Nombre de lectures: 0

El Reial decret llei 32/2020, de 3 de novembre, pel qual s'aproven mesures socials complementàries per a la protecció per desocupació i de suport al sector cultural (BOE de 4 de novembre), crea un nou subsidi especial per desocupació amb el caràcter de prestació econòmica, de naturalesa extraordinària, inclosa dins de l'acció protectora per desocupació del Sistema de la Seguretat Social.

Recordem que, amb caràcter general, la protecció per desocupació, regulada en el Títol III del TRGLSS, s'estructura en dos nivells. En el nivell contributiu, la prestació per desocupació protegeix a aquelles persones que, podent i volent treballar, perdin la seva ocupació o vegin suspès el seu contracte o reduïda la seva jornada ordinària de treball, en els termes previstos en l'article 267 del propi TRLGSS. En el nivell contributiu, o assistencial, s'estableix un subsidi per desocupació per a aquells casos en els quals, esgotada la prestació contributiva o davant la impossibilitat d'accedir a ella, els aturats acrediten una situació d'insuficiència econòmica i, en alguns casos, càrregues familiars.

Doncs bé, la crisi sanitària que ens assota des del mes de març passat ha fet necessari que el nou Reial decret llei 32/2020 creï un nou marc de protecció social per a aquelles persones que compleixin els següents requisits:

  • a) Haver extingit per esgotament, entre el 14 de març de 2020 i el 30 de juny de 2020, tots dos inclusivament, alguna de les prestacions relacionades en el propi Reial decret llei: prestació per desocupació contributiva, subsidi per desocupació assistencial, subsidi extraordinari per desocupació regulada en la D.A 27a del TRLGSS, ajudes econòmiques vinculades al Programa de renda activa d'inserció (RAI).
  • b) Estar en desocupació total i inscrit com a demandant d'ocupació en el servei públic d'ocupació.
  • c) No tenir el dret a la protecció per desocupació de nivell contributiu o assistencial o a qualsevol de les ajudes o prestacions enumerades en l'apartat a).
  • d) No ser beneficiaris de renda mínima, renda d'inclusió, salari social o ajuda anàloga concedida per qualsevol Administració Pública.
  • e) En cas d'haver treballat per compte d'altri després de l'extinció de l'últim dret reconegut, haver cessat en aquest treball amb situació legal de desocupació.
  • f) No tenir complerta l'edat que s'exigeixi per a accedir a la pensió de jubilació, en les seves modalitats contributiva o no contributiva.

Per a accedir a aquest subsidi extraordinari de desocupació, que gestionarà el Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE), no serà exigible complir el termini d'espera d'un mes ni acreditar la manca de rendes ni l'existència de responsabilitats familiars, però requerirà la subscripció del compromís d'activitat regulat en l'article 300 del TRLGSS.

La sol·licitud per al reconeixement d'aquest subsidi extraordinari haurà de presentar-se entre el dia 6 de novembre i el dia 30 de novembre de 2020.

El subsidi tindrà una durada màxima de 90 dies, sense que pugui tornar a sol·licitar-se una vegada esgotat. La quantia serà equivalent al 80 per 100 de l'Indicador Públic de Rendes d'Efectes Múltiples (IPREM), fixat en 537,84 euros mensuals per a l'any 2020. Per tant, en aquests moments la quantia del subsidi serà de 430,27 euros mensuals.

Per a completar aquestes mesures de suport a les persones desocupades, el Reial decret llei 32/2020 contempla una ampliació de l'accés extraordinari a la prestació per desocupació d'artistes en espectacles públics que no es trobin afectats per procediments de suspensió de contractes i reducció de jornada regulades pel Reial decret llei 8/2020, de 17 de març. També crea un subsidi per desocupació excepcional per a personal tècnic i auxiliar del sector de la cultura, i regula l'accés extraordinari a la prestació per desocupació de professionals taurins.

Etiquetes: