Nombre de lectures: 0

El Butlletí Oficial de l'Estat del 19 de juliol de 2023 ha publicat el Reial decret 675/2023, de 18 de juliol, pel qual es modifica el Reial decret 1051/2013, de 27 de desembre, pel qual es regulen les prestacions del Sistema per a l'Autonomia i Atenció a la Dependència establertes en la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de l'autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència, que ha comportat la introducció d'importants novetats en aquest àmbit, vigents a partir del dia 20 de juliol de 2023, que passem a enumerar:

1. Se suprimeix el període previ de prestació de cures familiars. Així, en les sol·licituds de l'inici del procediment per al reconeixement de la situació de dependència, desapareix el requisit d'explicitar si s'estan rebent cures en l'entorn familiar i des de quina data. D'acord amb aquesta modificació, ja no cal acompanyar a la sol·licitud el compromís en l'atenció, en el seu cas, del cuidador o cuidadora familiar o d'entorn, en el supòsit d'estar prestant l'atenció amb caràcter previ a la presentació de la sol·licitud.

2. S'amplia la condició de cuidador o cuidadora no professional. Així, a més del cònjuge o parella de fet, ara poden tenir la condició de cuidador o cuidadora no professional els familiars fins al quart grau -fins ara el límit estava en el tercer grau- de parentiu i les persones del seu entorn relacional que, a proposta de la persona en situació de dependència, estiguin en condicions de prestar-li els suports i les cures necessaris per al desenvolupament de la vida diària. Ja no es requereix, en cap d'aquests casos, que aquest cuidador o cuidadora hagi atès la persona dependent durant el període previ d'un any a la data de presentació de la sol·licitud, de manera que és suficient que aquesta atenció existeixi en el moment de l'elaboració o revisió del programa individual d'atenció (PIA).

3. Desapareix la limitació que el cuidador o cuidadora no professional no pugui tenir reconegut un grau de dependència. Ara se li exigeix genèricament que compti amb idoneïtat per prestar adequadament els suports i les cures.

4. Desapareix la condició que, quan la persona tingui reconeguda la situació de dependència en grau I, per poder accedir a la prestació de cuidador o cuidadora no professional l'entorn hagi de tenir la consideració de rural. Ara, en aquests casos, sigui com sigui l'entorn geogràfic en el qual es trobi la persona dependent, es pot exceptuar el requisit de convivència, sempre que s'asseguri l'atenció immediata per part de la persona cuidadora no professional.

5. El servei de teleassistència ara es prestarà com a servei complementari a la resta de prestacions contingudes en el PIA en qualsevol dels graus de dependència -fins ara únicament tenia aquest caràcter en els supòsits de grau I de dependència-, excepte en el cas del servei d'atenció residencial.

6. S'incrementa el nombre d'hores del servei d'ajuda a domicili, i es permet a les comunitats autònomes que puguin establir fins i tot intensitats superiors per a cada grau de dependència. El mínim d'aquestes intensitats passa a ser el següent:

  • Grau I: de 20 a 37 hores mensuals (fins ara el màxim era de 20 hores).
  • Grau II: de 38 a 64 hores mensuals (fins ara era d'entre 21 i 45 hores).
  • Grau III: de 65 a 94 hores mensuals (fins ara era d'entre 46 i 70 hores).

7. S'estableixen noves quanties màximes i mínimes de les prestacions econòmiques del Sistema per a l'Autonomia i Atenció a la Dependència, en vigor a partir del dia 1 d'agost de 2023. La prestació que correspongui en cada cas es determina aplicant a la quantia vigent un coeficient reductor segons la capacitat econòmica, d'acord amb el que estableixi la comunitat autònoma o l'administració que, si escau, tingui la competència. Les quanties màximes passen a ser les següents:

Grau Prestació econòmica vinculada al servei Prestació econòmica d’assistència personal Prestació econòmica per cures en l’entorn familiar
Grau III 747,25 € 747,25 € 455,40 €
Grau II 445,30 € 747,25 € 315,90 €
Grau I 313,50 € 313,50 € 180,00 €

En el supòsit de la prestació econòmica vinculada al servei d'atenció residencial, la quantia màxima per al grau II és igual a l'establerta per al grau III.