Nombre de lectures: 0

Cal tenir en compte que, amb efecte d'1 de gener de 2018, ha quedat prorrogada la Llei 3/2017, de 27 de juny, de pressupostos generals de l'Estat per a l'any 2017 fins que no sigui aprovada la corresponent Llei de pressupostos de 2018. A més, al BOE de 29 de gener de 2018 ha estat publicada l'Ordre ESS/55/2018, de 26 de gener, per la qual es desenvolupen les normes legals de cotització a la Seguretat Social, desocupació, formació professional i Fons de Garantia Salarial per a l'any 2018. Veurem tot seguit el contingut d'aquestes normes i, per tant, les normes de cotització que seran aplicables aquest any 2018.

Pròrroga de la Llei de pressupostos Cal tenir en compte que l'article 134.4 de la Constitució estableix el següent: "Si la Llei de pressupostos no s'aprova abans del primer dia de l'exercici econòmic corresponent, es consideren automàticament prorrogats els pressupostos de l'exercici anterior fins a l'aprovació dels nous."

A dia 1 de gener de 2018 no estava aprovada la Llei de pressupostos generals de l'Estat d'aquest any, per la qual cosa, d'acord amb el que s'ha indicat anteriorment, queda prorrogada automàticament, fins que s'aprovi la nova Llei de pressupostos generals de l'Estat per al 2018, la Llei 2/2017, de 27 de juny, de pressupostos generals de l'Estat per a l'any 2017 (LPGE-2017).

Límits de cotització l'any 2018

En matèria de cotització a la Seguretat Social, l'article 106 de la LPGE-2017 estableix el següent:

· El límit màxim de la base de cotització en cadascun dels règims de la Seguretat Social que ho tinguin establert, queda fixat, a partir del dia primer del mes següent a l'entrada en vigor de la present norma, en una quantia de 3.751,20 euros mensuals.

· D'acord amb el que estableix el número 2 de l'article 19 del text refós de la Llei general de la Seguretat Social (TRLGSS), aprovat pel Reial decret legislatiu 8/2015, de 30 d'octubre, durant l'any 2017 i durant el 2018, fins que sigui aprovada la Llei de pressupostos d'aquest any, les bases de cotització en els règims de la Seguretat Social i respecte de les contingències que es determinen en aquest article, tenen com a límit mínim les quanties del salari mínim interprofessional vigent en cada moment, incrementades en un sisè, excepte disposició expressa en contrari.

Pel que fa referència a les bases de cotització en el règim general de la Seguretat Social, el mateix article 106 de la LPGE-2017 estableix el següent:

Les bases mensuals de cotització per a totes les contingències i situacions protegides pel règim general de la Seguretat Social, exceptuades les d'accidents de treball i malalties professionals, estan limitades, per a cada grup de categories professionals, per les bases mínimes i màximes següents:

a) Les bases mínimes de cotització, segons categories professionals i grups de cotització, s'incrementen, a partir del dia primer del mes següent a l'entrada en vigor de la present norma i respecte de les vigents a 31 de desembre de 2016, en el mateix percentatge que augmenti el salari mínim interprofessional. Les bases mínimes de cotització aplicables als treballadors amb contracte a temps parcial s'han d'adequar perquè la cotització en aquesta modalitat de contractació sigui equivalent a la cotització a temps complet per la mateixa unitat de temps i retribucions similars.

b) Les bases màximes, qualsevol que sigui la categoria professional i grup de cotització, durant l'any 2017 i durant el 2018 fins que sigui aprovada la Llei de pressupostos d'aquest any, són de 3.751,20 euros mensuals o de 125,04 euros diaris.

L'Ordre de cotització de 2018 estableix per a les contingències professionals un límit mínim d'euros mensuals i un límit màxim de 3.751,20 euros mensuals. Per a les contingències comunes s'aplica la taula següent:

Grup de cotització Categories professionals Bases mínimes euros/mes Bases màximes euros/mes
1 Enginyers i llicenciats. Personal d'alta direcció no inclòs a l'article 1.3.c del TRLET 1.199,10 3.751,20
2 Enginyers tècnics, perits i ajudants titulats 994,20 3.751,20
3 Caps administratius i de taller 864,90 3.751,20
4 Ajudants no titulats 858,60 3.751,20
5 Oficials administratius 858,60 3.751,20
6 Subalterns 858,60 3.751,20
7 Auxiliars administratius 858,60 3.751,20
8 Oficials de primera i segona 28,62 125,04
9 Oficials de tercera i especialistes 28,62 125,04
10 Peons 28,62 125,04
11 Treballadors menors de divuit anys de qualsevol categoria professional 28,62 125,04

En el cas dels contractes a temps parcial, les bases mínimes són horàries. Per a contingències professionals, el límit mínim és de 5,17 euros/hora, i per a les comunes les bases mínimes són les següents:

Grup de cotització Categories professionals Base mínima euros/hora
1 Enginyers i llicenciats. Personal d'alta direcció no inclòs a l'article 1.3.c del TRLET 7,22
2 Enginyers tècnics, perits i ajudants titulats 5,99
3 Caps administratius i de taller 5,21
4 Ajudants no titulats 5,17
5 Oficials administratius 5,17
6 Subalterns 5,17
7 Auxiliars administratius 5,17
8 Oficials de primera i segona 5,17
9 Oficials de tercera i especialistes 5,17
10 Peons 5,17
11 Treballadors menors de divuit anys de qualsevol categoria professional 5,17

Tipus de cotització a la Seguretat Social l'any 2018

Pel que fa als tipus de cotització en el règim general, l'article 106 de la LPGE-2017 estableix el següent:

1. Per a les contingències comunes, el 28,30 %; el 23,60 % a càrrec de l'empresa i el 4,70 % a càrrec del treballador.

2. Per a les contingències d'accidents de treball i malalties professionals s'apliquen els percentatges de la tarifa de primes inclosa en la disposició addicional 4 de la Llei 42/2006, de 28 de desembre, de pressupostos generals de l'Estat per a l'any 2007, i les primes resultants van a càrrec exclusiu de l'empresa.

3. Per a la cotització addicional per hores extraordinàries establerta en l'article 149 del TRLGSS, s'apliquen els tipus de cotització següents:

· Quan es tracti de les hores extraordinàries motivades per força major, el 14 %, el 12 % del qual va a càrrec de l'empresa i el 2 %, a càrrec del treballador.

· Quan es tracti de les hores extraordinàries no compreses en el paràgraf anterior, el 28,30 %, el 23,60 % del qual va a càrrec de l'empresa i el 4,70 %, a càrrec del treballador.

Cotització al règim especial de treballadors autònoms l'any 2018

En el règim especial de treballadors per compte propi o autònoms (RETA), la base màxima de cotització és de 3.751,20 euros mensuals. La base mínima de cotització és de 919,80 euros mensuals, amb les especialitats que s'estableixen en l'Ordre de cotització. Els tipus de cotització són els següents:

1. El tipus de cotització en aquest règim especial és del 29,80 % o el 29,30 % si la persona interessada està acollida a la protecció per contingències professionals o per cessament d'activitat. Quan la persona interessada no tingui coberta la protecció per incapacitat temporal, el tipus de cotització és del 26,50 %. Els treballadors inclosos en aquest règim especial que no tinguin coberta la protecció dispensada a les contingències derivades d'accidents de treball i malalties professionals, han d'efectuar una cotització addicional equivalent al 0,10 %, aplicat sobre la base de cotització triada, per finançar les prestacions derivades de risc durant l'embaràs i risc durant la lactància natural.

2. Per a les contingències d'accidents de treball i malalties professionals, s'apliquen els percentatges de la tarifa de primes inclosa en la disposició addicional 4 de la Llei 42/2006, de 28 de desembre, de pressupostos generals de l'Estat per a l'any 2007.

