Nombre de lectures: 0

La Resolució TSF/2799/2020, de 4 de novembre, aprova la convocatòria d'ajuts per afavorir el manteniment de l'activitat econòmica de les persones treballadores autònomes, persona física, i de les persones treballadores autònomes que formen part d'una microempresa davant els efectes de les noves mesures adoptades per fer front a la covid-19.

Per accedir a aquest ajut és necessari tenir residència fiscal a Catalunya, no superar una base imposable a la darrera declaració de l’IRPF de 35.000 euros, trobar-se en alta al règim especial de treballadors autònoms o per compte propi de la Seguretat Social (RETA), o bé a una mutualitat com a sistema alternatiu al RETA, i que els rendiments nets de l’activitat dels tres primers trimestres del 2020 no superin l’import de 13.125 euros.

Complint aquests requisits específics, i els generals que estableix l’apartat 4.2 de l’annex de la Resolució, poden obtenir l’ajut les persones que es trobin en alguna d’aquestes tres situacions:

  • Exercir l'activitat econòmica com a persona física i que el total de persones que formen part de la unitat de negoci -tant autònoms com assalariats- no sigui superior a sis, prenent com a referència la mitjana de l’any 2019.
  • Ser soci de la societat, d’un màxim de tres socis, que és titular de l’empresa, sempre que el sumatori de les persones sòcies i persones treballadores no sigui superior a sis, prenent com a referència la mitjana de l’any 2019.
  • Ser soci d’una cooperativa de treball associat que tingui com a màxim tres socis treballadors, sempre que el sumatori de les persones sòcies i persones treballadores no sigui superior a sis, prenent com a referència la mitjana de l’any 2019.

L’import d’aquest ajut és de 2.000 euros, que s’abonaran en un únic pagament, i té caràcter puntual i extraordinari. És compatible amb la resta d’ajuts aprovats anteriorment, excepte les subvencions per a l'autoocupació de joves aprovades per la Resolució TSF/1270/2020, de 3 de juny.

El termini de presentació de sol·licituds, que s’ha de fer en el formulari normalitzat disponible al portal Canal Empresa, comença a les 9:00 hores del dia 9 de novembre i finalitza a les 15:00 hores del dia 20 de novembre de 2020. Per poder demanar la prestació és necessari tenir un certificat digital o l’idCAT Mòbil.

Etiquetes: