Nombre de lectures: 0

Les persones amb discapacitat constitueixen, en l'àmbit de l'ocupació, un col·lectiu heterogeni però amb una característica comuna: l'especial exposició a la discriminació i les dificultats per accedir a l'ocupació en condicions d'igualtat d'oportunitats amb la resta de les persones treballadores. La desocupació de les persones amb discapacitat a Espanya va superar l'any 2019 en més de 10 punts la de la resta de persones, i la taxa d'activitat d'aquest col·lectiu va ser 43,7 punts inferior a la de la població sense discapacitat (INE). La contractació de persones amb discapacitat requereix, per tant, l'aplicació d'intenses mesures d'acció positiva per afavorir-ne la inserció en el nostre mercat de treball, i recentment s'han posat en marxa noves mesures en aquest sentit.

D'una banda, la presència de l'ocupació protegida de les persones amb discapacitat és cada vegada més notable, de manera que l'any 2019 hi havia a Catalunya 200 centres especials de treball, que van tenir, en conjunt, una plantilla mitjana de més de 21.000 treballadors. En aquests centres es desenvolupen relacions laborals de caràcter especial amb treballadors amb discapacitat, i els ocupadors apliquen una bonificació del 100% en les quotes de la Seguretat Social, en els termes establerts en la Llei 43/2006, de 29 de desembre, per a la millora del creixement i de l'ocupació.

Doncs bé, l'Ordre TES/501/2021, de 20 de maig, incrementa, amb caràcter extraordinari durant 2021, les subvencions destinades a mantenir llocs de treball de persones amb discapacitat als centres especials de treball, establertes en l'Ordre del Ministeri de Treball i Assumptes Socials de 16 d'octubre de 1998, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de les ajudes i subvencions públiques destinades al foment de la integració laboral de les persones amb discapacitat en centres especials d'ocupació i treball autònom. En aquesta última norma, es recullen uns ajuts per a aquests centres que es destinen tant a la creació com al manteniment dels llocs de treball. Entre els ajuts de manteniment destaquen les subvencions del cost salarial corresponent al lloc de treball ocupat per una persona amb discapacitat que faci una jornada de treball laboral ordinària i que estigui en alta en la Seguretat Social, per un import del 50% del salari mínim interprofessional. La novetat és que l'import d'aquestes ajudes passa a ser, amb caràcter extraordinari i durant l'exercici 2021, del 55% del salari mínim interprofessional quan es tracti de persones amb especial dificultat per a l'accés al mercat ordinari de treball:

  • a) Persones amb paràlisi cerebral, persones amb malaltia mental o persones amb discapacitat intel·lectual, incloent-hi les persones amb trastorn de l'espectre de l'autisme, amb un grau de discapacitat reconegut igual o superior al 33%.
  • b) Persones amb discapacitat física o sensorial, amb un grau de discapacitat reconegut igual o superior al 65%.

D'altra banda, el Reial decret 368/2021, de 25 de maig, estableix noves mesures d'acció positiva per promoure l'accés a l'ocupació de persones amb capacitat intel·lectual límit. A aquest efecte, s'entén per tals les persones inscrites en els serveis públics d'ocupació com a demandants d'ocupació no ocupats que acreditin oficialment, segons els barems vigents de valoració de la situació de discapacitat, almenys un 20% de discapacitat intel·lectual i que no arribin al 33%.

Les empreses i els treballadors autònoms -s'exclou el sector públic- que contractin persones amb capacitat intel·lectual límit tenen dret a les següents mesures d'acció positiva:

  • Les empreses que contractin per temps indefinit i a jornada completa persones amb capacitat intel·lectual límit, tenen dret a una subvenció de 2.000 euros per cada contracte. També poden sol·licitar subvencions destinades a l'adaptació dels llocs de treball o dotació d'equips de protecció personal necessaris per evitar accidents laborals al treballador o treballadora amb discapacitat contractat o per eliminar barreres o obstacles que impedeixin o dificultin el treball dels treballadors amb discapacitat. La necessitat d'adaptació o de mitjans especials de protecció personal ha de comptar amb l'informe favorable de la Inspecció de Treball i Seguretat Social. Si l'empresa no sol·licita aquesta ajuda, pot fer-ho el mateix treballador o treballadora.
  • Aquestes persones amb capacitat intel·lectual límit també són destinatàries finals del programa d'ocupació amb suport regulat en el Reial decret 870/2007, de 2 de juliol. En aquest cas, la quantia de les subvencions establertes en l'article 8 és de 1.625 euros anuals per cada treballador.
  • Finalment, la durada dels contractes per a la formació celebrats amb treballadors amb capacitat intel·lectual límit es pot ampliar fins a un màxim de quatre anys, previ informe favorable del servei públic d'ocupació competent.