Saltar al contingut principal
turisme

Etiqueta: acció protectora contributiva

Articles de l'etiqueta acció protectora contributiva

Jubilació anticipada de persones amb discapacitat: nova regulació per a persones amb graus de discapacitat iguals o superiors al 45%

L'article 206 bis del TRLGSS regula la jubilació anticipada en cas de discapacitat, i estableix que l'edat mínima d'accés a la pensió de jubilació a què es refereix l'article 205.1.a pot ser reduïda en el cas de persones amb discapacitat amb un grau igual …

per llegir-ne més

Novetats a la Seguretat Social dels becaris

Les pràctiques formatives en empreses, institucions o entitats incloses en programes de formació i l'execució de pràctiques acadèmiques externes han estat, i continuen sent, instruments eficaços perquè les persones que han dut a terme estudis universitaris o de formació professional puguin disposar d'experiències formatives en entorns empresarials o …

per llegir-ne més

Més novetats en matèria de baixes mèdiques per incapacitat laboral a partir del 17 de maig

A les novetats que va introduir en aquesta matèria el Reial decret 1060/2022, de 18 de juliol, aplicables des del dia 1 d'abril de 2023, i que vam tenir ocasió de comentar en un apunt anterior, s'uneixen ara les novetats del Reial decret llei 2/2023, de …

per llegir-ne més

Arriba la reforma de les pensions amb el Reial decret Llei 2/2023, amb nous increments a la cotització

El Butlletí Oficial de l'Estat de 17 de març de 2023 ha publicat el Reial decret llei 2/2023, de 16 de març, de mesures urgents per a l'ampliació de drets dels pensionistes, la reducció de la bretxa de gènere i l'establiment d'un nou marc de sostenibilitat del sistema públic …

per llegir-ne més

Com es calcula una pensió de jubilació quan s’ha treballat i cotitzat a més d’un país

Una situació cada vegada més freqüent a la pràctica, considerant l'increment de la mobilitat de treballadors entre diferents països, és que, en el moment de sol·licitar una prestació de la Seguretat Social, s'acreditin cotitzacions en estats diferents d'aquell en el qual es produeix el fet causant …

per llegir-ne més

Comunicats mèdics de baixa, confirmació i alta: ja no caldrà lliurar-los

A partir del dia 1 d’abril de 2023 els treballadors ja no hauran d’entregar a les empreses els comunicats mèdics de baixa, confirmació i alta.

El Reial decret 1060/2022, de 27 de desembre, que modifica el Reial decret 625/2014, de 18 de juliol, regula determinats aspectes …

per llegir-ne més

Comunicats mèdics de baixa: pot imposar l’empresa que el treballador o treballadora no pugui enviar el comunicat per correu electrònic o per WhatsApp?

El Reial decret 625/2014, de 18 de juliol, pel qual es regulen determinats aspectes de la gestió i control dels processos per incapacitat temporal en els primers 365 de durada, estableix a l'article 7.1 que el facultatiu que expedeixi els comunicats mèdics de baixa, confirmació i alta …

per llegir-ne més

Jubilació i dones: reconeixement del temps de prestació del servei social per a l’accés a la pensió de jubilació parcial

El Decret de 7 d'octubre de 1937 va crear el denominat “Servei Social de la dona espanyola”. Des de llavors i fins que va ser derogat pel Reial decret 1914/1978, de 19 de maig, es va mantenir en vigor a Espanya aquest servei social femení, que obligava les …

per llegir-ne més

Projecte de llei de pressupostos generals de l’Estat: principals determinacions en matèria de cotització i prestacions

El Projecte de llei de pressupostos generals de l'Estat presentat pel Govern espanyol en el Congrés dels Diputats mostra importants novetats -pendents, com és lògic, de la tramitació parlamentària actualment en curs i, si s'escau, de l'aprovació pel Congrés de Diputats- en l'àmbit de la Seguretat …

per llegir-ne més

Accident de treball “in itinere”: caigudes dintre del propi domicili, segones residències, interrupcions i imprudències

L'article 156 del TRLGSS estableix el concepte legal d'accident de treball, entenent per tal tota lesió corporal que el treballador o treballadora pateixi en ocasió o a conseqüència del treball que executi per compte d'altri. Sobre aquest concepte genèric, en l'apartat segon d'aquest mateix article …

per llegir-ne més

Torna a munt