Nombre de lectures: 0

El Reial decret 1079/2017, de 29 de desembre, estableix la revaloració i els complements de pensions de classes passives i la revaloració de les pensions del sistema de la Seguretat Social i d'altres prestacions socials públiques per a l'exercici 2018. D'acord amb aquesta norma, les pensions abonades pel sistema de la Seguretat Social, en la modalitat contributiva, així com de classes passives de l'Estat, experimentaran el 2018 un increment del 0,25 per cent. Un percentatge idèntic d'increment experimentaran les quanties dels límits de percepció de pensions públiques, així com els imports dels havers reguladors aplicables per a la determinació inicial de les pensions del règim de classes passives de l'Estat i de les pensions especials de guerra. Així mateix, s'incrementaran un 0,25 per cent els imports de les pensions mínimes del sistema de la Seguretat Social i de classes passives, de les pensions no contributives, de les prestacions familiars de la Seguretat Social per fill a càrrec amb divuit o més anys i amb un grau de discapacitat igual o superior al 65 per cent. Igualment, s'incrementaran un 0,25 per cent els imports de les pensions de l'extingida assegurança obligatòria de vellesa i invalidesa (SOVI).

Quanties mínimes de les pensions de la modalitat contributiva del sistema de la seguretat social per a l'any 2018

Classe de pensió Titular amb cònjuge a càrrec €/any Titular sense cònjuge: unitat econòmica unipersonal €/any Titular amb cònjuge no a càrrec €/any
Jubilació      
Titular amb seixanta-cinc anys 11.044,60 8.950,20 8.493,80
Titular menor de seixanta-cinc anys 10.353,00 8.372,00 7.914,20
Titular amb seixanta-cinc anys procedent de gran invalidesa 16.567,60 13.426,00 12.741,40
Incapacitat permanent      
Gran invalidesa 16.567,60 13.426,00 12.741,40
Absoluta 11.044,60 8.950,20 8.493,80
Total: Titular amb seixanta-cinc anys 11.044,60 8.950,20 8.493,80
Total: Titular amb edat entre seixanta i seixanta-quatre anys 10.353,00 8.372,00 7.914,20
Total: Derivada de malaltia comuna menor de seixanta anys 5.566,40 5.566,40 (1)
Parcial del règim d'accidents de treball. Titular amb seixanta-cinc anys 11.044,60 8.950,20 8.493,80
Viduïtat      
Titular amb càrregues familiars   10.353,00  
Titular amb seixanta-cinc anys o amb discapacitat igual o superior al 65 per cent   8.950,20  
Titular amb edat entre seixanta i seixanta-quatre anys   8.372,00 
Titular amb menys de seixanta anys   6.778,80  

(1) El 55 per cent de la base mínima de cotització del règim general.

Classe de pensió €/any
Orfandat  
Per beneficiari 2.734,20
En l'orfandat absoluta el mínim s'incrementa en euros/any distribuïts, si s'escau, entre els beneficiaris 6.778,80 
Per beneficiari amb discapacitat menor de divuit anys amb una discapacitat en grau igual o superior al 65 por cent 5.381,60
En favor de familiars  
Per beneficiari 2.734,20
Si no existeix vidu ni orfe pensionistes  
Un sol beneficiari amb titular amb seixanta-cinc anys 6.609,40
Un sol beneficiari menor de seixanta-cinc anys 6.228,60
Diversos beneficiaris: el mínim assignat  a cadascun d'ells s'incrementa en l'import que resulti de prorratejar euros/any entre el nombre de beneficiaris  

Límit d'ingressos per al reconeixement de complements econòmics per mínims

L'any 2018:

  • Sense cònjuge a càrrec: 7.133,97 euros/any.
  • Amb cònjuge a càrrec: 8.321,85 euros/any.

Quanties mínimes de les pensions de classes passives per a l'any 2018

A Pensió mínima mensual € B Ingressos anuals màxims €
Pensió de jubilació o retir quan hi ha cònjuge a càrrec del titular 788,90 18.178,57
Pensió de jubilació o retir sense cònjuge: unitat econòmica unipersonal 639,30 16.084,17
Pensió de jubilació o retir amb cònjuge no a càrrec 606,70 15.627,77
Pensió de viduïtat 639,30 16.084,17
Pensió o pensions a favor d'altres familiars, en què «n» és el nombre de beneficiaris de la pensió o pensions 623,20 n 7.133,97 + 8.724,80 n

En el supòsit de pensió o pensions a favor d'altres familiars que fossin percebudes per diversos beneficiaris, la xifra resultant de la columna A del quadre anterior no ha de ser inferior a 195,30 euros mensuals, respecte de cadascun dels beneficiaris per a qui els ingressos anuals no superin els que figuren a la columna B. No obstant això, quan algun dels beneficiaris sigui orfe discapacitat menor de divuit anys amb una discapacitat en grau igual o superior al 65 per cent, la quantia mínima a reconèixer a l'orfe és de 384, 40 euros mensuals, sempre que compleixi el requisit de límit d'ingressos citat.

Límit d'ingressos per al reconeixement de complements econòmics per mínims

El 2018:

• Sense cònjuge a càrrec: 7.133,97  euros/any.

• Amb cònjuge a càrrec: 8.321,85  euros/any.

Quanties d'altres pensions i prestacions públiques

1. Límit màxim de percepció de pensió pública: 2.580,13 euros/mes o 36.121,82 euros/any.

2. Pensions de l'extingida assegurança obligatòria de vellesa i invalidesa (SOVI):

  • Pensions del SOVI no concurrents: 5.728,80 euros/any.
  • Pensions del SOVI concurrents amb pensions de viduïtat d'algun dels règims del sistema de la Seguretat Social o amb alguna d'aquestes pensions i, a més, amb qualsevol altra pensió pública de viduïtat: 5.560,80 euros/any.

3. Pensions de la Seguretat Social en la modalitat no contributiva: 5.178,60 euros/any.

  • Complement de pensió per al lloguer d'habitatge: 525 euros anuals.

4. Prestacions familiars de la Seguretat Social:

  • Assignació econòmica per fill o menor a càrrec sense discapacitat: 291,00 euros/any.
  • Assignació econòmica per fill o menor a càrrec amb un grau de discapacitat igual o superior al 33 per cent: 1.000,00 euros/any.
  • Assignació econòmica per fill a càrrec major de divuit anys amb discapacitat:

- Amb un grau de discapacitat igual o superior al 65 per cent: 4.438,80 euros/any.

- Amb un grau de discapacitat igual o superior al 75 per cent i necessitat del concurs d'una altra persona per efectuar actes essencials de la vida: 6.658,80 euros/any.

  • Prestació per naixement o adopció de fill, en supòsits de famílies nombroses, monoparentals i de mares amb discapacitat establerta a l'article 357 i quantia establerta en l'article 358 del text refós de la Llei general de la Seguretat Social: 1.000,00 euros.
  • Límit d'ingressos per al reconeixement de les prestacions familiars de la Seguretat Social per fill o menor a càrrec:

- Quantia a què es refereix el paràgraf primer de l'article 352.1.c del text refós de la Llei general de la Seguretat Social (fills o menor a càrrec sense discapacitat): 11.605,77 euros/any.

- Quantia a què es refereix el paràgraf segon de l'article 352.1.c del text refós de la Llei general de la Seguretat Social (família nombrosa): 17.467,40 euros/any, incrementant-se en 2.829,24 euros per cada fill a càrrec a partir del quart, aquest inclòs.

5. Subsidis econòmics del text refós de la Llei general de drets de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre:

- Subsidi de garantia d'ingressos mínims: 149,86 euros/mes.

- Subsidi per ajuda de tercera persona: 58,45 euros/mes.

- Subsidi de mobilitat i compensació per despeses de transport: 63,50 euros/mes.

6. Pensions assistencials de la Llei 45/1960, de 21 de juliol, i Reial decret 2620/1981, de 24 de juliol: 149,86 euros/mes.

7. Quantia de la prestació econòmica establerta per la Llei 3/2005, de 18 de març: 7.201,25 euros/any.