Nombre de lectures: 0

El Reial decret llei 7/2023, de 19 de desembre, va introduir una important reforma del nivell assistencial de protecció per desocupació que finalment va resultar derogada, en no superar la norma el tràmit parlamentari de convalidació establert preceptivament en l'article 86.2 de la CE, tal com es va anunciar en la Resolució del Congrés dels Diputats de 10 de gener de 2024. Ara, de nou, el Govern ha aprovat una norma reforma del subsidi per desocupació -entre altres temes que tindrem ocasió de comentar en apunts posteriors-, el Reial decret llei 2/2024, de 21 de maig. Naturalment, la norma també s'ha de sotmetre a debat i votació al Congrés dels Diputats en el termini dels trenta dies següents a la seva promulgació, per decidir si es convalida o, de nou, es deroga.

A l'espera del que succeeixi a la cambra baixa, la veritat és que el nou Reial decret llei 2/2024 introdueix una reforma d'una gran importància en la regulació del subsidi per desocupació inclosa en els articles 274 i següents del TRLGSS. Com ja sabem, la protecció per desocupació a Espanya compta amb dos nivells: l'un, contributiu, que inclou la prestació per desocupació, i l'altre, assistencial, que comprèn el subsidi per desocupació. Doncs bé, en aquest últim s'han introduït, com diem, importants novetats que passem a detallar.

En primer lloc, se simplifiquen els requisits per ser beneficiari del subsidi per desocupació, i s'exigeix que la persona desocupada no tingui dret a la prestació contributiva per desocupació i es trobi en alguna de les situacions següents:

- Haver esgotat la prestació per desocupació. En cas de ser menor de quaranta-cinc anys sense responsabilitats familiars s'exigeix, a més, que la prestació per desocupació esgotada hagi tingut una durada igual o superior a 360 dies.

- Trobar-se en situació legal de desocupació sense tenir cobert el període mínim de cotització per tenir dret a la prestació contributiva, sempre que hagin cotitzat almenys noranta dies.

Els requisits bàsics per a l'accés al subsidi són la manca de rendes pròpies o bé, alternativament, acreditar responsabilitats familiars. Quant a les rendes, es computen totes les derivades del treball, el capital, les activitats econòmiques i les prestacions, amb les úniques excepcions de les quotes del conveni especial, les indemnitzacions per extinció de contracte fins a la quantia que en cada cas estableixi el TRLET i les beques per pràctiques formatives o acadèmiques. El límit fixat per accedir al subsidi per desocupació és que les rendes del mes anterior no superin el 75% del salari mínim interprofessional, fixat actualment en 1.134 euros mensuals.

Quant a les responsabilitats familiars, s'entén que concorren quan les rendes obtingudes durant el mes natural anterior per al conjunt de la unitat familiar, dividida entre el nombre de membres que la componen, no superi el 75 % del salari mínim interprofessional. La unitat familiar, a aquest efecte, comprèn la persona sol·licitant o beneficiària, el cònjuge o parella de fet i fills i filles menors de vint-i-sis anys, o més grans amb discapacitat, o menors acollits i acolliments o en guarda amb finalitats d'adopció o acolliment, que convisquin o depenguin econòmicament de la persona sol·licitant o beneficiària. A aquest efecte, s'exigeix una declaració responsable de la persona que sol·licita o percep el subsidi.

Quant als terminis de sol·licitud del subsidi, es mantenen en quinze dies hàbils, si bé ara s'estableix un termini màxim de sis mesos. Dins d'aquest últim termini, quan la sol·licitud es faci un cop transcorreguts els quinze dies hàbils, el dret es reconeix amb efectes de la data de la sol·licitud. Una vegada reconegut el dret al subsidi, aquest es reconeix per períodes prorrogables de tres mesos fins a assolir la durada màxima, que és la següent:

Acreditació de responsabilitats familiars Edat en la data d’esgotament de la prestació Durada de la prestació per desocupació esgotada Durada màxima del subsidi
Indiferent <45 >= 360 dies 6 mesos
>45 >= 120 dies
Indiferent >= 120 dies 24 mesos
>=180 dies 30 mesos

Es reconeix també el dret al subsidi dels qui, complint els requisits ordinaris, no acreditin prou cotització per accedir a la prestació contributiva per desocupació i hagin cotitzat almenys noranta dies. En aquests casos, la durada del subsidi és la següent:

Període mínim d’ocupació cotitzada Acreditació de responsabilitats familiars Durada màxima del subsidi
90 dies Indiferent 3 mesos
120 dies Indiferent 4 mesos
150 dies Indiferent 5 mesos
180 dies Indiferent 6 mesos
21 mesos

La quantia del subsidi és la següent:

- El 95 % de l'indicador públic de renda d'efectes múltiples (IPREM) durant els 180 primers dies. Actualment, 570 euros mensuals.

- El 90 % de l'IPREM des del dia 181 al dia 360. Actualment, 540 euros mensuals.

- El 80 % de l'IPREM a partir del dia 361. Actualment, 480 euros mensuals.

També es regula un subsidi per a més grans de cinquanta-dos anys en els casos en què s'acreditin tots els requisits necessaris per accedir a la pensió de jubilació contributiva, excepte l'edat. En aquests casos, es pot percebre un subsidi de quantia equivalent al 80 % de l'IPREM (és a dir, 480 euros mensuals) fins a la data en la qual es compleixin tots els requisits per accedir a la pensió de jubilació contributiva. Durant la percepció d'aquest subsidi, l'entitat gestora ha de cotitzar pel beneficiari sobre una base equivalent al 125 % de la base mínima vigent.

Però, sens dubte, la principal novetat de la reforma és la incorporació de supòsits de compatibilitat de la percepció del subsidi amb el treball. Així, per als qui accedeixin al subsidi per desocupació mantenint un o diversos contractes a temps parcial, així com per als qui sent-ne beneficiaris iniciïn una relació laboral a temps complet o parcial, el subsidi es compatibilitza com a complement de suport a l'ocupació. La quantia d'aquest complement de suport a l'ocupació es determina mensualment d'acord amb la taula següent:

Trimestre en què es trobi el perceptor respecte a l’inici del subsidi CAE. Treball a temps complet (% IPREM) CAE. Treball a temps parcial >= 75 % de la jornada
(% IPREM)
CAE. Treball a temps parcial <75 % i >=50 % de la jornada
(% IPREM)
CAE. Treball a temps parcial <50 % de la jornada
(% IPREM)
En el 1r trimestre 80 75 70 60
En el 2n trimestre 60 50 45 40
En el 3r trimestre 40 35 30 25
En el 4t trimestre 30 25 20 15
En el 5è trimestre i següents 20 15 10 5

No poden percebre aquest complement els qui siguin contractats per empreses que tinguin autoritzat un expedient de regulació d'ocupació (ERO) o per empreses en les quals hagin treballat durant els dotze mesos anteriors.

Aquesta és una primera aproximació general a la nova norma, que continuarem analitzant amb més detall en pròxims apunts.