Nombre de lectures: 0

L'Ordre ESS/1310/2017, de 28 de desembre, per la qual es modifica l'Ordre de 24 de setembre de 1970, per la qual es dicten normes per a l'aplicació i el desenvolupament del règim especial de la Seguretat Social dels treballadors per compte propi o autònoms, estableix importants modificacions en la determinació de les prestacions d'aquest col·lectiu, per adaptar aquesta matèria a les novetats introduïdes per la Llei 6/2017, de 24 d'octubre, de reformes urgents del treball autònom. Concretament, són les següents:

1. Regla general

Les prestacions econòmiques de caràcter periòdic es reporten des del dia següent a la data en què s'entenen causades, sempre que la sol·licitud es presenti dins dels tres mesos següents a la data esmentada. En un altre cas, només es meriten amb una retroactivitat màxima de tres mesos comptats des de la data de la presentació de la sol·licitud.

2. Prestacions d'incapacitat permanent

La data del fet causant de les prestacions d'incapacitat permanent es determina d'acord amb el que estableix l'article 13.2 de l'Ordre de 18 de gener de 1996, per a l'aplicació i el desenvolupament del Reial decret 1300/1995, de 21 de juliol, sobre incapacitats laborals del sistema de la Seguretat Social. Per als qui no estiguin en alta ni en situació assimilada a la d'alta, la prestació s'entén causada el dia de la presentació de la sol·licitud.

3. Pensions de jubilació

La pensió de jubilació s'entén causada:

a) Per als qui es troben en alta el dia en què produeix efectes la baixa en el règim especial com a conseqüència del cessament en el treball, d'acord amb el que disposa l'article 46.4 del Reglament general sobre inscripció d'empreses i afiliació, altes, baixes i variacions de dades de treballadors en la Seguretat Social, aprovat pel Reial decret 84/1996, de 26 de gener.

b) Per als qui es trobin en alguna de les situacions assimilades a la d'alta, l'últim dia del mes en què tingui lloc la presentació de la sol·licitud.

c) Per als qui no estiguin en alta ni en situació assimilada a la d'alta, la pensió s'entén causada el dia de la presentació de la sol·licitud.

4. Prestacions derivades de mort i supervivència

S'entenen causades les prestacions per mort i supervivència el dia en què produeixen efectes la baixa en el règim especial com a conseqüència de la mort. Si les prestacions es causen pels que no es troben en alta ni en situació assimilada a la d'alta, el fet causant s'entén produït en la data de la defunció. En tot cas, per a l'auxili per defunció el fet causant s'entén produït en la data de la defunció i, per a la pensió d'orfandat, quan el beneficiari sigui fill pòstum, el dia del seu naixement.