Nombre de lectures: 0

El Reial decret 1449/2018, de 14 de desembre, aprova un mecanisme específic de jubilació dels policies locals, que estableix el coeficient reductor de l'edat de jubilació en favor d'aquests funcionaris de carrera al servei de les entitats que integren l'Administració local, inclosos en el règim general de la Seguretat Social. Aquesta nova modalitat de jubilació anticipada entrarà en vigor el 2 de gener de 2019.

En primer lloc, s'estableix que l'edat ordinària exigida per accedir a la pensió de jubilació conforme a l'article 205.1.a i la disposició transitòria setena del TRLGSS es redueix, en aquests casos, en un període equivalent al que resulti d'aplicar als anys complets efectivament treballats com a policia local el coeficient reductor del 0,20, sense que en cap cas es pugui accedir a la pensió de jubilació amb una edat inferior en 5 anys a l'edat ordinària de jubilació, o en 6 anys en els supòsits en què s'acreditin 37 anys d'activitat efectiva i cotització, sense còmput de la part proporcional corresponent per pagues extraordinàries, per l'exercici de l'activitat de policia local. No obstant això, aquesta carència qualificada s'exigeix de manera progressiva:

  • 35 anys i 6 mesos de cotització efectiva com a policia local si el fet causant de la pensió de jubilació es produeix el 2019.
  • 36 anys de cotització efectiva com a policia local si el fet causant es produeix el 2020, 2021 o 2022.
  • 36 anys i 6 mesos de cotització efectiva com a policia local si el fet causant es produeix el 2023, 2024, 2025 o 2026.
  • 37 anys de cotització efectiva com a policia local si el fet causant és el 2027 o en anys posteriors.

El reconeixement d'aquesta anticipació en l'edat de jubilació exigeix que concorrin tres requisits:

  1. Haver romàs en situació d'alta com a policia local fins al dia en què es produeixi el fet causant de la pensió de jubilació.
  2. Tenir cobert el període de carència de 15 anys que s'exigeix per accedir a aquesta prestació de jubilació amb caràcter general.
  3. Tenir 15 anys de cotització com a policia local per poder aplicar el coeficient.

A aquests efectes, es considera temps efectivament treballat el temps d'activitat efectiva i cotització destinat en llocs propis dels cossos de policia local al servei de l'entitat local respectiva, i se'n descompta totes les faltes a la feina, excepte les següents:

  • Les que tinguin per motiu la incapacitat temporal per malaltia comuna o professional, o accident, sigui o no de treball.
  • Les que tinguin per motiu la suspensió de la prestació de serveis per maternitat, paternitat, adopció, acolliment, risc durant l'embaràs o risc durant la lactància natural.
  • Els permisos i les llicències retribuïts, gaudits en virtut de les corresponents disposicions normatives o convencionals.

Per calcular la pensió de jubilació que correspongui en aquests casos, el període de temps en què resulti reduïda l'edat de jubilació del treballador/a es computa com cotitzat, a l'efecte exclusiu de determinar el percentatge aplicable a la corresponent base reguladora per calcular l'import de la pensió de jubilació.

D'altra banda, mantén el dret a aquests beneficis de la jubilació anticipada qui, havent aconseguit l'edat d'accés a la jubilació com a policia local, romangui en alta per raó de l'acompliment d'una activitat laboral diferent, qualsevol que sigui el règim de la Seguretat Social en el qual quedin enquadrats per raó d'aquesta activitat.

Com és lògic, amb la finalitat de mantenir l'equilibri financer del sistema, aquesta mesura benèfica per a l'accés anticipat a la pensió de jubilació dels policies locals va acompanyada d'un increment de les quotes. Així, es disposa un increment en la cotització a la Seguretat Social a efectuar en relació amb aquest col·lectiu, en els termes i les condicions que s'estableixin legalment.

Finalment, per fer efectiu aquest dret a l'anticipació de l'edat de jubilació dels policies locals, la persona interessada ha de comunicar a l'Administració municipal corresponent la seva voluntat d'acollir-se a aquesta modalitat de jubilació abans del dia 31 de gener de cada any. D'acord amb el que estableix la disposició addicional 165 de la Llei 6/2018, de 3 de juliol, de pressupostos generals de l'Estat per a l'any 2018, i en aplicació d'aquesta, la taxa de reposició addicional és efectiva des de la presentació de la sol·licitud de jubilació anticipada.