Nombre de lectures: 0

A Catalunya tenim una extensa normativa relativa a assistència social i serveis socials, matèries totes dues incloses en l'àmbit competencial de la Generalitat de Catalunya i complements necessaris del nostre sistema de Seguretat Social, tal com estableix l'article 42.2 del TRLGSS.

Recentment, la publicació de la Llei 3/2023, del 16 de març, de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic per al 2023, ha comportat la introducció d'una sèrie de novetats, que passem a analitzar.

D'una banda, es modifica l'article 9.1 de la Llei 25/2002, de 25 de novembre, de mesures de suport al retorn dels catalans emigrats i llurs descendents, de manera que la prestació econòmica en aquests casos passa a ser considerada una ajuda universal i de pagament únic. A aquest efecte, es considera que hi ha situació de necessitat econòmica per accedir a aquesta ajuda per a les persones tornades a Catalunya des de l'estranger quan els ingressos personals dels dotze mesos anteriors a la sol·licitud siguin inferiors a l'indicador de renda de suficiència (IRSC) vigent a Catalunya. Aquesta quantia s'incrementa un 30% per cada membre de la unitat familiar o de la unitat de convivència que no tingui patrimoni ni ingressos. Cal tenir en compte que el valor de l'IRSC s'ha fixat, per a aquest any 2023, en 8.605,15 euros anuals. L'import de la prestació equival al 12% de l'IRSC fixat anualment per la Llei de pressupostos de la Generalitat, és a dir, 1.032,62 euros aquest any 2023.

També es modifica l'article 47 de la Llei 5/2008, de 24 d'abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista, que reconeix a les dones supervivents d'alguna de les formes de violència especificades en aquesta Llei el dret a percebre del Govern un pagament únic d'una quantitat econòmica equivalent a cinc vegades l'IRSC mensual. En aquest any 2023, aquesta quantitat ha de ser, per tant, de 3.073,25 euros; aquesta quantitat s'incrementa un 25% en cas de discapacitat o de dones seropositives del VIH. En el cas de filles o fills de víctimes mortals a conseqüència de la violència masclista, menors de 26 anys i dependents econòmicament, aquesta quantitat és de 6 vegades l'import mensual de l'IRSC mensual, de manera que aquest any 2023 la quantia ha de ser de 3.687,90 euros per a cada filla o fill afectats. La gran novetat que introdueix la Llei 3/2023 és que, a partir d'ara, també tenen dret a rebre aquesta indemnització les dones el fill o la filla de les quals ha mort en el marc de la violència vicària. A més, totes aquestes prestacions no es tenen en compte a l'hora de fixar la quantia mensual de la renda garantida de ciutadania ni per a la suficiència d'ingressos per accedir a aquesta prestació.

Per accedir a aquestes prestacions de víctimes de la violència masclista s'ha d'acreditar aquesta condició mitjançant una resolució judicial, excepte en els supòsits en els quals hagi estat impossible dur a terme el seguiment d'un procediment judicial contra l'agressor per defunció d'aquest. En aquest cas, s'han d'aportar les diligències policials obertes sobre els fets que descriguin l'existència de violència masclista. El dret prescriu als dos anys de la data de la resolució judicial o de les diligències policials.