Nombre de lectures: 0

A les novetats que va introduir en aquesta matèria el Reial decret 1060/2022, de 18 de juliol, aplicables des del dia 1 d'abril de 2023, i que vam tenir ocasió de comentar en un apunt anterior, s'uneixen ara les novetats del Reial decret llei 2/2023, de 16 de març, de mesures urgents per a l'ampliació de drets dels pensionistes, la reducció de la bretxa de gènere i l'establiment d'un nou marc de sostenibilitat del sistema públic de pensions. Aquesta norma introdueix canvis importants en la normativa reguladora de la incapacitat temporal dels articles 169-176 del TRLGSS, entre els quals destaquen els següents:

- Desapareix la possibilitat que la mútua col·laboradora amb la Seguretat Social que s'està fent càrrec del pagament de la prestació d'incapacitat temporal (IT) derivada d'una contingència comuna pugui sol·licitar directament l'alta a l'Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS) en cas de negativa per part del servei públic de salut, de manera que només és possible en cas de no obtenir resposta. La modificació de l'article 82.4.b del TRLGSS, que ja és vigent, queda de la manera següent:

“Quan, excepcionalment, la inspecció mèdica del servei públic de salut no respongui a la proposta d'alta formulada per la mútua en la forma i el termini establerts, aquesta última pot sol·licitar l'emissió del comunicat d'alta a l'Institut Nacional de la Seguretat Social, d'acord amb les atribucions conferides en l'article 170.1 i en l'apartat 4 de la disposició addicional primera. El termini per resoldre la sol·licitud és de cinc dies hàbils des del següent a la seva recepció.”

- Es corregeix la discordança que hi havia a l'article 169.1.b del TRLGSS entre mesos i dies naturals en els períodes d'observació per malaltia professional, que ara tenen una durada màxima de 180 dies, prorrogables per 180 dies més. Aquest canvi entra en vigor el dia 17 de maig de 2023.

- A partir del 17 de maig de 2023, desapareix la pròrroga expressa a la finalització dels 365 dies de durada inicial de la IT. Així, ara hi ha aquestes dues possibilitats:

o La inspecció mèdica de l'INSS emet l'alta mèdica per curació, millora, proposta d'incapacitat permanent o incompareixença injustificada a reconeixements mèdics convocats per l'entitat gestora.

o La IT es prorroga fins a 180 dies més, amb la presumpció que en aquest període es produirà l'alta mèdica per curació o millora.

- S'amplia la col·laboració obligatòria de les empreses en el pagament de la IT fins a l'alta mèdica o fins al termini màxim de 545 dies. Així, s'amplia la durada d'aquest pagament delegat, que fins ara finalitzava quan la IT arribava a la durada inicial de 365 dies. Això comporta que les empreses han de continuar abonant la prestació d'IT durant la pròrroga de 180 dies que succeeix a la durada inicial de 365 dies. Aquesta modificació entra en vigor el dia 17 de maig de 2023.

Quant a l'aplicació transitòria de la normativa anterior, específicament s'assenyala que la nova regulació de la tramitació i l'extinció de la IT és aplicable tant als procediments d'IT que s'iniciïn amb posterioritat a la data de la seva entrada en vigor, com als iniciats amb anterioritat a aquesta data. No obstant això, es manté el pagament directe en els casos de pròrroga expressa que estiguin vigents en aquest moment.