Nombre de lectures: 0

De cara a les eleccions al Parlament de Catalunya convocades per al proper dia 21 de desembre, cal tenir en compte que, en tractar-se d'un dia laborable, les persones que hi treballen, ja sigui a les Administracions Públiques o a les empreses, tenen dret al preceptiu permís per exercir el dret al sufragi actiu.

El Reial Decret 953/2017, de 31 d'octubre, pel qual es dicten normes complementàries per a la realització de les eleccions al Parlament de Catalunya 2017, desenvolupat per l'Ordre ESS/1169/2017, de 28 de novembre, per la qual es s'estableixen les instruccions necessàries per a la participació de les persones treballadores en les eleccions al Parlament de Catalunya del dia 21 de desembre de 2017, estableixen que el dia de les eleccions, en aquelles localitats en què no sigui dia festiu, les empreses i les Administracions Públiques han de concedir a les persones obligades a treballar en aquesta data i que tinguin la condició d'electors, un permís de fins a quatre hores dins de la jornada laboral que els correspongui i que fixarà l'empresa o l'Administració. Aquest permís és en tot cas retribuït i no recuperable, sempre que la coincidència de l'horari laboral i electoral sigui d'almenys quatre hores. Si la jornada de treball no coincideix o coincideix parcialment amb l'horari dels col·legis electorals com a màxim dues hores, no es concedirà cap permís. Si la coincidència és de més de dues hores i menys de quatre, s'ha de concedir un permís de dues hores. En els casos de treballs a temps parcial, els permisos es reduiran de manera proporcional a la reducció de jornada de què es tracti en cada cas.

D'altra banda, les persones treballadores que acreditin la seva condició de membre de mesa electoral o d'interventor o interventora i que tinguin obligació de treballar el dia de la votació, tenen dret a gaudir d'un permís retribuït i no recuperable durant la jornada completa del dia de la votació i, també, d'un permís retribuït durant les cinc primeres hores de la jornada laboral del dia immediatament posterior. Aquest últim permís es concedirà també a aquelles persones que acreditin la condició de membre de mesa electoral o d'interventor i que sí que gaudeixin de descans el dia de la votació. Finalment, les persones treballadores que acreditin la condició d'apoderats o apoderades i que no gaudeixin de descans el dia de la votació tenen dret a un permís retribuït durant aquest dia.

Etiquetes: