Nombre de lectures: 0

L'article 130 del vigent TRLGSS estableix la possibilitat que s'adoptin i es notifiquin resolucions de manera automatitzada en els procediments de gestió de les prestacions del sistema de la Seguretat Social regulades en la mateixa Llei general de la Seguretat Social, excloent-ne les pensions no contributives, sempre que prèviament així s'estableixi mitjançant resolució de la direcció general de l'entitat gestora corresponent.

En la Resolució de 23 de febrer de 2016, de l'Institut Nacional de la Seguretat Social, per la qual es regula la tramitació electrònica automatitzada de diversos procediments de gestió de determinades prestacions del sistema de la Seguretat Social, es determina que l'INSS pot tramitar, adoptar i notificar resolucions de manera automatitzada, sempre que el procediment no exigeixi l'aportació física de documents per part de la persona interessada, en els procediments següents:

a) Sol·licituds de prestacions per maternitat i per paternitat.

b) Sol·licituds de pensions de jubilació.

c) Sol·licituds de prestacions per mort i supervivència.

d) El reconeixement de la condició de persona assegurada o beneficiària a l'efecte d'assistència sanitària amb càrrec a fons públics, a través del Sistema Nacional de Salut.

e) Altres procediments que puguin donar lloc a l'adopció de resolucions de manera automatitzada relacionats amb qualsevol de les prestacions esmentades, incloent-hi les de modificació, suspensió o extinció del dret a aquestes.

Les persones interessades poden iniciar la tramitació automàtica d'aquests procediments accedint a través del registre electrònic de la Secretaria d'Estat de la Seguretat Social creat per l'Ordre TIN/3518/2009, de 29 de desembre. Per presentar sol·licituds en aquest registre, els ciutadans han d'utilitzar l'entorn electrònic personalitzat "Tu Seguridad Social", accessible a través de la seu electrònica de la Seguretat Social.

Les persones interessades es poden identificar i autenticar mitjançant document nacional d'identitat electrònic, certificat electrònic admès en l'àmbit de l'Administració general de l'Estat o mitjançant Cl@ve Permanent amb identificador d'usuari i contrasenya, amb el màxim nivell de seguretat. Així mateix, les persones interessades poden utilitzar, per iniciar el procediment de què es tracti, els sistemes d'identificació i d'autenticació electrònica establerts per l'entorn electrònic personalitzat "Tu Seguridad Social". Les persones interessades han de completar la informació que en cada cas requereixi l'aplicació informàtica, i confirmar la que, si escau, els vagin presentant en passos successius, als efectes de tramitar la seva sol·licitud i que aquesta pugui ser resolta i notificada electrònicament.

II. Gestió i inspecció. V. Prestacions contributives