Nombre de lectures: 0

El Reial decret 1082/2017, de 29 de desembre, determina el nivell mínim de protecció garantit a les persones beneficiàries del Sistema per a l'Autonomia i Atenció a la Dependència. En aquesta norma s'actualitzen les quanties del nivell mínim de protecció garantit per l'Administració general de l'Estat per a cada persona beneficiària del Sistema per a l'Autonomia i Atenció a la Dependència, de grau III, gran dependència; grau II, dependència severa i grau I, dependència moderada, que són les següents:

Grau de dependència Mínim de protecció garantit €/mes
Grau III. Gran dependència 190,13
Grau II. Dependència severa 84,49
Grau I. Dependència moderada 47,38