Nombre de lectures: 0

El Butlletí Oficial de l'Estat del dia 31 de març de 2022 ha publicat l'Ordre PCM/244/2022, de 30 de març, per la qual es desenvolupen les normes legals de cotització a la Seguretat Social, desocupació, protecció per cessament d'activitat, Fons de Garantia Salarial i formació professional per a l'exercici 2022. El contingut d'aquesta Ordre és aplicable amb efectes del dia 1 de gener de 2022, si bé en la disposició transitòria segona estableix que les diferències de cotització que s'hagin pogut produir per l'aplicació del que s'hi disposa respecte de les cotitzacions que, a partir de l'1 de gener de 2022, s'hagin efectuat, poden ser ingressades sense recàrrec en el termini establert, que finalitza el dia 30 de setembre de 2022.

Quant al contingut d'aquesta nova Ordre de cotització de 2022, es fixa el límit màxim de cotització mensual en 4.139,40 euros, i el mínim en 1.166,70. Pel que fa a les bases màximes i mínimes de cotització per a les contingències comunes en el règim general de la Seguretat Social, passen a ser les següents:

Grupo de cotización Categorías profesionales Bases mínimas – Euros/mes Bases máximas – Euros/mes
1 Ingenieros y Licenciados. Personal de alta dirección no incluido en el artículo 1.3.c del Estatuto de los Trabajadores 1.629,30 4.139,40
2 Ingenieros Técnicos, Peritos y Ayudantes Titulados 1.351,20 4.139,40
3 Jefes Administrativos y de Taller. 1.175,40 4.139,40
4 Ayudantes no Titulados 1.166,70 4.139,40
5 Oficiales Administrativos 1.166,70 4.139,40
6 Subalternos. 1.166,70 4.139,40
7 Auxiliares Administrativos 1.166,70 4.139,40
Grupo de cotización Categorías profesionales Bases mínimas – Euros/día Bases máximas – Euros/día
8 Oficiales de primera y segunda 38,89 137,98
9 Oficiales de tercera y Especialistas 38,89 137,98
10 Peones. 38,89 137,98
11 Trabajadores menores de dieciocho años, cualquiera que sea su categoría profesional 38,89 137,98

Quant als tipus de cotització, no hi ha novetats respecte als de l'any anterior. Es mantenen els següents:

 • Contingències comunes: 28,30% (23,60% a càrrec de l'empresa, 4,70% a càrrec del treballador/a).
 • Accidents de treball i malalties professionals: tipus aplicable d'acord amb la Classificació nacional d'activitats econòmiques (CNAE) de l'empresa (disposició addicional quarta de la Llei 42/2006), íntegrament a càrrec d'aquesta.
 • Desocupació: 7,05% (5,50% a càrrec de l'empresa i 1,55% a càrrec del treballador/a) o 8,30% (6,70% a càrrec de l'empresa i 1,60% a càrrec del treballador/a), segons la modalitat contractual.
 • Fons de Garantia Salarial (FOGASA): 0,2%, íntegrament a càrrec de l'empresa.
 • Formació professional: 0,70% (0,60% a càrrec de l'empresa i 0,10% a càrrec del treballador/a).
 • Cotització addicional per hores extraordinàries derivades de força major: 14,00% (12,00% a càrrec de l'empresa i 2,00% a càrrec del treballador/a).
 • Cotització addicional per les hores extraordinàries restants: 28,30% (23,60% a càrrec de l'empresa, 4,70% a càrrec del treballador/a).

També es modifiquen els trams de cotització per al sistema especial d'empleats de la llar, que ara són els següents:

Grupo de cotizaciónCategorías profesionalesBase mínima por hora – Euros
1Ingenieros y Licenciados. Personal de alta dirección no incluido en el artículo 1.3.c del Estatuto de los Trabajadores9,82
2Ingenieros Técnicos, Peritos y Ayudantes Titulados8,14
3Jefes Administrativos y de Taller7,08
4Ayudantes no Titulados7,03
5Oficiales Administrativos7,03
6Subalternos7,03
7Auxiliares Administrativos7,03
8Oficiales de primera y segunda7,03
9Oficiales de tercera y Especialistas7,03
10Trabajadores mayores de dieciocho años no cualificados7,03
11Trabajadores menores de dieciocho años, cualquiera que sea su categoría profesional7,03

Pel que fa a l’ocupació pública, s'estableix un tipus de cotització especial per a les pertanyents als cossos de Mossos d'Esquadra, policies locals i bombers: en tots els casos, els és aplicable un tipus de cotització addicional sobre la base de cotització per contingències comunes del 10,60%, el 8,84% del qual és a càrrec de l'empresa i l'1,76%, a càrrec del treballador/a.

Altres novetats rellevants, que es poden consultar en el text de la norma mateix, afecta les matèries següents:

 • Cotització de les persones incloses en el règim especial de treballadors per compte propi o autònoms. En aquest cas, no hi ha novetats rellevants respecte de la regulació que conté la Llei 22/2021, de 28 de desembre, de pressupostos generals de l'Estat per a l'any 2022.
 • Cotització de les persones integrades en el sistema especial de treballadors agraris per compte d'altri.
 • Cotització de les persones pertanyents al col·lectiu d'artistes.
 • Cotització dels socis treballadors de les cooperatives de treball associat.
 • Cotització de les persones pertanyents al col·lectiu de professionals taurins.
 • Cotització de les persones pertanyents al sistema especial per a les tasques de manipulació i empaquetatge de tomàquet fresc.
 • Cotització dels contractes per a la formació i l'aprenentatge i de la nova modalitat, introduïda pel Reial decret llei 32/2021 (reforma laboral), de contractes formatius en alternança: quotes fixes establertes en l'article 43 de la nova Ordre de cotització.