Nombre de lectures: 0

El Butlletí Oficial de l'Estat del dia 12 de maig de 2021 ha publicat el Reial decret llei 9/2021, d'11 de maig, pel qual es modifica el text refós de la Llei de l'Estatut dels treballadors, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre, per garantir els drets laborals de les persones dedicades al repartiment en l'àmbit de les plataformes digitals.

Aquesta activitat de repartiment de tota mena de productes mitjançant aplicacions informàtiques instal·lades en diferent tipus de dispositius d'ús comú en els nostres temps i a través de plataformes digitals que, sota diferents denominacions comercials, n'organitzen la recollida, el transport i el lliurament als particulars, ha tingut un creixement extraordinari els últims anys, i resulta especialment apreciable des que van ser aprovades les restriccions de mobilitat a conseqüència de la crisi sanitària que encara patim. En la majoria dels casos, els titulars d'aquestes plataformes digitals no formalitzaven contractes de treball ni sol·licitaven l'alta dels repartidors -coneguts com riders-, que poblen els nostres carrers conduint les seves bicicletes o ciclomotors, i, en el millor dels casos, figuraven en alta en el règim especial de treballadors per compte propi o autònoms.

Aquesta situació ha provocat nombroses actuacions inspectores que han conclòs amb la consideració d'aquestes persones com a “falsos autònoms”, i s'ha procedit a incloure-les en el règim general de la Seguretat Social i a liquidar les corresponents quotes a càrrec de les plataformes que les havien contractades. També en l'ordre jurisdiccional s'han succeït diverses sentències, en alguns casos contradictòries, que han conclòs amb la de la Sentència 2924/2020, de la Sala Social del Tribunal Suprem, de 25 de setembre de 2020, que dictamina que la naturalesa de la relació entre la plataforma Glovo i els seus repartidors és laboral i, conseqüentment, han de figurar en alta en el règim general de la Seguretat Social.

Aquest Reial decret llei 9/2021, recollint els criteris administratius i judicials dominants, ha volgut incloure expressament l'assumpte en l'Estatut dels treballadors, de manera que la nova disposició addicional 23 estableix ara que, per aplicació del que s'estableix en l'article 8.1 de l'Estatut, es presumeix que és inclosa en l'àmbit d'aquesta Llei l'activitat de les persones que prestin serveis retribuïts consistents en el repartiment o la distribució de qualsevol producte de consum o mercaderia, per part d'ocupadores que exerceixen les facultats empresarials d'organització, direcció i control de manera directa, indirecta o implícita, mitjançant la gestió algorítmica del servei o de les condicions de treball, a través d'una plataforma digital. En aquest mateix sentit, l'article 64.4 de la norma recull ara el dret dels representants legals dels treballadors a ser informats per aquesta dels paràmetres, les regles i les instruccions en els quals es basen els algorismes o sistemes d'intel·ligència artificial que afecten la presa de decisions que poden incidir en les condicions de treball, l'accés i el manteniment de l'ocupació, incloent-hi l'elaboració de perfils.

Així doncs, d'acord amb el que s'estableix en l'article 136.1 del TRLGSS, aquests treballadors dedicats al repartiment o la distribució de qualsevol producte de consum o mercaderia que desenvolupin aquesta activitat a través d'una plataforma digital que n'exerceixi la direcció, l'organització i el control mitjançant la gestió algorítmica del servei o de les condicions de treball, queden enquadrats en el règim general de la Seguretat Social, i és una infracció greu d'aquestes plataformes no sol·licitar-n'hi l'alta amb caràcter previ a l'inici de la prestació de serveis, tal com estableix l'article 22.2 del TRLISOS.