Nombre de lectures: 0

En absència de llei de pressupostos generals de l'Estat per a l'any 2019, i un cop produïda la pròrroga de la Llei 6/2017, de 3 de juliol, de pressupostos generals de l'Estat per a l'any 2018, el Govern ha aprovat el Reial decret llei 28/2018, de 28 de desembre, per a la revaloració de les pensions públiques i altres mesures urgents en matèria social, laboral i d'ocupació.

En l'àmbit de les pensions públiques, aquesta norma -que està en vigor, però que necessita la convalidació del Congrés dels Diputats dins dels 30 dies següents a la seva promulgació- estableix que, mentre no s'aprovi la Llei de pressupostos generals de l'Estat per a l'any 2019, les pensions contributives de la Seguretat Social, així com les de classes passives de l'Estat i les pensions especials de guerra, experimenten el 2019 un increment de l'1,6% respecte de l'import que haurien tingut el 2018 si s'haguessin revalorat en el mateix percentatge que el valor mitjà de la variació percentual interanual de l'índex de preus de consum de cadascun dels mesos, des del desembre del 2017 fins al novembre del 2018, expressat amb un decimal, que el 2018 era de l'1,7%.

També s'incrementen un 1,6% les prestacions econòmiques de gran invalidesa del règim especial de la Seguretat Social de les Forces Armades i de les reconegudes a l'empara de la Llei 3/2005, de 18 de març, per la qual es reconeix una prestació econòmica als ciutadans d'origen espanyol desplaçats a l'estranger, durant la seva minoria d'edat, com a conseqüència de la Guerra Civil, i que van desenvolupar la major part de la seva vida fora del territori nacional, així com els imports mensuals de les ajudes socials reconegudes en favor de les persones contaminades pel virus d'immunodeficiència humana (VIH), establertes en els paràgrafs b, c i d de l'article 2.1 del Reial decret llei 9/1993, de 28 de maig.

El límit màxim establert per percebre pensions públiques el 2019 és de 2.659,41 euros mensuals o 37.231,74 euros anuals. Aquest límit no és aplicable a les pensions extraordinàries del règim de classes passives de l'Estat i de la Seguretat Social originades per actes terroristes, ni a les pensions reconegudes a l'empara del Reial decret llei 6/2006, de 23 de juny, sobre pensions excepcionals derivades d'atemptats terroristes, ni a les pensions reconegudes en virtut de la disposició addicional 43 de la Llei 62/2003, de 30 de desembre, de mesures fiscals, administratives i de l'ordre social (afectats de l'Hotel Corona d'Aragó).

D'altra banda, s'incrementen el 2019 un 3% sobre les noves quanties mínimes de pensió corresponents a l'any 2018, les prestacions següents:

  1. Les pensions mínimes del sistema de la Seguretat Social i de classes passives.
  2. Les pensions no contributives.
  3. Les pensions de l'extingida assegurança obligatòria de vellesa i invalidesa (SOVI) no concurrents, així com les pensions del SOVI concurrents amb pensions de viduïtat d'algun dels règims del sistema de la Seguretat Social.
  4. Les prestacions de la Seguretat Social per fill a càrrec de 18 anys o més i amb un grau de discapacitat igual o superior al 65%.
  5. El subsidi de mobilitat i compensació per a despeses de transport establert per la Llei 13/1982, de 7 d’abril (LISMI).

D'aquesta manera, les pensions mínimes per a l'any 2019 queden així:

JUBILACIÓ AMB 65 ANYS QUANTIES MENSUALS QUANTIES ANUALS
Amb cònjuge a càrrec 786,90 11.016,60
Sense cònjuge (unitat familiar unipersonal) 637,70 8.927,80
Amb cònjuge NO a càrrec 605,10 8.471,40
JUBILACIÓ MENOR DE 65 ANYS QUANTIES MENSUALS QUANTIES ANUALS
Amb cònjuge a càrrec 737,60 10.326,40
Sense cònjuge (unitat familiar unipersonal) 596,50 8.351,00
Amb cònjuge NO a càrrec 563,80 7.893,20
JUBILACIÓ AMB 65 ANYS PROCEDENT DE GRAN INVALIDESA QUANTIES MENSUALS QUANTIES ANUALS
Amb cònjuge a càrrec 1.180,40 16.525,60
Sense cònjuge (unitat familiar unipersonal) 956,60 13.392,40
Amb cònjuge NO a càrrec 907,70 12.707,80
GRAN INVALIDESA QUANTIES MENSUALS QUANTIES ANUALS
Amb cònjuge a càrrec 1.180,40 16.525,60
Sense cònjuge (unitat familiar unipersonal) 956,60 13.392,40
Amb cònjuge NO a càrrec 907,70 12.707,80
ABSOLUTA O AMB 65 ANYS QUANTIES MENSUALS QUANTIES ANUALS
Amb cònjuge a càrrec 786,90 11.016,60
Sense cònjuge (unitat familiar unipersonal) 637,70 8.927,80
Amb cònjuge NO a càrrec 605,10 8.471,40
TOTAL AMB UNA EDAT ENTRE 60 I 64 ANYS QUANTIES MENSUALS QUANTIES ANUALS
Amb cònjuge a càrrec 737,60 10.326,40
Sense cònjuge (unitat familiar unipersonal) 596,50 8.351,00
Amb cònjuge NO a càrrec 563,80 7.893,20
TOTAL DERIVADA D'UNA MALALTIA COMUNA I MENORS DE 60 ANYS QUANTIES MENSUALS QUANTIES ANUALS
Amb cònjuge a càrrec 396,60 5.552,40
Sense cònjuge (unitat familiar unipersonal) 396,60 5.552,40
Amb cònjuge NO a càrrec 55% base mínima RG 55% base m
VIDUÏTAT QUANTIES MENSUALS QUANTIES ANUALS
Amb càrregues familiars 737,60 10.326,40
Amb 65 anys o amb discapacitat = >65% 637,70 8.927,80
Entre 60 i 64 anys 596,50 8.351,00
Menor de 60 anys 482,90 6.760,60
ORFANDAT QUANTIES MENSUALS QUANTIES ANUALS
Per beneficiari 194,80 2.727,20
Orfandat absoluta Un sol beneficiari 677,70 9.487,80
Orfandat absoluta Diversos beneficiaris (N) 194,80 + 482,90/N 2.727,20 + 6.760,60/N
Per beneficiari menor de 18 anys amb discapacitat > = 65% 383,40 5.367,60
FAVOR DE FAMILIARS QUANTIES MENSUALS QUANTIES ANUALS
Per beneficiari 194,80 2.727,20
Si no hi ha vídua ni orfe pensionistes
Un sol beneficiari amb 65 anys 470,90 6.592,60
Un sol beneficiari menor de 65 anys 443,70 6.211,80
Diversos beneficiaris (N) 194,80 + 288,10/N 2.727,20 + 4.033,40/N

La quantia del límit d'ingressos per al reconeixement de complements econòmics per a mínims i de les prestacions familiars de la Seguretat Social per fill o menor a càrrec i per família nombrosa, també experimenta un increment del 3% sobre la quantia vigent el 2018:

LÍMIT D'INGRESSOS (sense incloure la pensió) QUANTIA ANUAL
Sense cònjuge a càrrec 7.133,97
Amb cònjuge a càrrec 8.321,85

Pel que fa referència a l'assegurança obligatòria de vellesa i invalidesa, les quanties el 2019 són les següents:

PENSIONS SOVI QUANTIES MENSUALS QUANTIES ANUALS
Vellesa, invalidesa i viduïtat 408,10 5.713,40
Prestacions SOVI concurrents 396,20 5.546,80

Les pensions no contributives tenen una quantia variable, depenent dels ingressos personals i/o dels ingressos dels familiars amb qui es convisqui i del nombre de beneficiaris de PNC en una mateixa unitat econòmica de convivència. Per a l’any 2019, la quantia mensual va des d’un mínim de 98,00 euros a un màxim de 392,00 euros per 14 mensualitats a l’any. Les persones menors de 65 anys afectades per una discapacitat en grau igual o superior al 75% i que necessitin l’ajuda d’una altra persona per a les accions de la vida quotidiana, poden accedir al complement de tercera persona (196,00 euros mensuals).

Finalment, per garantir el poder adquisitiu de les pensions, tots els pensionistes del sistema de la Seguretat Social i de classes passives les pensions de les quals hagin estat revalorades el 2018, rebran, abans de l'1 d'abril de 2019 i en un únic pagament, una quantitat equivalent a la diferència entre la pensió percebuda el 2018 i la que li hagués correspost d'haver aplicat a aquestes pensions l'increment que ha experimentat el valor mitjà de la variació percentual interanual de l'índex de preus de consum de cadascun des del desembre del 2017 fins al novembre del 2018, expressat amb un decimal, que ha estat de l'1,7%.