Nombre de lectures: 0

Com ja hem comentat en altres ocasions, una de les principals peculiaritats de la protecció social dels empleats públics és el seu enquadrament en dos règims diferents del Sistema de Seguretat Social: el règim especial de funcionaris públics, i el règim general. Començant por aquest últim, l'article 136.1 del TRLGSS estableix que han d'estar incloses obligatòriament en el camp d'aplicació del règim general de la Seguretat Social, entre d'altres, les persones següents:

  • El personal civil no funcionari de les administracions públiques i de les entitats i organismes vinculats o dependents d'aquestes, sempre que no estiguin inclosos en virtut d'una llei especial en un altre règim obligatori de previsió social.
  • El personal funcionari al servei de les administracions públiques i de les entitats i organismes vinculats o dependents d'aquestes, incloent-hi el seu període de pràctiques, tret que estiguin inclosos en el règim de classes passives de l'Estat -règim especial de funcionaris públics- o en un altre règim en virtut d'una llei especial.
  • Tot el personal públic de nou ingrés a partir del dia 1 de gener de 2011, en les condicions establertes en la disposició addicional tercera del TRLGSS. Aquest personal queda exclòs del règim de classes passives, però no necessàriament del mutualisme administratiu, al qual ens referirem a continuació.
  • Els funcionaris de l'Estat transferits a les comunitats autònomes que hagin ingressat o ingressin voluntàriament en cossos o escales propis de la comunitat autònoma de destí per qualsevol sistema d'accés.

D'altra banda, el règim especial de funcionaris públics comprèn dos mecanismes específics de protecció social: classes passives de l'Estat -al qual ja ens hem referit en un apunt anterior- i mutualisme administratiu. Aquest últim, al seu torn, s'organitza en tres mutualitats diferents:

Fins a l'any 1993, els funcionaris de l'Administració local tenien també la seva pròpia mutualitat, que era la MUNPAL, la Mutualitat Nacional de Previsió de l'Administració Local, que va gestionar la protecció social en l'àmbit municipal fins a la seva desaparició amb l'entrada en vigor del Reial decret 480/1993, de 2 d'abril, que va integrar en el règim general de la Seguretat Social el règim especial de la Seguretat Social dels funcionaris de l'Administració local.

Per tant, ara mateix trobem, en l'àmbit de la protecció social dels empleats públics de la Generalitat de Catalunya, dos models de gestió diferenciats: el de l'Institut Nacional de la Seguretat Social per als inclosos en el règim general, i el de la MUFACE per als qui es mantenen en el règim especial de funcionaris públics. Havent tractat àmpliament els diferents aspectes relacionats amb el règim general, veurem tot seguit els referents a aquest règim especial.

S’inclouen en l'àmbit de gestió de MUFACE els funcionaris de carrera i els funcionaris en pràctiques de l'Administració civil de l'Estat, i en queden exclosos expressament, entre d'altres, els de les administracions local, militar, de justícia i de la Seguretat Social, els de nou ingrés i en pràctiques de les comunitats autònomes, els transferits voluntàriament a aquestes comunitats i el personal d'administració i serveis propi de les universitats. Per tant, la gran majoria dels empleats públics en l'àmbit de la Generalitat de Catalunya estan enquadrats en el règim general de la Seguretat Social. Malgrat això, el personal docent no universitari, incloent-hi el que està en pràctiques, queda enquadrat en l'àmbit d'aplicació de MUFACE. En l'actual curs lectiu s'han incorporat a aquesta mutualitat 45.727 docents no universitaris en el conjunt de l'Estat.

MUFACE és un organisme públic amb personalitat jurídica pública, adscrit al Ministeri per a la Transformació Digital i de la Funció Pública. Les obligacions d'afiliació, alta, baixa i cotització corresponen a l'administració pública a la qual estigui adscrit l'empleat o empleada. Quant a la cotització, és obligatòria per a tots els mutualistes en servei actiu i es determina sobre l'haver regulador corresponent al grup o subgrup al qual pertany cada mutualista. Així, per a l'any 2024 -mentre no s'aprovi la Llei de pressupostos generals de l'Estat corresponent a aquest exercici- les quotes a abonar per cada mutualista són les següents:

GRUP Grup/subgrup EBEP Haver regulador €/any Quota mensual en euros
A1 42.813,66 51,68
A2 33.695,42 40,68
B 29.505,79 35,62
C1 25.878,65 31,24
C2 20.474,32 24,72
E i agrupacions professionals 17.455,98 21,07

D'altra banda, també és peculiar la prestació d'assistència sanitària, ja que els mutualistes poden optar entre el sistema públic de salut o alguna de les entitats privades d'assistència sanitària amb les quals MUFACE té concertada la prestació d'aquest servei. A més, la Mutualitat compta amb prestacions complementàries dentàries, oculars i ortoprotètiques, entre d’altres.

Quant a les prestacions econòmiques, MUFACE es fa càrrec de les d'incapacitat temporal, risc durant l'embaràs, risc durant la lactància natural, prestacions recuperadores per incapacitat permanent, prestacions familiars, remuneració de la persona encarregada de l'assistència al gran invàlid i indemnitzacions per lesions derivades de contingències professionals. A més, l'acció protectora de MUFACE comprèn els serveis socials i l'assistència social.

Per tant, queden fora de l’àmbit de protecció de MUFACE les pensions per jubilació i retir, les pensions de viduïtat, orfandat i en favor dels pares i altres pensions especials i extraordinàries, com ara les derivades de la Guerra Civil o per terrorisme. Aquestes pensions s’inclouen en el règim general o en el règim de classes passives de l’Estat, d’acord amb la distribució següent:

CLASSES PASSIVES
(ingressats abans de l'01/01/2011)
RÈGIM GENERAL
Administració civil de l’Estat Cossos i escales propis de l’Administració institucional
Policies nacionals Organismes autònoms
Militars de carrera permanents i no permanents Entitats públiques empresarials
Guàrdia Civil Agències estatals
Administració de Justícia Comunitats autònomes
Cossos docents universitaris Entitats locals
Professors d'ensenyament primari i secundari Administració de la Seguretat Social
Corts Generals La resta d'empleats públics ingressats a partir de l'01/01/2011
Òrgans constitucionals o estatals
Registradors de la propietat, anteriors al 2015