Nombre de lectures: 0

Principals novetats en matèria de Seguretat Social / funció pública de la Llei 3/2017, de pressupostos generals de l'Estat per a l'any 2017

- Retribucions de funcionaris: increment d'un 1% de les bàsiques, CD i CE i productivitat. La massa salarial del personal laboral puja un 1% com a màxim.

- Pensions públiques:

- Pugen un 0,25%. Pensió màxima: 36.031,80 euros/any, 2.573,70 euros/mes

- Complements per mínims (límits): 7.133,97 euros/any; 8.321,85 euros anuals amb cònjuge a càrrec

- Pensions no contributives: 5.164,60 euros íntegres anuals; 525 euros anuals per a lloguer d'habitatge

- SOVI: 5.713,40 euros anuals

- Cotitzacions socials:

- Base màxima de cotització: 3.751,20 euros mensuals o 125,04 euros diaris (ja era a l'Ordre de cotització)

- Tipus de cotització: es mantenen els de l'any anterior (ja eren a l'Ordre de cotització)

- Règim especial de treballadors autònoms: la base màxima de cotització és de 3.751,20 euros mensuals. La base mínima de cotització és de 919,80 euros mensuals (ja era a l'Ordre de cotització).

 Quotes de drets passius:  
Grup / subgrup EBEP Quota mensual en euros
A1 110,14
A2 86,68
B 75,90
C1 66,57
C2 52,67
E (Llei 30/1984) i agrupacions professionals (EBEP) 44,90
Grup / subgrup EBEP Quota mensual en euros
A1 48,22
A2 37,95
B 33,23
C1 29,15
C2 23,06
E (Llei 30/1984) i agrupacions professionals (EBEP) 19,66

Disposicions addicionals:

- Disposició addicional 9: Préstecs de l'Estat a la Tresoreria General de la Seguretat Social; import màxim anual de 10.192 milions d'euros. Aquests préstecs no meriten interessos i la seva cancel·lació s'ha d'efectuar en un termini màxim de 10 anys a partir del 2018.

- Disposició addicional 34: Exigència de responsabilitats en les administracions públiques i entitats que en depenen per la utilització de la contractació laboral. Només per resolució judicial es pot declarar un indefinit no fix. Exigència de responsabilitat als òrgans responsables de cada Administració pública.

- Disposició addicional 38: Prestacions familiars de la Seguretat Social.

a) 1.000,00 euros quan el fill o menor acollit a càrrec tingui un grau de discapacitat igual o superior al 33 per cent.

b) 4.426,80 euros quan el fill a càrrec sigui major de 18 anys i estigui afectat per una discapacitat en un grau igual o superior al 65 per cent.

c) 6.640,80 euros quan el fill a càrrec sigui major de 18 anys, estigui afectat per una discapacitat en un grau igual o superior al 75 per cent i, com a conseqüència de pèrdues anatòmiques o funcionals, necessiti el concurs d'una altra persona per realitzar els actes més essencials de la vida, com ara vestir-se, desplaçar-se, menjar o anàlegs.

La quantia de la prestació per naixement o adopció de fill establerta a l'article 358.1 del TRLGSS, en supòsits de famílies nombroses, monoparentals i en els casos de mares amb discapacitat, és de 1.000,00 euros.

Els límits d'ingressos per tenir dret a l'assignació econòmica per fill o menor acollit a càrrec, a què es refereixen els paràgrafs primer i segon de l'article 352.1.c, queden fixats en 11.605,77 euros anuals i, si es tracta de famílies nombroses, en 17.467,40 euros, i s'incrementa en 2.829,24 euros per cada fill a càrrec a partir del quart, aquest inclòs.

- Disposició addicional 39: Ajornament de l'aplicació de la disposició addicional vint-i-vuitena de la Llei 27/2011 (còmput, a efectes de Seguretat Social, del període de servei militar obligatori o de prestació social substitutòria)

- Disposició addicional 40: Subsidis de la LISMI

- Subsidi de garantia d'ingressos mínims, 149,86 euros.

- Subsidi per ajuda de tercera persona, 58,45 euros.

- Subsidi de mobilitat i compensació per despeses de transport, 63,50 euros.

- Disposició addicional 44: Interès legal del diner (3%). Interès de demora (3,75%)

- Disposició addicional 107: IPREM 2017

a) L'IPREM diari, 17,93 euros.

b) L'IPREM mensual, 537,84 euros.

c) L'IPREM anual, 6.454,03 euros.

- Disposició addicional 108: Bonificació en la cotització a la Seguretat Social en els supòsits de canvi de lloc de treball per risc durant l'embaràs o durant la lactància natural, així com en els supòsits de malaltia professional, el 50 per cent de l'aportació empresarial en la cotització a la Seguretat Social per contingències comunes.

- Disposició addicional 109: Finançament de la formació professional per a l'ocupació. Sobre el que s'ha ingressat per formació professional el 2016:

a) Empreses de 6 a 9 treballadors: 100 per cent.

b) De 10 a 49 treballadors: 75 per cent.

c) De 50 a 249 treballadors: 60 per cent.

d) De 250 o més treballadors: 50 per cent.

Les empreses d'1 a 5 treballadors disposen d'un crèdit de bonificació per empresa de 420 euros.

- Disposició addicional 111: Mesures de suport a la prolongació del període d'activitat dels treballadors amb contractes fixos discontinus en els sectors de turisme i comerç i hostaleria vinculats a l'activitat turística. Mesos de febrer, març i novembre: 50 per cent de les quotes empresarials a la Seguretat Social per contingències comunes, així com pels conceptes de recaptació conjunta de desocupació, FOGASA i formació professional d'aquests treballadors.

- Disposició final 17. Se suspenen les disposicions de la Llei 20/2007 per al treball a temps parcial dels autònoms.

- Disposició final 27. Contracte de suport als emprenedors a Canàries: increment de les bonificacions de les quotes de la Seguretat Social per contractar menors de 30 anys o majors de 45 anys.

- Disposició final 31 (modificacions del TRLGSS):

- Es modifica l'article 71. Obligació de facilitar informació a les entitats gestores de la Seguretat Social. S'afegeixen el Ministeri de l'Interior (permisos de residència i moviments fronterers) i les mútues col·laboradores amb la Seguretat Social.

- Es modifica l'article 170.2. IT. S'afegeix: "En el cas que l'Institut Nacional de la Seguretat Social emeti resolució per la qual s'acordi l'alta mèdica, d'acord amb el que indica el paràgraf anterior, ha de cessar la col·laboració obligatòria de les empreses en el pagament de la prestació el dia en què es dicti la resolució, i abona directament l'entitat gestora o la mútua col·laboradora amb la Seguretat Social el subsidi corresponent durant el període que transcorri entre la data de l'esmentada resolució i la notificació a la persona interessada."

- Correcció tècnica de l'article 237.3: "Les cotitzacions realitzades durant els dos primers anys del període de reducció de jornada per cura de menor establertes en el primer paràgraf de l'article 37.6 del text refós de la Llei de l'estatut dels treballadors, s'han de computar incrementades fins al 100 per cent de la quantia que hagués correspost si s'hagués mantingut sense aquesta reducció la jornada de treball, a l'efecte de les prestacions que assenyala l'apartat 1. L'increment es refereix exclusivament al primer any en els altres supòsits de reducció de jornada que disposa el primer i segon paràgraf de l'esmentat article."

Accés al text de la Llei de pressupostos generals de l'Estat.

Etiquetes: