Nombre de lectures: 0

El Reial decret llei 30/2020, de 29 de setembre, de mesures socials en defensa de l'ocupació, en vigor des del dia 30 de setembre de 2020, introdueix noves mesures de suport econòmic i social als treballadors autònoms que han vist afectades les seves activitats a conseqüència de l'actual crisi sanitària. D'altra banda, ha introduït novetats en la regulació de l'ingrés mínim vital (IMV), prestació no contributiva creada mitjançant el Reial decret llei 20/2020, de 29 de maig.

Quant al règim especial de treballadors autònoms, s'introdueixen tres tipus d'ajudes:

  • La nova norma estén, a partir de l'1 d'octubre de 2020, la prestació econòmica de cessament d'activitat, de naturalesa extraordinària i que no descomptarà la durada de futures prestacions d'aquest tipus, per a tots els autònoms que, estant en alta almenys els 30 dies anteriors de la resolució i al corrent de pagament de les quotes, es vegin obligats a suspendre totes les activitats a conseqüència d'una resolució adoptada per l'autoritat competent com a mesura de contenció de la propagació de la covid-19. L'import de la prestació, que s'haurà de sol·licitar dins dels 15 dies següents a l'efectivitat de la resolució de tancament d'activitat, és equivalent al 50% de la base mínima de cotització corresponent, i s'incrementa un 20% si l'autònom o autònoma forma part d'una família nombrosa sense altres ingressos. En cas que en una mateixa unitat familiar hi hagi dos o més beneficiaris, l'import de cada prestació és, en tot cas, del 40% de la base mínima aplicable. La prestació extraordinària de cessament d'activitat és incompatible amb el treball per compte propi i amb el treball per compte d'altri, si bé en aquest últim cas únicament quan els ingressos siguin iguals o superiors a 1,25 vegades l'import de l'SMI vigent, la quantia del qual és de 950 euros mensuals. Durant el temps en què sigui aplicable la mesura exposada, que finalitza l'últim dia del mes en què s'aixequi la restricció, el treballador o treballadora autònom està exonerat del pagament de les quotes de la Seguretat Social, si bé tot aquest període computa com cotitzat.
  • D'altra banda, es reconeix, també a partir de l'1 d'octubre de 2020, la prestació econòmica de cessament d'activitat de naturalesa extraordinària, per a tots els autònoms que, estant en alta i al corrent de pagament de les quotes almenys des de l'1 d'abril de 2020, no tinguin ingressos de la seva activitat per compte propi en l'últim trimestre del 2020 superiors a l'SMI, sempre que aquests ingressos s'hagin reduït almenys un 50% respecte dels del primer trimestre del 2020. L'import de la prestació és també del 50% de la base mínima, excepte si hi ha més d'una persona beneficiària en la unitat familiar, i en aquest cas cada prestació té un import del 40% d'aquesta base. La durada màxima de la prestació és de 4 mesos i, en tot cas, finalitza el 31 de gener de 2021, moment en el qual es revisaran aquestes mesures. També en aquest cas s'eximeix l'autònom o autònoma de l'obligació de cotitzar, i el temps de percepció de la prestació computa com cotitzat.
  • Per als treballadors autònoms de temporada, sempre que aquesta s'hagi desenvolupat almenys durant quatre mesos al llarg dels dos últims anys, i sempre dins dels mesos de juny i desembre, i no hagi estat en alta com a treballador o treballadora per compte d'altri més de 120 dies entre juny del 2018 i juliol del 2019, s'introdueix també una prestació extraordinària de cessaments d'activitat. Com a requisits bàsics per accedir-hi, s'exigeix trobar-se al corrent en el pagament de les quotes de la Seguretat Social i no haver obtingut durant l'any 2020 uns ingressos superiors a 23.275 euros. En aquest cas, la quantia de la prestació és del 70% de la base mínima corresponent, i també es comença a reportar el dia 1 d'octubre de 2020, amb una durada màxima de 4 mesos, sempre que se sol·liciti dins dels primers 15 dies naturals d'aquest mes. També en aquest cas s'eximeix l'autònom o autònoma de l'obligació de cotitzar, i el temps de percepció de la prestació computa com cotitzat. La prestació és incompatible amb el treball per compte d'altri i amb qualsevol prestació que sigui incompatible amb el treball per compte propi.
  • Finalment, s'estén fins al dia 31 de gener de 2021 la prestació per cessament d'activitat establerta en l'article 9 del Reial decret llei 24/2020, de 26 de juny, i s'estableix la possibilitat que els autònoms que no hagin percebut aquesta prestació durant el tercer trimestre del 2020 puguin sol·licitar la prestació de cessament d'activitat, en els termes i amb les condicions establerts en la disposició addicional quarta del Reial decret llei 30/2020.

D'altra banda, la nova norma introdueix modificacions en la regulació de l'ingrés mínim vital (IMV) que du a terme el Reial decret llei 20/2020, i en destaquen les següents:

  • El requisit de l'edat dels beneficiaris de l'IMV, inicialment establerta per a més grans de 23 i menors de 65 anys, ara s'estén als més grans de 65 anys que no siguin beneficiaris de la pensió de jubilació.
  • Es defineix la parella de fet, a l'efecte de determinar la unitat de convivència, com la constituïda amb anàloga relació d'afectivitat a la conjugal amb almenys dos anys d'antelació, per als qui, no trobant-se impedits per contreure matrimoni, no tinguin vincle matrimonial amb una altra persona i hagin conviscut de manera estable i notòria amb caràcter immediat a la sol·licitud de la prestació i amb una durada ininterrompuda no inferior a cinc anys.
  • S'estableixen consideracions específiques per a les unitats familiars en els casos d'ús exclusiu d'una determinada zona del domicili o d'una habitació en establiment hoteler o similar.
  • Per complir els requisits d'accés, s'entén que una persona ha viscut de manera independent sempre que acrediti que el seu domicili ha estat diferent del dels seus progenitors, tutors o acollidors durant els tres anys immediatament anteriors a la sol·licitud, i en aquest període hagi romàs durant almenys 12 mesos, continuats o no, en situació d'alta en qualsevol dels règims que integren el sistema de la Seguretat Social, incloent-hi el de classes passives de l'Estat, o en una mutualitat de previsió social alternativa al règim especial de la Seguretat Social dels treballadors per compte propi o autònoms.
  • Quant a la quantia de la prestació d'IMV, s'estén el complement de monoparentalitat al supòsit que els descendents o acollits menors d'edat convisquin exclusivament amb els seus progenitors o, si s'escau, amb els seus avis o guardadors o acollidors, sempre que un d'aquests tingui reconegut un grau 3 de dependència, la incapacitat permanent absoluta o la gran invalidesa. També s'entén com unitat de convivència monoparental, a l'efecte de la percepció del complement indicat, la formada exclusivament per una dona que ha sofert violència de gènere i un o més descendents fins al segon grau, menors d'edat, sobre els quals tingui la guarda i custòdia o, si s'escau, un o més menors en règim d'acolliment familiar permanent o guarda amb finalitats d'adopció.