Nombre de lectures: 0

El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 8 d’octubre de 2018 publica la Resolució TSF/2264/2018, de 2 d'octubre, per la qual s'obre la convocatòria per a la concessió de l'ajut econòmic sotmès al nivell d'ingressos de la unitat familiar per a famílies en què hagi tingut lloc un naixement, una adopció, una tutela o un acolliment.

Amb aquesta Resolució s’obre la convocatòria –amb una quantia inicial de 6 milions d’euros– per a la concessió de l'ajut econòmic, regulat a l’ l'Ordre TSF/251/2016, de 19 de setembre sotmès al nivell d'ingressos de la unitat familiar per a famílies en què hagi tingut lloc un naixement, una adopció, una tutela o un acolliment, per als períodes compresos entre l'1 de juliol de 2018 i el 31 de desembre de 2018 (ambdues dates incloses) i l'1 de gener de 2019 i el 31 d'agost de 2019 (ambdues dates incloses). Seran beneficiàries d’aquests ajuts les famílies que tinguin un o més infants nascuts, adoptats, tutelats o acollits dintre d’aquests períodes sempre que les unitats familiars no superin uns ingressos límit.

Aquests ingressos límit, corresponents a l'exercici fiscal de l'any 2017, s'han de determinar multiplicant 16.000 euros pel coeficient que pertoqui en funció del nombre de persones que integren la unitat familiar, en els termes que estableix la base 8 de l'annex de l'Ordre TSF/251/2016, de 19 de setembre, per la qual s'aproven les bases que han de regir la concessió de l'ajut econòmic sotmès al nivell d'ingressos de la unitat familiar per a famílies en què hagi tingut lloc un naixement, adopció, tutela o acolliment. Aquests coeficients són els següents:

• Fins a 3 membres: 1
• Fins a 4 membres: 1,30
• Fins a 5 membres: 1,60
• Fins a 6 membres: 1,90
• Fins a 7 membres: 2,20
• Fins a 8 membres: 2,50
• Fins a 9 membres: 2,80
• Fins a 10 membres: 3,10
• Per cada membre de més s'ha d'augmentar el coeficient en 0,30

En cas que un membre de la unitat familiar tingui el reconeixement legal de persona amb un grau de discapacitat igual o superior al 33%, s'aplica el coeficient corresponent a un membre més. En cas de família monoparental, s'aplica el coeficient corresponent a un membre més i, en qualsevol cas, es considera un mínim de 4.

El termini de presentació de sol·licituds és d'un mes, que es comptarà des de l'endemà de la data de naixement de l'infant. L’últim dia de presentació de la sol·licitud coincideix amb la data del mes següent del naixement, adopció, tutela o acolliment dels infants per als quals se sol·licita l'ajut econòmic. En el cas que la data de naixement no tingui correspondència en el mes següent, l'últim dia de termini serà l'últim dia del mes següent. Excepcionalment, per a les famílies amb infants nascuts, adoptats, tutelats o acollits entre l'1 de juliol de 2018 i el 8 d’octubre de 2018, el termini de presentació de sol·licituds és d'un mes comptat a partir del 9 d’octubre de 2018. En cas que aquest darrer dia no tingui correspondència en el mes següent, l'últim dia de termini és l'últim dia del mes següent.

El formulari per sol·licitar l'ajut econòmic està disponible a l'apartat Tràmitsdel web de la Generalitat de Catalunya, a l'apartat Formularis i documentació del web del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies , a les dependències del Departament i a les oficines d'Afers Socials i Famílies.

El termini màxim per emetre i notificar la resolució és de sis mesos, que es començaran a comptar des de l'endemà de la data de presentació de les sol·licituds. Transcorregut el termini fixat sense que s'hagi notificat resolució expressa, la sol·licitud d'atorgament de l'ajut s'entén desestimada. Per tant, el silenci administratiu és negatiu.

La resolució es notifica a les persones interessades, preferentment per mitjans electrònics, en els termes dels articles 43.1 i 43.3 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, sens perjudici que la persona interessada exerceixi en qualsevol moment el dret a utilitzar un mitjà no electrònic, tal com indica l'article 43.5 de la mateixa Llei. Les notificacions que es practiquin per mitjans electrònics es posen a disposició de la persona interessada a la seu electrònica, a l'espai La meva carpeta, Notificacions electròniques.

Finalment, contra la resolució de concessió o denegació de l'ajut, que no exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar recurs d'alçada en el termini d'un mes davant la persona titular de la Direcció General de Famílies o de la persona titular de la Secretaria d'Afers Socials i Famílies, que és l'òrgan competent per resoldre, en els termes que estableixen els i l'article 76 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, en relació amb la Resolució TSF/347/2016, de 4 de febrer, d'avocació de competències de la Subdirecció General de Família en la Direcció General de Famílies del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.