Nombre de lectures: 0

A partir del dia 1 d’abril de 2023 els treballadors ja no hauran d’entregar a les empreses els comunicats mèdics de baixa, confirmació i alta.

El Reial decret 1060/2022, de 27 de desembre, que modifica el Reial decret 625/2014, de 18 de juliol, regula determinats aspectes de la gestió i del control dels processos per incapacitat temporal en els primers 365 dies de la seva durada. Abans d’aquesta reforma, l’article 7.1 determinava que el facultatiu que expedís els comunicats mèdics de baixa, confirmació i alta n'havia de lliurar al treballador/a dues còpies, una per a l'interessat i una altra amb destinació a l'empresa. Respecte a aquesta última, el treballador/a havia de lliurar-la en el termini de tres dies comptats a partir del mateix dia de l'expedició dels comunicats mèdics de baixa i de confirmació de la baixa. En el cas dels comunicats mèdics d'alta amb destinació a l'empresa, el treballador/a havia de lliurar-los dins de les 24 hores següents a l'expedició.

Així doncs, fins ara l’obligació de lliurament d’aquests documents a les empreses requeia sobre el treballador/a, tant en els supòsits de baixa o confirmació com en els d'alta mèdica. Aquesta obligació es complementava amb la que tenen els serveis públics de salut o, si escau, les mútues col·laboradores amb la Seguretat Social, de remetre immediatament -com a màxim el primer dia hàbil següent a l'expedició- aquests mateixos comunicats de baixa, confirmació i alta a l'Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS) per via telemàtica. Una obligació idèntica s'imposa a les empreses des del moment que reben del treballador/a el document corresponent, que hauran de remetre, amb les dades que corresponguin a l'empresa, a l'INSS a través del Sistema RED en el termini màxim de tres dies hàbils comptats a partir de la recepció del document.

Doncs bé, aquest nou Reial decret 1060/2022 modifica aquesta normativa i, a partir del dia 1 d’abril de 2023, desapareix l’obligació que siguin els treballadors els que hagin d’entregar aquests documents a les empreses. Així, a partir d’aquesta data, el facultatiu/iva que expedeixi el certificat de baixa, confirmació o alta del procés d’incapacitat temporal, ha de lliurar una còpia d’aquest document al treballador/a, sense que aquest hagi d’entregar-la a l’empresa. El procediment queda establert de la manera següent:

  1. El servei públic de salut o la mútua col·laboradora ha de remetre les dades continguts al document de baixa, confirmació o alta a l’INSS per via telemàtica i, en tot cas, dintre del primer dia hàbil següent al de l’expedició.
  2. L’INSS, per la seva part, ha de comunicar a l’empresa les dades corresponents al treballador/a afectat, com a màxim, el primer dia hàbil següent a la recepció d’aquestes dades.
  3. L’empresa ha de transmetre mitjançant el Sistema RED i de manera immediata a l’INSS les dades necessàries per tramitar el procés d’incapacitat temporal. Aquestes dades quedaran fixades a l’ordre ministerial que s’aprovarà pròximament. En cas d’incompliment per part de l’empresa d’aquesta obligació, podrà ser sancionada, d’acord amb el que estableix l’article 21.4 del text refós de la Llei d’infraccions i sancions a l’ordre social (TRLISOS), aprovat per Reial decret legislatiu 5/2000, de 4 d’agost, amb una multa econòmica de 70 a 750 euros.
  4. Finalment, l’INSS ha de facilitar a la Tresoreria General de la Seguretat Social les dades necessàries perquè el sistema de liquidació directa SILTRA pugui determinar les quantitats a compensar a la cotització per part de l’empresa com a conseqüència del pagament delegat de la prestació d’incapacitat temporal. En cas que aquesta compensació no fos aplicada, l’empresa podrà reclamar l’import del pagament delegat directament a l’INSS, a l’Institut Social de la Marina o a la mútua col·laboradora.

El Reial decret 1060/2022 introdueix, a més, una altra novetat important. Es tracta dels processos d’incapacitat temporal amb una durada estimada inferior a cinc dies naturals. L’article 2.3 del Reial decret 625/2015 estableix que, en aquests casos, el facultatiu ha d'emetre el document de baixa i el document d’alta en el mateix acte mèdic. Doncs bé, també amb efectes d’1 d’abril de 2023, s’estableix que en aquests processos el treballador/a pugui sol·licitar que es faci un reconeixement mèdic el dia fixat per a l’alta, i el facultatiu pugui emetre el document de confirmació de la baixa si considera que el treballador/a no ha recuperat encara la capacitat laboral. En la resta de processos d’incapacitat temporal -és a dir, els que tenen durades de més de cinc dies naturals-, el facultatiu/iva pot fixar la corresponent revisió mèdica en un període inferior a l'indicat en cada cas a l’article 2.3 del Reial decret 625/2023.

Totes les novetats del Reial decret 1060/2022 seran aplicables, com hem vist, tant als nous processos d’incapacitat temporal com als que estiguin en curs i no hagin superat els 365 dies de durada, a partir del dia 1 d’abril de 2023.