Nombre de lectures: 0

Com ja hem vist, una part de les reformes introduïdes per la Llei 6/2017, de 24 d'octubre, de reformes urgents del treball autònom, ja estan en vigor des del 26 d'octubre de 2017, i altres reformes entraran en vigor el proper any 2018. Però aquesta norma també conté algunes disposicions de futur que, encara que no són vigents, orienten sobre el possible contingut d'ulteriors reformes. Són les següents:

Participació de les organitzacions intersectorials representatives del treball autònom en el Consell Econòmic i Social

El Govern, en el termini d'un any, en el marc del diàleg social i d'acord amb la normativa del Consell Econòmic i Social, ha d'adoptar les mesures que permetin donar compliment a la disposició addicional vuitena de la Llei 20/2007, d'11 de juliol, de l'Estatut del treball autònom, relativa a la participació dels treballadors autònoms en el Consell Econòmic i Social.

Constitució del Consell de Treball Autònom

El Govern ha de procedir a la constitució efectiva i la posada en funcionament del Consell del Treball Autònom en el termini màxim d'un any després de l'entrada en vigor d'aquesta llei, en els termes que disposa l'article 22 de la Llei 20/2007, d'11 de juliol, de l'Estatut del treball autònom, així com en el Reial decret 1613/2010, de 7 de desembre, pel qual es crea i regula el Consell de la representativitat de les associacions professionals de treballadors autònoms en l'àmbit estatal i s'estableix la composició i el règim de funcionament i organització del Consell del Treball Autònom. Per constituir l'esmentat Consell, en el termini de sis mesos des de l'entrada en vigor d'aquesta Llei, en el marc del diàleg amb les organitzacions representatives de treballadors autònoms i les organitzacions empresarials i sindicals més representatives, el Govern ha desenvolupar els criteris objectius de representativitat de les organitzacions professionals de treballadors autònoms que estableix l'article 21 de la Llei 20/2007, d'11 de juliol, de l'Estatut del treball autònom.

Conversió en bonificacions de les reduccions de quotes a la Seguretat Social

En l'àmbit del diàleg social i dins el marc dels acords a què s'arribi en el si del Pacte de Toledo, s'ha d'impulsar la conversió gradual en bonificacions de les reduccions de quotes de la Seguretat Social. Aquesta conversió ha de tenir lloc progressivament en el termini màxim de quatre anys, i sempre que es donin les condicions econòmiques necessàries perquè ho assumeixi el pressupost del servei públic d'ocupació estatal, atenent a l'evolució del mercat laboral i de la creació d'ocupació.

Estudi del concepte d'habitualitat a l'efecte de la inclusió en el règim especial dels treballadors per compte propi o autònoms En l'àmbit de la Subcomissió per a l'estudi de la reforma del règim especial de treballadors per compte propi o autònoms constituïda al Congrés dels Diputats, i un cop escoltats els representants dels treballadors autònoms, s'han de determinar els diferents elements que condicionen el concepte d'habitualitat a l'efecte de la incorporació a aquest règim. En particular, s'ha de prestar una especial atenció als treballadors per compte propi els ingressos íntegres dels quals no superin la quantia del salari mínim interprofessional, en còmput anual.

Treballadors autònoms i cotització a temps parcial

En l'àmbit de la Subcomissió per a l'estudi de la reforma del règim especial de treballadors per compte propi o autònoms, constituïda al Congrés dels Diputats, i un cop escoltats els representants dels treballadors autònoms, s'han de determinar els diferents elements que facin possible la implantació d'un sistema de cotització a temps parcial per als treballadors autònoms, mitjançant l'oportú desplegament reglamentari de l'article 25 de la Llei 20/2007, d'11 de juliol, de l'Estatut del treball autònom, per a les activitats o col·lectius que es considerin, i en tot cas vinculat a períodes concrets de la seva vida laboral.

Treballadors autònoms i jubilació parcial

En l'àmbit de la Subcomissió per a l'estudi de la reforma del règim especial de treballadors per compte propi o autònoms, constituïda al Congrés dels Diputats, i un cop escoltats els representants dels treballadors autònoms, s'han de determinar els diferents elements que facin possible l'accés a la jubilació parcial dels treballadors de l'esmentat règim, inclosa la possibilitat de contractar parcialment o per temps complet un nou treballador per garantir el relleu generacional en els supòsits de treballadors autònoms que tenen cap empleat.

Etiquetes: