda, a l'efecte del còmput del període de carència requerit per accedir a les prestacions que podria causar el beneficiari d'aquesta compatibilitat, solament s'han de tenir en compte les cotitzacions realitzades amb posterioritat al fet causant de la pensió contributiva de jubilació.