3. Per a la protecció per cessament d'activitat, el tipus és del 2,20 %.

L'Ordre de cotització de 2018 estableix limitacions de les bases de cotització a partir dels 48 anys, i també supòsits de reducció d'aquestes bases per a determinats col·lectius, com ara la venda ambulant o en situacions de pluriactivitat.

Cotització a altres règims especials l'any 2018

La cotització per a totes les contingències i les situacions protegides en el règim especial de treballadors del mar inclosos en els grups segon i tercer, a què es refereix l'article 10 de la Llei 47/2015, de 21 d'octubre, reguladora de la protecció social de les persones treballadores del sector maritimopesquer, s'efectua sobre les remuneracions que es determinin anualment mitjançant ordre del Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social, a proposta de l'Institut Social de la Marina, un cop escoltades les organitzacions representatives del sector. Aquesta determinació s'efectua per províncies, modalitats de pesca i categories professionals, sobre la base dels valors mitjans de remuneració percebuda l'any precedent. Aquest any és aplicable l'Ordre ESS/56/2018, de 26 de gener, per la qual s'estableixen per a l'any 2018 les bases de cotització a la Seguretat Social dels treballadors del règim especial del mar, inclosos en els grups segon i tercer.

La cotització per contingències comunes en el règim especial de la mineria del carbó és constituïda per les bases de cotització normalitzades, l'import de la qual no pot ser inferior al que s'havia fixat per a l'exercici immediatament anterior per a cada categoria professional, incrementat en el mateix percentatge experimentat en el present exercici pel límit màxim de cotització, ni superior a la quantitat resultant d'elevar a quantia anual l'esmentat límit màxim i dividir-ho pels dies naturals de l'exercici en curs. El Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social ha de fixar la quantia de les bases normalitzades per a l'any 2018, tal com va fer l'any anterior mitjançant l'Ordre ESS/966/2017, de 6 d'octubre, per la qual es fixen per a l'exercici 2017 les bases normalitzades de cotització a la Seguretat Social, per contingències comunes, en el règim especial de la Seguretat Social per a la mineria del carbó.

Finalment, la cotització a drets passius i a les mutualitats generals de funcionaris per a l'any 2017 i l'any 2018, fins que sigui aprovada la Llei de pressupostos corresponent a aquest any, és la següent:

Quotes mensuals de drets passius dels funcionaris civils de l'Estat, del personal de les Forces Armades, dels membres de les carreres judicial i fiscal, del cos de secretaris judicials i dels cossos al servei de l'Administració de Justícia

Grup / subgrup EBEP Quota mensual en euros
A1 110,14
A2 86,68
B 75,90
C1 66,57
C2 52,67
E (Llei 30/1984) i agrupacions professionals (EBEP) 44,90

Quotes mensuals de cotització a la Mutualitat General de Funcionaris Civils de l'Estat, a l'Institut Social de les Forces Armades i a la Mutualitat General Judicial

Grup / subgrup EBEP Quota mensual en euros
A1 48,22
A2 37,95
B 33,23
C1 29,15
C2 23,06
E (Llei 30/1984) i agrupacions professionals (EBEP) 19,66

Les quanties mensuals s'abonen doblement els mesos de juny i desembre.

Cotització durant el cobrament de la prestació per desocupació l'any 2018

La cotització durant la percepció de la prestació per desocupació de nivell contributiu i durant la percepció de la prestació per cessament d'activitat dels treballadors autònoms, s'efectua sobre la base de cotització següent:

1. En els casos d'extinció de la relació laboral, la base de cotització és la base reguladora de la prestació per desocupació, amb respecte, en tot cas, de l'import de la base mínima per contingències comunes establert per a cada categoria professional.

