Nombre de lectures: 0

La Llei 39/2010, de 22 de desembre, de pressupostos generals de l'Estat per a l'any 2011, va introduir per primera vegada en el nostre sistema de Seguretat Social una prestació específica, contributiva i de caràcter econòmic, per protegir els treballadors en els casos que els seus fills, o els menors de 18 anys subjectes a la seva guarda o acolliment, estiguin hospitalitzats a conseqüència de patir un càncer o una altra malaltia greu. Aquesta prestació econòmica consisteix en un subsidi, de meritació diària, equivalent al 100% de la base reguladora establerta per a la prestació per incapacitat temporal, derivada de contingències professionals o, en el seu cas, la derivada de contingències comunes, quan no s'hagi optat per la cobertura de les contingències professionals, i s'aplica el percentatge de reducció que experimenti la jornada de treball del treballador, que pot ser, almenys, del 50% de la seva durada. Actualment aquesta prestació està regulada en els articles 190-192 del TRLGSS, desenvolupats pel Reial decret 1148/2011, de 29 de juliol.

Aquesta prestació, tan important com segurament poc coneguda en molts casos, permet que les persones que tenen al seu càrrec menors afectats per aquestes greus patologies puguin reduir les seves jornades de treball sense minva econòmica i així atendre més adequadament les seves necessitats. En el cas del règim general de la Seguretat Social, l'any 2022 a Catalunya es van presentar 974 sol·licituds i en el conjunt de l'Estat es van iniciar 4.275 processos. La durada mitjana d’aquests processos és de 519,70 dies. Doncs bé, el Reial decret 677/2023, de 18 de juliol, ha introduït novetats importants en aquesta matèria, i ha modificat el Reial decret 1148/2011, de 29 de juliol. En podem destacar les següents:

1. Quant a l'edat del malalt, es manté la prestació econòmica fins als 23 anys quan, un cop assolida la majoria d'edat, persisteix el patiment del càncer o la malaltia greu, diagnosticada anteriorment, i subsisteix la necessitat d'hospitalització, tractament i cura.

2. Un cop complerts 18 anys, es pot reconèixer la prestació fins que el causant compleixi 23 anys en els supòsits de càncer o malaltia greu diagnosticada abans d'assolir la majoria d'edat, sempre que en el moment de la sol·licitud s'acreditin els requisits establerts en els apartats anteriors, excepte l'edat.

3. Es manté la prestació econòmica fins que el causant compleixi 26 anys si abans d'assolir els 23 anys acredita, a més, un grau de discapacitat igual o superior al 65%. Si es rebaixa el grau de discapacitat un cop complerts 23 anys, el subsidi s'extingeix sense necessitat d'esperar a complir 26 anys.

4. El subsidi es reconeix per un període d'un mes, prorrogable inicialment per un període de dos mesos i successius de quatre mesos, quan subsisteixi la necessitat de la cura directa, contínua i permanent del causant, que s'ha d'acreditar mitjançant una declaració del facultatiu del servei públic de salut o òrgan administratiu sanitari de la comunitat autònoma corresponent responsable de l'assistència mèdica del causant i, com a màxim, fins que aquest compleixi 23 anys, o 26 anys si acredita un grau de discapacitat igual o superior al 65%.

5. Quan, un cop complerts 18 anys, el malalt contreu matrimoni o constitueix una parella de fet, té dret a la prestació qui sigui el seu cònjuge o parella de fet, sempre que acrediti les condicions per ser persona beneficiària.

6. En el supòsit de famílies monoparentals, i també quan qui s'ocupi de la cura directa, contínua i permanent de la persona afectada per càncer o una altra malaltia greu sigui el cònjuge o la parella de fet, s'ha d'acreditar que el progenitor, guardador o acollidor, o el cònjuge o parella de fet, està afiliat i en alta en algun règim públic de la Seguretat Social.

