Nombre de lectures: 0

L'article 206 bis del TRLGSS regula la jubilació anticipada en cas de discapacitat, i estableix que l'edat mínima d'accés a la pensió de jubilació a què es refereix l'article 205.1.a pot ser reduïda en el cas de persones amb discapacitat amb un grau igual o superior al 65%, en els termes continguts en el corresponent reial decret acordat a proposta del titular del Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions, o també en un grau de discapacitat igual o superior al 45%, sempre que, en aquest últim supòsit, es tracti de discapacitats determinades reglamentàriament respecte de les quals hi ha evidències contrastades que determinen de manera generalitzada una reducció significativa de l'esperança de vida. En tots dos casos, l'aplicació dels corresponents coeficients reductors de l'edat no pot comportar que l'interessat pugui accedir a la pensió de jubilació amb una edat inferior a cinquanta-dos anys.

D'altra banda, els coeficients reductors de l'edat de jubilació no s'han de tenir en compte, en cap cas, a l'efecte d'acreditar l'edat exigida per accedir als beneficis per jubilacions a edats superiors a l'ordinària, a la jubilació parcial, ni a qualsevol altra modalitat de jubilació anticipada.

La primera de les possibilitats recollides en el TRLGSS ha estat recollida en el Reial decret 1539/2003, de 5 de desembre, pel qual s'estableixen coeficients reductors de l'edat de jubilació a favor dels treballadors que acrediten un grau important de discapacitat. En aquest cas, s'ha d'acreditar un percentatge d'almenys el 65%, i es redueix l'edat exigida per a l'accés a la pensió de jubilació en un període equivalent al que resulti d'aplicar al temps efectivament treballat els coeficients que s'indiquen, sempre que durant els períodes de treball efectuat s'acreditin els graus de discapacitat següents:

- El coeficient del 0,25, en els casos en què el treballador/a tingui acreditat un grau de minusvalidesa igual o superior al 65%.

- El coeficient del 0,50, en els casos en què el treballador/a tingui acreditat un grau de minusvalidesa igual o superior al 65% i acrediti la necessitat del concurs d'una altra persona per dur a terme els actes essencials de la vida ordinària.

En tots dos casos, el període de temps que es redueixi l'edat de jubilació s'ha de computar com cotitzat a l'efecte exclusiu de determinar el percentatge aplicable per calcular l'import de la pensió de jubilació. Vegem-ne dos exemples:

- Persona amb discapacitat del 68% que ha treballat 20 anys:

• Reduirà en 5 anys la seva edat de jubilació (20 x 0,25).

• Podrà jubilar-se als 60 anys, sense coeficient reductor.

• Li computaran com cotitzats 25 anys (20 + 5).

- Persona amb discapacitat del 75% amb necessitat d'ajuda d'una altra persona que ha treballat 16 anys:

• Reduirà en 8 anys la seva edat de jubilació (16 x 0,50).

• Podrà jubilar-se als 57 anys, sense coeficient reductor.

• Li computaran com cotitzats 24 anys (16 + 8).

La segona possibilitat de l'article 206 bis del TRLGSS ha estat desenvolupada pel Reial decret 1851/2009, de 4 de desembre, quant a l'anticipació de la jubilació dels treballadors amb discapacitat en grau igual o superior al 45%, sempre que es tracti de discapacitats en les quals concorrin evidències contrastades que determinin de manera generalitzada i apreciable una reducció de l'esperança de vida, tal com es determina en l'annex del mateix Reial decret.

Aquesta norma ha estat modificada molt recentment pel Reial decret 370/2023, de 16 de maig, de manera que, a partir de l'entrada en vigor -1 de juny de 2023-, s'aplicarà als treballadors per compte d'altri i per compte propi inclosos en qualsevol dels règims que integren el sistema de la Seguretat Social que acreditin que, al llarg de la seva vida laboral, han treballat un temps efectiu equivalent, almenys, al període mínim de cotització que s'exigeix per poder accedir a la pensió de jubilació, estant afectats durant aquest temps per alguna de les patologies generadores de discapacitat enumerades en l'annex i dins d'aquest període durant almenys cinc anys amb un grau de discapacitat igual o superior al 45%, sempre que es donin les condicions següents:

a. Que de la suma dels percentatges de discapacitat aconseguits en les diferents malalties que figurin en el certificat, així com del percentatge corresponent als "barems complementaris", si s'escau, resulti un percentatge de discapacitat total igual o superior al 45%.

b. Que almenys una de les malalties reflectides en el certificat de discapacitat sigui una de les relacionades en l'annex i que el percentatge de discapacitat aconseguit per aquesta o aquestes patologies generadores de discapacitat relacionades en l'annex representi almenys el 33% del total del grau de discapacitat acreditat.

En aquestes condicions, l'edat de jubilació és de 52 anys, i es computa com cotitzat el temps que resulti reduïda l'edat de jubilació del treballador/a a l'efecte exclusiu de determinar el percentatge aplicable a la base reguladora per calcular l'import de la pensió de jubilació.

Les discapacitats que poden donar lloc a aquesta reducció de l'edat de jubilació són, a partir d'1 de juny de 2023, les següents:

a) Discapacitat intel·lectual

b) Paràlisi cerebral

c) Anomalies genètiques:

1. Síndrome de Down

2. Síndrome de Prader Willi

3. Síndrome X fràgil

4. Osteogènesi imperfecta

5. Acondroplàsia

6. Fibrosi quística

7. Malaltia de Wilson

d) Trastorns de l'espectre autista

e) Anomalies congènites secundàries a Talidomida

f) Seqüeles de pòlio o síndrome postpòlio

g) Dany cerebral (adquirit):

1. Traumatisme cranioencefàlic

2. Seqüeles de tumors del SNC, infeccions o intoxicacions

h) Malaltia mental:

1. Esquizofrènia

2. Trastorn bipolar

i) Malaltia neurològica:

1. Esclerosi lateral amiotròfica

2. Esclerosi múltiple

3. Leucodistròfies

4. Síndrome de Tourette

5. Lesió medul·lar traumàtica.