Nombre de lectures: 0

El Butlletí Oficial de l’Estat del dia 4 de desembre ha publicat l’Ordre PCM/1353/2021, de 2 de desembre, per la qual es desenvolupen les normes legals de cotització a la Seguretat Social, desocupació, protecció per cessament d'activitat, Fons de Garantia Salarial i formació professional per a l'exercici 2021. En concret, conté les normes de cotització aplicables a partir del dia 1 de setembre d’aquest any 2021.

Pel que fa als límits de cotització, el màxim es manté en 4.070,10 euros, i el mínim passa a ser de 1.125,90 euros.

Les bases màximes i mínimes de cotització per contingències comunes, són les següents:

Grup de cotització Categories professionals Bases mínimes euros/mes Bases màximes euros/mes
1 Enginyers i llicenciats. Personal d'alta direcció no inclòs en l'article 1.3.c de l'Estatut dels treballadors 1.572,30 4.070,10
2 Enginyers tècnics, perits i ajudants titulats 1.303,80 4.070,10
3 Caps administratius i de taller 1.134,30 4.070,10
4 Ajudants no titulats 1.125,90 4.070,10
5 Oficials administratius 1.125,90 4.070,10
6 Subalterns 1.125,90 4.070,10
7 Auxiliars administratius 1.125,90 4.070,10
Grup de cotització Categories professionals Bases mínimes euros/dia Bases màximes euros/dia
8 Oficials de primera i segona 37,53 135,67
9 Oficials de tercera i especialistes 37,53 135,67
10 Peons 37,53 135,67
11 Treballadors menors de divuit anys, sigui quina en sigui la categoria professional 37,53 135,67

En els contractes a temps parcial, el límit mínim de cotització és de 6,78 euros per hora realment treballada. Per a les contingències comunes, les bases mínimes són les següents:

Grup de cotitzacióCategories professionalsBase mínima per hora/euros des de l'1 de setembre de 2021
1Enginyers i llicenciats. Personal d'alta direcció no inclòs en l'article 1.3.c de l'Estatut dels treballadors9,47
2Enginyers tècnics, perits i ajudants titulats7,85
3Caps administratius i de taller6,83
4Ajudants no titulats6,78
5Oficials administratius6,78
6Subalterns6,78
7Auxiliars administratius6,78
8Oficials de primera i segona6,78
9Oficials de tercera i especialistes6,78
10Peons6,78
11Treballadors menors de divuit anys, sigui quina en sigui la categoria professional6,78

Els tipus de cotització es mantenen, de manera que són els següents:

CONTINGÈNCIESEMPRESATREBALLADORSTOTAL
Comunes23,604,7028,30
Hores extraordinàries per força major12,002,0014,00
Resta hores extraordinàries23,604,7028,30
DESOCUPACIÓEMPRESATREBALLADORSTOTAL
Tipus general: contractació indefinida, incloent-hi els contractes indefinits a temps parcial i fixos discontinus, contractació de durada determinada en les modalitats de contractes formatius en pràctiques i per a la formació i l'aprenentatge, de relleu, interinitat i contractes, sigui quina en sigui la modalitat, formalitzats amb treballadors discapacitats5,501,557,05
Contracte durada determinada temps complet6,701,608,30
Contracte durada determinada temps parcial6,701,608,30
EMPRESATREBALLADORSTOTAL
FOGASA0,20 0,20
EMPRESATREBALLADORSTOTAL
FORMACIÓ PROFESSIONAL0,600,100,70

La resta d’aspectes rellevants d’aquesta Ordre de cotització són els següents:

  • Cotització en situació d’incapacitat temporal i altres suspensions del contracte de treball: article 6
  • Cotització en situació de pluriocupació: article 9
  • Cotització del sistema especial de treballadors agraris: articles 13 i 16
  • Cotització dels empleats de la llar: article 14
  • Cotització dels treballadors autònoms: article 15
  • Cotització dels treballadors del mar: article 17
  • Cotització en situacions especials: articles 25-29
  • Cotització dels contractes per a la formació i l’aprenentatge: article 42.