7. Quan tots dos progenitors, guardadors o acollidors tinguin dret al subsidi, solament es pot reconèixer a un d'ells, determinat de comú acord, amb independència del nombre de menors que estiguin afectats per càncer o una altra malaltia greu i que requereixin una cura directa, contínua i permanent. Si no hi ha acord, la persona beneficiària és qui ho sol·liciti en primer lloc.

8. En els casos de nul·litat, separació, divorci o extinció de la parella de fet constituïda en els termes de l'article 221 del TRLGSS, així com quan s'acrediti ser víctima de violència de gènere, el dret és reconegut al progenitor, guardador o acollidor que convisqui amb el malalt, encara que l'altre no treballi, sempre que es compleixin la resta dels requisits exigits. Si tots dos progenitors, guardadors o acollidors tenen dret al subsidi, aquest pot ser reconegut a favor de la persona determinada de comú acord. Si no hi ha acord ni previsió judicial expressa, s'ha d'atribuir la condició de persona beneficiària del subsidi aquella a qui es concedeixi la custòdia del menor i, si aquesta fos compartida, la que el sol·liciti en primer lloc.

9. El subsidi s'extingeix quan un dels progenitors, guardadors o acollidors del causant, cònjuge o parella de fet cessa en l'activitat laboral. No obstant això, en els supòsits de nul·litat, separació, divorci o extinció de la parella de fet, així com quan s'acrediti ser víctima de violència de gènere, en els quals el dret al subsidi s'hagi reconegut a favor del progenitor, guardador o acollidor que convisqui amb el malalt, únicament s'extingeix quan, qui cessa en la relació laboral, sigui el progenitor, guardador o acollidor que tingui dret al subsidi.

10. La sol·licitud s'ha de formalitzar en el model que conté la pàgina web de la Seguretat Social: https://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/Pensionistas/Servicios/34887/40968/1951#143071.

Finalment, el llistat de malalties greus als efectes del reconeixement d’aquesta prestació que va introduir l’Ordre TMS/103/2019, de 6 de febrer, és el següent:

I. Oncologia

1. Leucèmia limfoblàstica aguda.

2. Leucèmia aguda no limfoblàstica.

3. Limfoma no Hodgkin.

4. Malaltia de Hodgkin.

5. Tumors del sistema nerviós central.

6. Retinoblastomes.

7. Tumors renals.

8. Tumors hepàtics.

9. Tumors ossis.

10. Sarcomes de teixits tous.

11. Tumors de cèl·lules germinals.

12. Qualsevol altra malaltia oncològica greu que, per indicació expressa facultativa, com en les anteriors, requereixi cures permanents en règim d’ingrés hospitalari o hospitalització a domicili.

II. Hematologia

13. Aplàsia medul·lar greu (constitucional o adquirida).

14. Neutropènies constitucionals greus.

15. Hemoglobinopaties constitucionals greus.

15 bis. Qualsevol altra malaltia hematològica greu que, per indicació expressa facultativa, com en les anteriors, requereixi cures permanents en règim d’ingrés hospitalari o hospitalització a domicili.

III. Errors innats del metabolisme

16. Desordres d’aminoàcids (fenilcetonúria, tirosinèmia, malaltia de l’orina amb olor de xarop d’auró, homocistinúria i altres desordres greus).

17. Desordres del cicle de la urea (OTC).

18. Desordres dels àcids orgànics.

19. Desordres de carbohidrats (glicogenosi, galactosèmia, intolerància hereditària a la fructosa i altres desordres greus).

20. Alteracions de la glicosilació proteica.

21. Malalties lisosòmiques (mucopolisacaridosi, oligosacaridosi, esfingolipidosi i altres malalties greus).

22. Malalties dels peroxisomes (síndrome de Zellweger, condrodisplàsia punctata, adrenoleucodistròfia lligada a X, malaltia de Refsum i altres desordres greus).

23. Malalties mitocondrials: per defecte d’oxidació dels àcids grassos i de transport de carnitina, per alteració de l'ADN mitocondrial, per mutació de l'ADN nuclear.

23 bis. Qualsevol altre error innat del metabolisme greu que, per indicació expressa facultativa, com en els anteriors, requereixi cures permanents en règim d’ingrés hospitalari o hospitalització a domicili.

