Nombre de lectures: 0

Les pràctiques formatives en empreses, institucions o entitats incloses en programes de formació i l'execució de pràctiques acadèmiques externes han estat, i continuen sent, instruments eficaços perquè les persones que han dut a terme estudis universitaris o de formació professional puguin disposar d'experiències formatives en entorns empresarials o institucionals que els permetin projectar els seus coneixements sobre experiències professionals reals. En aquest sentit, aquestes pràctiques no laborals s'han anat regulant en diferents normes, que també n'han configurat l'encaix dins del nostre sistema de protecció social.

Fins ara, aquesta qüestió estava regulada a la disposició addicional cinquena del Reial decret llei 28/2018, de 28 de desembre, si bé la falta de desenvolupament reglamentari d'aquesta norma n'ha condicionat l'aplicació, fins al punt que actualment ens trobem amb pràctiques no laborals incloses en el règim general de la Seguretat Social juntament amb d'altres d'excloses. En realitat, actualment la diferència consisteix en la remuneració, de manera que únicament en els casos en els quals el becari rep una compensació econòmica durant la seva estada a l'empresa o a la institució en la qual desenvolupa la seva activitat formativa és preceptiva l'alta en el règim general de la Seguretat Social i l'obligació consegüent de cotitzar. Però aquesta situació, en espera de la publicació de l'Estatut del becari establerta a la disposició addicional segona del Reial decret llei 32/2021, de 28 de desembre, canviarà a partir de l'1 d'octubre de 2023.

En aquesta data entrarà en vigor el que s'estableix a la disposició addicional 42 del TRLGSS, que ha estat introduïda pel Reial decret llei 2/2023, de 16 de març, i que estableix la inclusió en el sistema de la Seguretat Social d'alumnes que duguin a terme pràctiques formatives o pràctiques acadèmiques externes incloses en programes de formació. Així, han de sol·licitar l'alta en el règim general de la Seguretat Social –o en el règim especial dels treballadors de la mar quan escaigui- com a assimilades a treballadors per compte d'altri les persones que duguin a terme alguna de les pràctiques formatives següents, percebin o no remuneració per això:

- Les dutes a terme per alumnes universitaris, tant les adreçades a obtenir titulacions oficials de grau i màster o doctorat, com les adreçades a obtenir un títol propi de la universitat, ja sigui un màster de formació permanent, un diploma d'especialització o un diploma d'expert.
- Les dutes a terme per alumnes de formació professional, sempre que no es prestin en el règim de formació professional intensiva.

Aquesta inclusió en el règim general comporta la protecció per totes les contingències pròpies d'aquest règim, amb l'única exclusió de la de desocupació i la cobertura del Fons de Garantia Salarial. A més, en cas que la pràctica no sigui remunerada, s'exclou també la protecció per la prestació d'incapacitat temporal derivada de contingències comunes. En les pràctiques remunerades, aquesta prestació s'ha d'abonar d'acord amb la regla ordinària en aquest règim general, és a dir, mitjançant pagament delegat.

Pel que fa a l'obligació en matèria de Seguretat Social en aquests casos, cal distingir entre les pràctiques remunerades i les no remunerades. En el primer cas, les obligacions en matèria d'alta i cotització les ha d'assumir l'entitat o l'organisme que financi el programa de formació. En canvi, si es tracta de pràctiques no remunerades, les obligacions les ha d'assumir l'empresa o entitat en la qual es desenvolupin, tret que s'acordi que es traslladin al centre de formació responsable de l'oferta formativa. En tots els casos, les altes s'han de tramitar davant la Tresoreria General de la Seguretat Social, que en aquests casos ha d'assignar un codi de compte de cotització específic per a aquest col·lectiu de persones. El termini per comunicar les altes i baixes ha de ser de deu dies naturals des de l'inici o la finalització de les pràctiques, i la cotització ha de correspondre exclusivament als dies en què s'hagin dut a terme aquestes pràctiques.