2. En els casos de suspensió temporal de la relació laboral o per reducció temporal de jornada, ja sigui per la via de l'article 47 del text refós de la Llei de l'Estatut dels treballadors (TRLET), aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 de març, o en virtut de resolució judicial adoptada en el si d'un procediment concursal, la base de cotització és equivalent a la mitjana de les bases dels últims sis mesos d'ocupació cotitzada, per contingències comunes i per contingències d'accidents de treball i malalties professionals, anteriors a la situació legal de desocupació o al moment en què va cessar l'obligació legal de cotitzar.

3. Durant la percepció de la prestació econòmica per cessament d'activitat dels treballadors autònoms, la base de cotització a la Seguretat Social per contingències comunes, al règim corresponent, és la base reguladora d'aquesta prestació, amb respecte, en tot cas, de l'import de la base mínima o base única de cotització establerta en el règim corresponent.

Tipus de cotització a altres contingències l'any 2018

La cotització per les contingències de desocupació, Fons de Garantia Salarial i formació professional es fa sobre la mateixa base de cotització per la qual es cotitza per accidents de treball i malalties professionals. Els tipus de cotització el 2017, i el 2018 fins que sigui aprovada la Llei de pressupostos d'aquest any, són els següents:

Per a la contingència de desocupació:

a) Contractació indefinida, inclosos els contractes indefinits a temps parcial i fixos discontinus, així com la contractació de durada determinada en les modalitats de contractes formatius en pràctiques i per a la formació i l'aprenentatge, de relleu, interinitat i contractes, qualsevol que sigui la modalitat utilitzada, realitzats amb treballadors discapacitats: el 7,05 %, el 5,50 del qual va a càrrec de l'empresari i l'1,55 %, del treballador.

b) Contractació de durada determinada: el 8,30 %, el 6,70 % del qual va a càrrec de l'empresari, i l'1,60 %, del treballador.

Per a la cotització al Fons de Garantia Salarial, el 0,20 % va a càrrec exclusiu de l'empresa. El tipus aplicable per a la cotització al Fons de Garantia Salarial en el sistema especial per a treballadors per compte d'altri agraris establert en el règim general de la Seguretat Social és el 0,10 %, que va a càrrec exclusiu de l'empresa.

Per a la cotització per formació professional, el 0,70 %, el 0,60 % va a càrrec de l'empresa, i el 0,10 %, a càrrec del treballador. El tipus aplicable per a la cotització per formació professional en el sistema especial per a treballadors per compte d'altri agraris establert en el règim general de la Seguretat Social és el 0,18 %, el 0,15 % del qual va a càrrec de l'empresa, i el 0,03 %, a càrrec del treballador.

Cotització dels contractes per a la formació i l'aprenentatge l'any 2018

Durant l'any 2018, la cotització a la Seguretat Social i altres contingències protegides pels treballadors que hagin celebrat un contracte per a la formació i l'aprenentatge s'efectua de la manera següent:

a) La cotització a la Seguretat Social consisteix en una quota única mensual de 41,74 euros per contingències comunes, 34,80 euros dels quals van a càrrec de l'empresari i 6,94 euros, a càrrec del treballador, i de 4,78 euros per contingències professionals, a càrrec de l'empresari.

b) La cotització al Fons de Garantia Salarial consisteix en una quota mensual de 2,64 euros, a càrrec de l'empresari.

c) A l'efecte de cotització per formació professional, s'abona una quota mensual d'1,45 euros, 1,28 euros dels quals corresponen a l'empresari, i 0,17 euros, al treballador.

d) Quan escaigui cotitzar per desocupació, la base de cotització és la base mínima corresponent a les contingències per accidents de treball i malalties professionals i el tipus de cotització és del 7,05 %, el 5,50 % del qual va càrrec de l'empresari, i l'1,55 %, a càrrec del treballador.

Cotització del personal investigador en formació l'any 2018

La cotització del personal investigador en formació inclòs en el camp d'aplicació del Reial decret 63/2006, de 27 de gener, durant els dos primers anys s'ha de dur a terme aplicant les regles de la cotització en els contractes per a la formació i l'aprenentatge, pel que fa a la cotització per contingències comunes i professionals.

Etiquetes: