Nombre de lectures: 0

En el marc de les mesures en matèria d'indústria per al foment de la competitivitat industrial, el Reial decret llei 20/2018, de 7 de desembre, publicat en el BOE de 8 de desembre de 2018, introdueix una important modificació en la disposició transitòria quarta del Text refós de la Llei general de Seguretat Social, aprovat pel Reial decret legislatiu 8/2015, de 30 d'octubre, en relació amb la jubilació parcial.

Aquesta modalitat de jubilació ja havia estat profundament reformada amb la publicació de la Llei 27/2011, d'1 d'agost, sobre actualització, adequació i modernització del sistema de Seguretat Social, i del Reial decret llei 5/2013, de 15 de març. Com a conseqüència d'aquestes reformes, es va incloure en el Text refós de la Llei general de la Seguretat Social una norma transitòria -actualment la disposició transitòria quarta- per a l'aplicació de legislacions anteriors per causar dret a pensió de jubilació, produïdes abans de l'1 de gener de 2019, entre d'altres, a qui hagi accedit a la pensió de jubilació parcial amb anterioritat a l'1 d'abril de 2013, així com a les persones incorporades abans d'aquesta data a plans de jubilació parcial recollits en convenis col·lectius de qualsevol àmbit o acords col·lectius d'empresa, amb independència que l'accés a la jubilació parcial s'hagi produït amb anterioritat o posterioritat a l'1 d'abril de 2013.

Doncs bé, el Reial decret llei 20/2018 incorpora una important novetat que permet seguir aplicant la regulació per a la modalitat de jubilació parcial amb la celebració simultània del contracte de relleu, vigent amb anterioritat a l'entrada en vigor de la Llei 27/2011, d'1 d'agost, d'actualització, adequació i modernització del sistema de la Seguretat Social, a pensions causades abans de l'1 de gener de 2023, sempre que s'acrediti el compliment dels requisits següents:

a) Que el treballador/a que sol·liciti l'accés a la jubilació parcial realitzi directament funcions que requereixin esforç físic o un alt grau d'atenció en tasques de fabricació, elaboració o transformació, així com en les de muntatge, posada en funcionament, manteniment i reparació especialitzats de maquinària i equip industrial en empreses classificades com a indústria manufacturera.

b) Que el treballador/a que sol·liciti l'accés a la jubilació parcial acrediti un període d'antiguitat en l'empresa d'almenys sis anys immediatament anteriors a la data de la jubilació parcial. A aquest efecte, s'ha de computar l'antiguitat acreditada a l'empresa anterior si ha intervingut una successió d'empresa en els termes establerts en l'article 44 del Text refós de la Llei de l'Estatut dels treballadors, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre, o en empreses pertanyents al mateix grup.

c) Que en el moment del fet causant de la jubilació parcial, el percentatge de treballadors a l'empresa el contracte de treball dels quals sigui per temps indefinit, superi el 70 % del total dels treballadors de la seva plantilla.

d) Que la reducció de la jornada de treball del jubilat/ada parcial es trobi compresa entre un mínim d'un 25 % i un màxim del 67 %, o del 80 % per als supòsits en què el treballador/a rellevista sigui contractat a jornada completa mitjançant un contracte de durada indefinida. Aquests percentatges s'entenen referits a la jornada d'un treballador/a a temps complet comparable.

e) Que hi hagi una correspondència entre les bases de cotització del treballador/a rellevista i el del jubilat/ada parcial, de manera que la del treballador/a rellevista no pot ser inferior al 65 % de la mitjana de les bases de cotització corresponents als sis últims mesos del període de base reguladora de la pensió de jubilació parcial.

f) Que s'acrediti un període de cotització de 33 anys (25 si es tracta de persones amb discapacitat) en la data del fet causant de la jubilació parcial, sense que a aquest efecte es tingui en compte la part proporcional corresponent per pagues extraordinàries. A aquest efecte exclusiu, solament es computa el període de prestació del servei militar obligatori o de la prestació social substitutòria, amb el límit màxim d'un any.

Per tant, en aquests supòsits es podrà seguir accedint a la pensió de jubilació parcial en les condicions establertes en la normativa anterior per a la jubilació parcial amb celebració simultània de contracte de relleu -regulat en l'article 12 del vigent TRLET-, que exigia haver complert l'edat de 61 anys, o de 60 si es tracta de treballadors que acreditin la condició de mutualistes, d'acord amb el que estableix la disposició transitòria tercera del TRLGSS. D'acord amb la normativa actual, fora dels supòsits del Reial decret llei 20/2017, l'any 2019 l'edat d'accés a la jubilació parcial serà de 61 anys i 8 mesos si s'acrediten 34 anys i 9 mesos o més cotitzats a la Seguretat Social, o 62 i 4 mesos si no s'aconsegueix aquesta xifra però s'acrediten 33 anys o més cotitzats.

Finalment, en la normativa vigent, a més, la base de cotització del jubilat/ada parcial no és la corresponent a la retribució que percep, sinó que empresa i treballador/a han de cotitzar per la base de cotització que, si escau, hagués correspost si s'hagués continuat treballant a jornada completa (aquesta norma s'aplica transitòriament, de manera que el 2019 aquesta base serà equivalent al 80 % de la que hagués tingut a jornada completa). A les noves jubilacions parcials regulades pel Reial decret llei 20/2018 no és aplicable aquesta normativa en matèria de base de cotització.