Saltar al contingut principal
turisme

Etiqueta: acció protectora contributiva

Articles de l'etiqueta acció protectora contributiva

Jubilació anticipada del personal funcionari: règim general i règim especial

El dualisme és una de les notes definidores de l'ocupació pública a Espanya, ja que es compon, fonamentalment, per dos tipus ben diferenciats d'empleats públics: el personal funcionari i el personal laboral. Però aquest dualisme es projecta més enllà del desenvolupament del treball en el sector públic, ja …

per llegir-ne més

La pensió de jubilació el 2024: requisits, càlcul de la quantia i beneficis per cura de fills i reducció de bretxa de gènere

Després de la reforma introduïda l'any passat pel Reial decret llei 2/2023, de 16 de març, hem iniciat un nou període de transitorietat en el règim jurídic de les pensions de jubilació, de manera que cada any s'aniran produint canvis significatius que afectaran, molt especialment, les regles …

per llegir-ne més

El Tribunal de Justícia de la Unió Europea declara contrari al dret de la Unió l’extinció automàtica del contracte per incapacitat permanent

Com és ben sabut, l'article 49.1.d del TRLET determina que és causa d'extinció del contracte de treball la incapacitat permanent total o absoluta del treballador. No obstant això, quan segons el parer de l'òrgan de qualificació la situació d'incapacitat del treballador previsiblement hagi de …

per llegir-ne més

Les pensions del 2024 en absència de llei de pressupostos

La manca de pressupostos generals de l'Estat en aquest any 2024 ha estat pal·liada, pel que fa a la protecció social, amb l'aprovació i la publicació del Reial decret llei 8/2023, de 27 de desembre, pel qual s'adopten mesures per afrontar les conseqüències econòmiques i …

per llegir-ne més

Les operacions de miopia donen dret a la baixa mèdica i al subsidi d’incapacitat temporal?

Cal partir del fet que el tractament quirúrgic de la miopia no està inclòs en la cartera de serveis de la Seguretat Social, per la qual cosa s'ha qüestionat si la incapacitat temporal (IT) derivada d'una intervenció d'aquest tipus pot donar lloc o no a les prestacions …

per llegir-ne més

Qui ha de pagar el subsidi d’incapacitat temporal si se n’esgota la durada màxima i l’INSS no dicta resolució?

No és infreqüent que un treballador es trobi en situació d'incapacitat temporal (IT) a conseqüència d'una baixa mèdica per malaltia o accident i que transcorri el termini màxim de 730 dies establert en l'article 174.2 del TRLGSS. Tot això tenint en compte que la durada màxima …

per llegir-ne més

Negar als homes el complement de maternitat a les pensions és discriminatori i genera dret a una indemnització de 1.800 euros

Com recordarem, la Sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) de 12 de desembre de 2019 (Assumpte C-450/18) va concloure que el complement per maternitat en les pensions contributives de la Seguretat Social que recollia l'article 60 del TRLGSS era discriminatori per als homes, ja …

per llegir-ne més

El complement per jubilació tardana: cobrar més pensió a canvi de treballar després de l’edat de jubilació

Tal com estableix l'article 205 del TRLGSS, l'edat és un requisit bàsic per accedir a la pensió de jubilació. Aquest any 2023, per aplicació del que es disposa en la disposició transitòria setena de la llei, l'edat de jubilació és de 66 anys i 2 mesos, excepte si s'acredita un …

per llegir-ne més

Els dies cotitzats a temps parcial ja computen exactament igual que els cotitzats a jornada completa per a la carència de les pensions

Com sabem, el còmput del temps treballat és essencial per determinar el dret a moltes prestacions de la Seguretat Social derivades de contingències comunes perquè, tal com estableix l'article 165 del TRLGSS, en les prestacions el reconeixement o la quantia de les quals estigui subordinat, a més, al compliment …

per llegir-ne més

És incompatible cobrar l’atur i desenvolupar qualsevol tipus d’activitat econòmica?

És ben sabut que el cobrament de la prestació per desocupació és incompatible amb el treball, però a la pràctica se susciten molts dubtes a l'hora de determinar l'abast de tal prohibició. L'article 282.1 del vigent TRLGSS estableix que la prestació i el subsidi per desocupació …

per llegir-ne més

Torna a munt