Nombre de lectures: 0

El Reial decret llei 8/2021, de 4 de maig, estableix una sèrie de mesures urgents en l'ordre sanitari, social i jurisdiccional, a aplicar després de la finalització de la vigència de l'estat d'alarma declarat pel Reial decret 926/2020, de 25 d'octubre, pel qual es declara l'estat d'alarma per contenir la propagació d'infeccions causades pel SARS-CoV-2. Entre aquestes mesures destaquen, en l'àmbit de l'acció protectora de la Seguretat Social, les adoptades en relació amb la compatibilitat de les pensions de jubilació i l'exercici de les professions sanitàries derivades de les necessitats dels serveis públics de salut a conseqüència de la crisi sanitària.

Així, es declara expressament la compatibilitat de les pensions de jubilació que puguin estar percebent els professionals sanitaris que siguin contractats laboralment per prestar serveis a requeriment de l'autoritat competent de la comunitat autònoma, ja sigui directament en els serveis sanitaris públics o bé a través de centres privats. Aquesta mesura ja va ser adoptada per al personal estatutari en la disposició addicional quinzena del Reial decret llei 11/2020, de 31 de març, i en l'article 5 del Reial decret llei 3/2021, de 2 de febrer, pel qual s'adopten mesures per a la reducció de la bretxa de gènere i altres matèries, i ara s'estén als casos de contractacions laborals durant la durada del contracte corresponent i com a màxim fins a 31 de desembre de 2021.

Els professionals sanitaris que ja tinguessin un contracte de treball en vigor amb un centre privat, celebrat abans del dia 9 de maig de 2021 -data de finalització de l'estat d'alarma-, han de comunicar aquesta circumstància a l'Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS) abans del dia 9 de juny de 2021 per poder accedir a la compatibilitat de la prestació d'aquests serveis amb les pensions de jubilació a les quals puguin tenir dret.

En cas que durant la prestació d'aquests serveis el pensionista iniciï una situació d'incapacitat temporal, té dret al cobrament del subsidi corresponent, que s'extingeix per la finalització del treball per compte d'altri.

Finalment, els períodes en alta i cotitzats durant aquestes situacions per part dels professionals pensionistes donen lloc a la modificació del percentatge ordinari aplicable a la base reguladora de la pensió, que roman inalterable. D'aquesta manera, poden millorar la quantia de les seves pensions després de la finalització d'aquests períodes d'activitat, sense deixar de percebre durant aquests períodes les pensions de jubilació a les quals tinguin dret en cada cas.