Nombre de lectures: 0

La Llei 9/2009, de 6 d'octubre, d'ampliació de la durada del permís de paternitat en els casos de naixement, adopció o acolliment, va modificar l'article 48.bis del llavors vigent (Estatut dels treballadors), (Reial decret legislatiu 1/1995, de 24 de març), que va passar a tenir la redacció següent:

"En els supòsits de naixement de fill, adopció o acolliment d'acord amb l'article 45.1.d d'aquesta llei, el treballador té dret a la suspensió del contracte durant quatre setmanes ininterrompudes, ampliables en el supòsit de part, adopció o acolliment múltiples en dos dies més per cada fill a partir del segon."

D'aquesta manera, s'ampliava la durada d'aquest permís de paternitat, amb caràcter general, de 13 dies a 4 setmanes. No obstant això, la mateixa Llei 9/2009 establia que l'entrada en vigor d'aquesta reforma es produiria el dia 1 de gener de 2011. Aquesta disposició no es va complir, ja que diferents normes -Llei 48/2015, de 29 de l'octubre; Llei 36/2014, de 26 de desembre; Llei 22/2013, de 23 de desembre; Llei 17/2012, de 27 de desembre; Llei 2/2012, de 29 de juny; Reial decret llei 20/2011, de 30 de desembre; Reial decret llei 20/2011, de 30 de desembre, i Llei 39/2010, de 22 de desembre-, han anat retardant la data d'entrada en vigor de la reforma.

Actualment, l'article 48.7 del vigent TRLET (Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre), estableix el permís de paternitat amb una durada ordinària de 4 setmanes, però la disposició transitòria setena del mateix TRLET estableix que "fins que no entri en vigor la Llei 9/2009, de 6 d'octubre, d'ampliació de la durada del permís de paternitat en els casos de naixement, adopció o acolliment, la durada del permís de paternitat a què es refereix el primer paràgraf de l'article 48.7 és de 13 dies ininterromputs ampliables en els supòsits de part, adopció, guarda amb fins d'adopció o acolliment múltiples en dos dies més per cada fill a partir del segon".

Finalment, el portaveu del Govern, Íñigo Méndez de Vigo, va confirmar el passat dia 16 de desembre, en roda de premsa després del Consell de Ministres, que l'ampliació a quatre setmanes del permís de paternitat entrarà en vigor el gener de 2017. Per tant, sembla que finalment entrarà en vigor, sis anys després del que s'havia establert inicialment, la Llei 9/2009 i, conseqüentment, l'any 2017 la durada del permís de paternitat serà, amb caràcter general, de 4 setmanes.