Nombre de lectures: 0

El Butlletí Oficial de l'Estat de 17 de novembre de 2018 publica la Resolució de 6 de novembre de 2018, de la Tresoreria General de la Seguretat Social, per la qual s'autoritza a diferir el pagament de quotes a les empreses i als treballadors per compte propi o autònoms afectats per les pluges torrencials i desbordaments de torrents esdevinguts els dies 18, 19, 20 i 21 d'octubre de 2018 en determinades províncies.

D'aquesta manera, s'autoritza les empreses que tinguin treballadors en alta, així com als treballadors per compte propi, inclosos en qualsevol règim del sistema de la Seguretat Social, que acreditin haver resultat afectats per les pluges i desbordaments que han determinat la declaració com a “zones afectades greument per una emergència de protecció civil” de les províncies de Màlaga, Sevilla, Cadis, València, Castelló, Tarragona i Terol, així com de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, en virtut de l'Acord de Consell de Ministres de 2 de novembre de 2018, i que així ho sol·licitin, a diferir el termini reglamentari d'ingrés de les quotes de la Seguretat Social per totes les contingències, així com pels conceptes de recaptació conjunta, corresponents a sis mesos naturals consecutius.

Es tracta d'una possibilitat que poden exercir, dins del termini que s'estableix a la Resolució, les empreses i els treballadors autònoms que puguin provar la seva afectació per les pluges i desbordaments d'aquests dies i dins de l'àmbit geogràfic especificat en la mateixa Resolució. No obstant això, la no utilització del termini d'ingrés diferit, una vegada autoritzat, no donarà dret a la devolució de les quotes ingressades.

El còmput de l’ajornament s'iniciarà en la liquidació corresponent al mes d'octubre de 2018, exceptuant-ne el cas dels treballadors inclosos en el Règim Especial dels Treballadors per Compte Propi o Autònoms, que el còmput s'iniciarà en la liquidació corresponent al mes de novembre de 2018.

Les quotes el termini reglamentari de les quals d'ingrés es difereixi, s'hauran d'ingressar mensualment des del mes de novembre de 2019 fins al mes d'abril de 2020, sense aplicació de cap recàrrec o interès.

Pel que fa al descompte de les aportacions dels treballadors per compte d'altri a la cotització i el seu ingrés s'hauran d'efectuar dins de termini reglamentari.

Les sol·licituds, que s'hauran de presentar abans de l'1 de desembre de 2018, hauran d'anar acompanyades de la documentació acreditativa dels danys soferts o de la pèrdua d'activitat derivada, expedida pel respectiu ajuntament, per l'òrgan insular o autonòmic competent o per la respectiva subdelegació o delegació del Govern, o, si escau, de resolució o comunicació del Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació, o de l'Entitat Estatal d'Assegurances Agràries (ENESA), en la qual consti la condició de beneficiari d'indemnitzacions atorgades a conseqüència dels danys causats per les pluges torrencials i desbordaments de torrents esdevingudes els dies 18, 19, 20 i 21 d'octubre de 2018.

Etiquetes: