Nombre de lectures: 0

El Decret llei 5/2018, de 16 d'octubre, sobre l'increment retributiu per al 2018 i el règim de millores de la prestació econòmica d'incapacitat temporal –regulada pels articles 169 i següents del vigent TRLGSS- aplicable al personal del sector públic, deroga les disposicions sobre suspensió d'aquestes millores, amb la qual cosa també queden sense efecte totes les mesures que eximien dels descomptes en nòmina un determinat nombre de dies o hores d'absència per motius de salut sense que donessin lloc a la situació d'incapacitat temporal. La finalitat, segons assenyala la norma, és atorgar la màxima protecció garantint el cent per cent de les retribucions mitjançant el complement de millora en les situacions de baixa per incapacitat, i evitar que la minva de les retribucions agreugi la situació personal i familiar del personal funcionari, estatutari i laboral al servei de l'Administració de la Generalitat, del Servei Català de la Salut, de l'Institut Català de la Salut i de les entitats autònomes de caràcter administratiu. Aquest règim també s'aplica al personal funcionari i interí dels cossos al servei de l'Administració de justícia destinat a Catalunya que percep les retribucions a càrrec del pressupost de la Generalitat.

En aquest sentit, en la situació d'incapacitat temporal derivada de contingències comunes i de contingències professionals, tant al règim general com al règim especial del mutualisme administratiu (MUFACE, MUGEJU), es reconeix un complement de la prestació econòmica d'incapacitat temporal que garanteixi el cent per cent de les retribucions fixes i periòdiques que es percebien el mes d'inici de la incapacitat temporal.

Aquest nou marc normatiu queda completat, en l'àmbit general de l'Administració de justícia, per l'Acord de 28 de novembre de 2018, de la Comissió Permanent del Consell General del Poder Judicial, pel qual es modifica la Instrucció 1/2013 sobre retribucions en supòsits d'incapacitat temporal per contingències comunes dels membres de la carrera judicial, que passa a denominar-se Instrucció 1/2013 sobre retribucions en supòsits d'incapacitat temporal dels membres de la carrera judicial. En aquesta instrucció s'estableixen les directrius per determinar els supòsits d'aplicació d'aquesta millora de la prestació d'incapacitat temporal, així com per calcular-ne l'import.