Nombre de lectures: 0

El Projecte de llei de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2022 ja és al Senat, un cop passat el primer tràmit parlamentari al Congrés dels Diputats. Abans del dia 24 de desembre haurà de finalitzar aquest segon tràmit i tornarà al Congrés per a l’aprovació definitiva, si s’escau.

En aquest apunt avanço les qüestions més rellevants en l’àmbit de la Seguretat Social d’aquest Projecte, en el benentès que fins que no es publiqui la norma al Butlletí Oficial de l’Estat no les podem donar per fermes.

Novetats en matèria de prestacions

Revaloració de pensions:

Les pensions abonades pel sistema de la Seguretat Social, en la modalitat contributiva, així com les pensions de classes passives de l'Estat, l'any 2022 tenen un increment percentual igual al valor mitjà de les taxes de variació interanual expressades en tant per cent de l'índex de preus de consum dels dotze mesos previs al desembre del 2021. Per a l'any 2022, l'import de l'actualització de les pensions públiques no pot representar un valor íntegre anual superior al resultat d'aplicar, al límit establert en l'apartat 1 de l'article 41 de la Llei 11/2020 (37.904,86 euros/any), l'increment percentual igual al valor mitjà de les taxes de variació interanual expressades en tant per cent de l'índex de preus de consum dels dotze mesos previs al desembre del 2021.

Límit d'ingressos per a complements a mínims:

7.939,00 euros/any (9.260,00 euros/any amb cònjuge a càrrec)

Pensions mínimes 2022:

Classe de pensió Amb cònjuge a càrrec - euros/any Sense cònjuge: unitat personal econòmica unipersonal - euros/any Amb cònjuge no a càrrec - euros/any
Jubilació
Titular amb seixanta-cinc anys 12.272,40 9.945,60 9.949,20
Titular menor de seixanta-cinc anys 11.506,60 9.305,80 8.794,80
Titular amb seixanta-cinc anys procedent de gran invalidesa 18.407,20 14.919,80 14.159,60
Incapacitat permanent
Gran invalidesa 18.407,20 14.919,80 14.159,60
Absoluta 12.272,40 9.945,60 9.440,20
Total: Titular amb seixanta-cinc anys 12.272,40 9.945,60 9.440,20
Total: Titular amb edat entre seixanta i seixanta-quatre anys 11.506,60 9.305,80 8.794,80
Total: Derivada de malaltia comuna menor de seixanta anys 7.333,20 7.333,20 7.268,80
Parcial del règim d'accidents de treball: Titular amb seixanta-cinc anys 12.272,40 9.945,60 9.440,20
Viudetat
Titular amb càrregues familiars 11.506,60
Titular amb seixanta-cinc anys o amb discapacitat en grau igual o superior al 65% 9.945,60
Titular amb edat entre seixanta i seixanta-quatre anys 9.305,80
Titular de menys de seixanta anys 7.534,80
Classe de pensió Euros/any
Orfandat
Per beneficiari 3.040,80
Per beneficiari menor de divuit anys amb discapacitat en grau igual o superior al 65% 5.980,80
En l'orfandat absoluta el mínim s'incrementa en 7.534,80 euros/any distribuïts, si s'escau, entre els beneficiaris
Prestació d'orfandat
Un beneficiari (1)
Diversos beneficiaris: a repartir entre el nombre de beneficiaris (1)
En favor de familiars
Per beneficiari 3.040,80
Si no hi ha viudo/da ni orfe/òrfena pensionistes
Un sol beneficiari amb seixanta-cinc anys 7.345,80
Un sol beneficiari menor de seixanta-cinc anys 6.924,40
Diversos beneficiaris: el mínim assignat a cadascun s'incrementa en l'import que resulti de prorratejar 4.494,00 euros/any entre el nombre de beneficiaris
(1) Quantia en funció de la base mínima de cotització

Altres pensions:

Per a l'any 2022, la quantia de les pensions de jubilació i invalidesa del sistema de la Seguretat Social, en la modalitat no contributiva, s'incrementa un 3% respecte de la quantia establerta per al 2021, i queda en un import anual de 5.808,60 euros. A partir de l'1 de gener de l'any 2022 la quantia de les pensions de l'extingida assegurança obligatòria de vellesa i invalidesa, no concurrents amb altres pensions públiques, queda fixada en còmput anual en 6.370,00 euros.

Prestacions familiars:

La quantia de l'assignació econòmica per fill a càrrec sense discapacitat és de 341,00 euros/any, que es pot incrementar a 588,00 euros/any en determinats supòsits d'insuficiència de rendes. La quantia de l'assignació econòmica establerta en l'article 353.1 del TRLGSS en el supòsit de fill menor de divuit anys o de menor a càrrec amb un grau de discapacitat igual o superior al 33% és en còmput anual de 1.000,00 euros.

La quantia de l'assignació econòmica establerta en l'article 353.1, en el supòsit de fill més gran de divuit anys a càrrec amb un grau de discapacitat igual o superior al 65%, és en còmput anual de 4.934,40 euros.

La quantia de l'assignació econòmica establerta en l'article 353.2 per als casos de fill a càrrec més gran de divuit anys, amb un grau de discapacitat igual o superior al 75% i que, a conseqüència de pèrdues anatòmiques o funcionals, necessiti el concurs d'una altra persona per fer els actes més essencials de la vida, com ara vestir-se, desplaçar-se, menjar o anàlegs, és en còmput anual de 7.401,60 euros.

Prestació econòmica per cura de menors afectats per càncer o altres malalties greus (Reial decret 1148/2011):

El subsidi es reconeix per un període inicial d'un mes, prorrogable per períodes de dos mesos quan subsisteixi la necessitat de la cura directa, contínua i permanent del causant, que s'ha d'acreditar mitjançant declaració del facultatiu del servei públic de salut o òrgan administratiu sanitari de la comunitat autònoma corresponent, responsable de l'assistència mèdica del causant i, com a màxim, fins que aquest compleixi vint-i-tres anys.

La prestació de l'article 190 del TRLGSS s'estén també fins que el causant compleixi vint-i-tres anys.

Novetats en matèria de cotitzacions

El límit màxim de la base de cotització en cadascun dels règims de la Seguretat Social que el tinguin establert queda fixat, a partir de l'1 de gener de 2022, en 4.139,40 euros mensuals.

D'acord amb el que s'estableix en l'article 19.2 del TRLGSS, des de l'1 de gener de 2022, les bases de cotització en els règims de la Seguretat Social i respecte de les contingències que es determinen en aquest article, tenen com a límit mínim les quanties del salari mínim interprofessional vigent a cada moment, incrementades en un sisè, excepte disposició expressa en contra.

Tipus de cotització:

  • Per a les contingències comunes el 28,30%, del qual el 23,60% a càrrec de l'empresa i el 4,70% a càrrec del treballador/a.
  • Per a les contingències d'accidents de treball i malalties professionals s'apliquen els percentatges de la tarifa de primes inclosa en la disposició addicional quarta de la Llei 42/2006, de 28 de desembre, de pressupostos generals de l'Estat per a l'any 2007, i les primes resultants van a càrrec exclusiu de l'empresa.
  • Per a desocupació, FOGASA i formació professional es mantenen els tipus del 2021.

Altres novetats

Préstec de l’Estat a la Tresoreria General de la Seguretat Social:

Durant la vigència d'aquests pressupostos, anualment, a fi de proporcionar cobertura adequada a les obligacions de la Seguretat Social i possibilitar-ne l'equilibri pressupostari, el Govern, previ informe de la Secretaria General del Tresor i Finançament Internacional i de la Tresoreria General de la Seguretat Social, pot autoritzar la concessió per part de l'Estat de préstecs a la Tresoreria General de la Seguretat Social per un import de fins a 6.981.590,00 milers d'euros.

Aquests préstecs no reporten interessos i la seva cancel·lació s'ha de produir en un termini màxim de deu anys comptats a partir de l'1 de gener de l'any següent al de la concessió.

Interès legal dels diners:

De conformitat amb el que disposa l'article 1 de la Llei 24/1984, de 29 de juny, sobre modificació del tipus d'interès legal dels diners, aquest queda establert en el 3,00% fins al 31 de desembre de l'any 2022.

Durant el mateix període, l'interès de demora a què es refereix l'article 26.6 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària, és del 3,75%.

Durant el mateix període, l'interès de demora a què es refereix l'article 38.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, és del 3,75%.

Quanties de l’indicador públic de rendes d’efectes múltiples (IPREM):

  • a) IPREM diari, 19,30 euros.
  • b) IPREM mensual, 579,02 euros.
  • c) IPREM anual, 6.948,24 euros.
  • d) En els supòsits en què la referència a l'SMI ha estat substituïda per la referència a l'IPREM en aplicació del que s'estableix en el Reial decret llei 3/2004, de 25 de juny, la quantia anual de l'IPREM és de 8.106,28 euros quan les normes corresponents es refereixin a l'SMI en còmput anual, tret que expressament excloguin les pagues extraordinàries; en aquest cas, la quantia és de 6.948,24 euros.

Jubilació anticipada dels mossos d’esquadra

L'edat ordinària exigida per a l'accés a la pensió de jubilació conformement a l'article 205.1.a, es redueix en un període equivalent al que resulti d'aplicar el coeficient reductor del 0,20 als anys complets efectivament treballats com a membres del Cos de Mossos d'Esquadra.

L'aplicació de la reducció de l'edat de jubilació establerta en el paràgraf anterior en cap cas dona ocasió al fet que la persona interessada pugui accedir a la pensió de jubilació amb una edat inferior als seixanta anys, o a la de cinquanta-nou anys en els supòsits en què s'acreditin 35 anys o més d'activitat efectiva i cotització en el Cos de Mossos d'Esquadra sense còmput de la part proporcional corresponent per pagues extraordinàries, per l'exercici de l'activitat a què es refereix el paràgraf anterior.

El període de temps en què resulti reduïda l'edat de jubilació del treballador/a, d'acord amb el que s'estableix en l'apartat anterior, es computa com cotitzat a l'efecte exclusiu de determinar el percentatge aplicable a la corresponent base reguladora per calcular l'import de la pensió de jubilació.