Pel que fa a la cotització d'aquestes pràctiques no laborals, s'estableixen les següents normes comunes a totes, siguin o no remunerades:
-Estan expressament excloses de la cotització finalista del mecanisme d'equitat intergeneracional (MEI).
-A les quotes per contingències comunes, els és aplicable una reducció del 95 %, sense que els sigui aplicable altres beneficis en la cotització diferents d'aquesta reducció. Els últims tres mesos de l'any 2023 la reducció serà del 97 %.
-L'entitat que assumeixi la condició d'empresa a efecte de les obligacions amb la Seguretat Social adquireix la condició de subjecte obligat i responsable de l'ingrés de la totalitat de les quotes.
Per a les pràctiques formatives remunerades s'estableix el següent:

  1. S'han d'efectuar aplicant les regles de cotització corresponents als contractes formatius en alternança, establertes a l'article 44.1 de l'Ordre PCM/74/2023, de 30 de gener, de cotització per a l'any 2023, en la redacció donada per l'Ordre PCM/313/2023, de 30 de març.
  2. La base de cotització mensual aplicable a l'efecte de prestacions ha de ser la base mínima de cotització vigent a cada moment respecte del grup de cotització 7, excepte en els mesos en què l'alta no s'estengui a tots els mesos, en els quals la base de cotització a l'efecte de prestacions ha de ser la part proporcional d'aquesta base mínima. La base mínima del grup 7 de cotització, l'any 2023, és de 1.260,00 euros mensuals.

Per a les pràctiques formatives no remunerades s'estableix el següent:

  1. Consisteix en una quota empresarial per cada dia de pràctiques formatives per contingències comunes i contingències professionals, que ha de tenir en compte l'exclusió de la cobertura de la incapacitat temporal derivada de contingències comunes, que han de ser establertes per a cada exercici en la corresponent llei de pressupostos generals de l'Estat, sense que es pugui superar la quota màxima per contingències comunes i professionals que es determini, igualment, en aquesta llei. Entre l'1 d'octubre i el 31 de desembre de 2023, aquesta quota empresarial ha de ser, per cada dia d'alta, de 2,36 euros per contingències comunes i de 0,29 euros per contingències professionals. La quota màxima mensual ha de ser, al llarg d’aquests tres mesos, de 53,59 euros per contingències comunes, i de 6,51 per contingències professionals.
  2. La base de cotització mensual aplicable a l'efecte de prestacions és el resultat de multiplicar la base mínima de cotització vigent a cada moment respecte del grup de cotització 8 -actualment, 42,00 euros diaris- pel nombre de dies de pràctiques formatives dutes a terme en el mes natural, amb el límit, en tot cas, de l'import de la base mínima de cotització mensual corresponent al grup de cotització 7, és a dir, 1.260,00 euros mensuals.
  3. El termini reglamentari d'ingrés de les quotes corresponent als mesos de gener, febrer i març és el mes d'abril; el de les quotes corresponents als mesos d'abril, maig i juny, és el mes de juliol; el de les quotes corresponents als mesos de juliol, agost i setembre, és el mes d'octubre, i el de les quotes corresponents als mesos d'octubre, novembre i desembre, és el mes de gener. Fins al penúltim dia natural de cadascun d'aquests mesos d'ingrés, les entitats que assumeixen la condició d'empresa han de comunicar a la Tresoreria General de la Seguretat Social el nombre de dies en el trimestre en què s'hagin dut a terme pràctiques no remunerades.
  4. En el cas que l'empresa no comuniqui les dades necessàries per determinar la quota a ingressar en el termini establert, l'import del deute del període mensual al qual es refereixi la mateixa l'ha de determinar la Tresoreria General de la Seguretat Social en funció del nombre de dies d'alta en el mes de què es tracti.
  5. A l'efecte de prestacions, cada dia de pràctiques formatives no remunerades ha de ser considerat com 1,61 dies cotitzats, sense que es pugui sobrepassar, en cap cas, el nombre de dies del mes corresponent. Les fraccions de dia que puguin resultar del coeficient anterior s'han de computar com un dia complet.

Quant a les situacions de les persones que hagin desenvolupat aquest tipus de pràctiques formatives abans de l'entrada en vigor d'aquesta disposició -recordem, el dia 1 d'octubre de 2023- sense alta ni cotització, poden subscriure un conveni especial, per una única vegada, en el termini, els termes i les condicions que determini el Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions, que els possibiliti el còmput de la cotització pels períodes de formació o execució de pràctiques no laborals i acadèmiques duts a terme abans de la data d'entrada en vigor, fins a un màxim de dos anys. Finalment, la norma reclama a les administracions públiques competents l'elaboració de plans específics per a l'erradicació del frau a la Seguretat Social associat a les pràctiques formatives que encobreixen llocs de treball.