IV. Al·lèrgia i immunologia

24. Al·lèrgies alimentàries greus sotmeses a inducció de tolerància oral.

25. Asma bronquial greu.

26. Immunodeficiències primàries per defecte de producció d’anticossos.

27. Immunodeficiències primàries per defecte de limfòcits T.

28. Immunodeficiències per defecte de fagòcits.

29. Altres immunodeficiències:

a) Síndrome de Wiskott-Aldrich.

b) Defectes de reparació de l’ADN (atàxia telangièctasi).

c) Síndrome de Di George.

d) Síndrome d’hiper-IgE.

e) Síndrome d’IPEX.

30. Síndromes de disregulació immune i limfoproliferació.

30 bis. Qualsevol altra malaltia al·lèrgica i immunològica greu que, per indicació expressa facultativa, com en les anteriors, requereixi cures permanents en règim d’ingrés hospitalari o hospitalització a domicili.

V. Psiquiatria

31. Trastorns de la conducta alimentària.

32. Trastorn de conducta greu.

33. Trastorn depressiu major.

34. Trastorn psicòtic.

35. Trastorn esquizoafectiu.

35 bis. Qualsevol altra malaltia psiquiàtrica greu que, per indicació expressa facultativa, com en les anteriors, requereixi cures permanents en règim d’ingrés hospitalari o hospitalització a domicili.

VI. Neurologia

36. Malformacions congènites del sistema nerviós central.

37. Traumatisme cranioencefàlic sever.

38. Lesió medul·lar severa.

39. Epilèpsies:

a) Síndrome de West.

b) Síndrome de Dravet.

c) Síndrome de Lennox-Gastaut.

d) Epilèpsia secundària a malformació o lesió cerebral.

e) Síndrome de Rasmussen.

f) Encefalopaties epilèptiques.

g) Epilèpsia secundària a malalties metabòliques.

h) Altres epilèpsies ben definides.

40. Malalties autoimmunes:

a) Esclerosi múltiple.

b) Encefalomielitis disseminada aguda.

c) Síndrome de Guillain-Barré.

d) Polineuropatia crònica desmielinitzant.

e) Encefalitis límbica.

41. Malalties neuromusculars:

a) Atròfia muscular espinal infantil.

b) Malaltia de Duchenne.

42. Infeccions i parasitosis del sistema nerviós central (meningitis, encefalitis, paràsits i altres infeccions).

43. Accident cerebrovascular.

44. Paràlisi cerebral infantil.

45. Narcolèpsia-cataplexia.

45 bis. Qualsevol altra malaltia neurològica i/o neuromuscular greu que, per indicació expressa facultativa, com en les anteriors, requereixi cures permanents en règim d’ingrés hospitalari o hospitalització a domicili.

VII. Cardiologia

46. Cardiopaties congènites amb disfunció ventricular.

47. Cardiopaties congènites amb hipertensió pulmonar.

48. Altres cardiopaties congènites greus.

49. Miocardiopaties amb disfunció ventricular o arrítmies greus.

50. Cardiopaties amb disfunció cardíaca i classe funcional III-IV.

51. Trasplantament cardíac.

51 bis. Qualsevol altra malaltia cardiològica greu que, per indicació expressa facultativa, com en les anteriors, requereixi cures permanents en règim d’ingrés hospitalari o hospitalització a domicili.

VIII. Aparell respiratori

52. Fibrosi quística.

53. Pneumopaties intersticials.

54. Displàsia broncopulmonar.

55. Hipertensió pulmonar.

56. Bronquièctasi.

57. Malalties respiratòries d’origen immunològic:

a) Proteïnosi alveolar.

b) Hemosiderosi pulmonar.

c) Sarcoïdosi.

d) Col·lagenopaties.

58. Trasplantament de pulmó.

59. Qualsevol altra malaltia de l’aparell respiratori greu que, per indicació expressa facultativa, com en les anteriors, requereixi cures permanents en règim d’ingrés hospitalari o hospitalització a domicili.