Nombre de lectures: 0

Recordem que, en absència de llei de pressupostos generals de l'Estat per a l'any 2019, i un cop produïda la pròrroga de la Llei 6/2017, de 3 de juliol, de pressupostos generals de l'Estat per a l'any 2018, el Govern de l'Estat ha aprovat el Reial decret llei 28/2018, de 28 de desembre, el qual, a més de portar a terme la revaloració de les pensions públiques, introdueix altres mesures urgents en matèria social, laboral i d'ocupació. Aquest reial decret llei ha estat convalidat per les Corts Generals i tramitat com a projecte de llei el dia 22 de gener de 2019.

Un cop ja hem analitzat a l'apunt anterior d’aquest blog el contingut de les novetats en matèria de pensions públiques, destaquem les novetats en matèria de cotització a la Seguretat Social incorporades per aquesta norma, i que són vigents des del dia 1 de gener de 2019.

Encara pendent de publicació l’Ordre de cotització d’aquest any 2019, el Reial decret llei 28/2018 fixa les quanties màximes i mínimes de les bases de cotització del règim general de la Seguretat Social. Per a les contingències professionals, són 4.070,10 i 1.050,00 euros, respectivament. Per a les contingències comunes són, depenent del grup de cotització que correspongui, les següents:

Grup de cotització Categories professionals Bases mínimes euros/mes Bases màximes euros /mes
1 Enginyers i llicenciats. Personal d'alta direcció no inclòs en l'article 1.3.c de l'Estatut dels treballadors 1.466,40 4.070,10
2 Enginyers tècnics, pèrits i ajudants titulats 1.215,90 4.070,10
3 Caps administratius i de taller 1.057,80 4.070,10
4 Ajudants no titulats 1.050,00 4.070,10
5 Oficials administratius 1.050,00 4.070,10
6 Subalterns 1.050,00 4.070,10
7 Auxiliars administratius 1.050,00 4.070,10
Bases mínimes euros/dia Bases màximes euros /dia
8 Oficials de primera i segona 35,00 135,67
9 Oficials de tercera i especialistes 35,00 135,67
10 Peons 35,00 135,67
11 Treballadors menors de divuit anys, sigui quina en sigui la categoria professional 35,00 135,67

Als contractes a temps parcial, la base mínima per a les contingències professionals és, l’any 2019, de 6,33 euros/hora; les bases mínimes horàries per contingències comunes són les següents:

GRUP DE COTITZACIÓ BASE MÍNIMA/HORA
1 8,83
2 7,32
3 6,37
4-11 6,33

Els tipus de cotització aplicables al règim general l'any 2019, són els següents:

CONTINGÈNCIES EMPRESA TREBALLADOR TOTAL
Comunes 23,60 4,70 28,30
Hores extraordinàries 23,60 4,70 28,30
Força major 12,00 2,00 14,00
DESOCUPACIÓ EMPRESA TREBALLADOR TOTAL
Tipus general 5,50 1,55 7,05
Contracte durada determinada temps complet 6,70 1,60 8,30
Contracte durada determinada temps parcial 6,70 1,60 8,30
EMPRESA TREBALLADOR TOTAL
FOGASA 0,20 - 0,20
EMPRESA TREBALLADOR TOTAL
FORMACIÓ PROFESSIONAL 0,60 0,10 0,70
EMPRESA TREBALLADOR TOTAL
ACCIDENTS DE TREBALL I MALALTIES PROFESSIONALS Segons tarifa de la DA 4 de la Llei 42/2006 - Segons tarifa de la DA 4 de la Llei 42/2006

Cal tenir present que el tipus de contingències comunes (IT) dels treballadors amb 65 anys i 0 a 7 mesos d'edat i 36 anys i 9 mesos o més de cotització, o 65 anys i 8 mesos o més d'edat i 35 anys i 6 mesos o més de cotització, és el següent: 1,50% (1,25% empresa i 0,25% treballador).

A més, en els contractes temporals de durada igual o inferior a cinc dies, la quota empresarial per contingències comunes s'incrementa un 40%. No s'aplica al sistema especial per a treballadors per compte aliè agrari, inclòs en el règim general.

La base de cotització al sistema especial d’empleats de la llar l’any 2019, és la següent:

Tram Retribució mensual euros/mes Base de cotització euros/mes
1 Fins a 240,00 206,00
2 Des de 240,01 fins a 375,00 340,00
3 Des de 375,01 fins a 510,00 474,00
4 Des de 510,01 fins a 645,00 608,00
5 Des de 645,01 fins a 780,00 743,00
6 Des de 780,01 fins a 914,00 877,00
7 Des de 914,01 fins a 1.050,00 1.050,00
8 Des de 1.050,01 fins a 1.144,00 1.097,00
9 Des de 1.144,01 fins a 1.294,00 1.232,00
10 Des de 1.294,01 Retribució mensual

Els tipus de cotització al sistema especial d'empleats de la llar per contingències comunes és del 28,30% (23,60 ocupador i 4,70 treballador). Per a les contingències professionals és aplicable l’epígraf 97 de la tarifa de primes regulada en la disposició addicional quarta de la Llei 42/2006 (IT: 0,80%; IMS: 0,70%). Es manté, a més, el 20% (45% si es tracta de famílies nombroses) en l'aportació empresarial a la cotització a la Seguretat Social per contingències comunes en aquest sistema especial, per als ocupadors que hagin contractat, sota qualsevol modalitat contractual, i donat d'alta al règim general a un empleat de la llar a partir de l'1 de gener de 2012, sempre que l'empleat no hagiués figurat en alta en el règim especial d'empleats de la llar a temps complet, per al mateix ocupador, dins el període comprès entre el 2 d'agost i el 31 de desembre de 2011.

Finalment, dintre d’aquest règim general, s’actualitzen les bases de cotització del sistema especial de treballadors agraris per compte aliè. Des del dia 1 de gener de 2019 són les següents:

Grup de cotització Categories professionals Bases mínimes euros/mes Bases màximes euros /mes
1 Enginyers i llicenciats. Personal d'alta direcció no inclòs en l'article 1.3.c de l'Estatut dels treballadors 1.466,40 4.070,10
2 Enginyers tècnics, pèrits i ajudants titulats 1.215,90 4.070,10
3 Caps administratius i de taller 1.057,80 4.070,10
4 Ajudants no titulats 1.050,00 4.070,10
5 Oficials administratius 1.050,00 4.070,10
6 Subalterns 1.050,00 4.070,10
7 Auxiliars administratius 1.050,00 4.070,10
8 Oficials de primera i segona 1.050,00 4.070,10
9 Oficials de tercera i especialistes 1.050,00 4.070,10
10 Peons 1.050,00 4.070,10
11 Treballadors menors de divuit anys 1.050,00 4.070,10

Per a les jornades reals en aquest sistema especial, s’apliquen les bases següents:

Grup de cotització Categories professionals Bases mínimes euros/mes Bases màximes euros/mes
1 Enginyers i llicenciats. Personal d'alta direcció no inclòs en l'article 1.3.c de l'Estatut dels treballadors 63,76 176,96
2 Enginyers tècnics, pèrits i ajudants titulats 52,87 176,96
3 Caps administratius i de taller 45,99 176,96
4 Ajudants no titulats 45,65 176,96
5 Oficials administratius 45,65 176,96
6 Subalterns 45,65 176,96
7 Auxiliars administratius 45,65 176,96
8 Oficials de primera i segona 45,65 176,96
9 Oficials de tercera i especialistes 45,65 176,96
10 Peons 45,65 176,96
11 Treballadors menors de divuit anys 45,65 176,96

Els tipus de cotització, són els següents:

CONTINGÈNCIES COMUNES:

GRUP EMPRESA TREBALLADORS TOTAL
1 23,60 4,70 28,30
2-11 19,10 4,70 23,80

Accidents de treball i malalties professionals:

Tarifa de primes de la DA 4 de la Llei 42/2006, de 28 de desembre, PGE 2016, en la redacció que en fa la DA 5 del RDL 28/2018, de 28 de desembre, i les primes resultants a càrrec exclusiu de l'empresa.

REDUCCIÓ APORTACIÓ EMPRESARIAL CONTINGÈNCIES COMUNES

PUNTS PERCENTUALS TIPUS EFECTIU
1 (màxim 279,00 euros al mes o 12,68 euros per jornada real treballada) 8,10 15,50%
2- 11 (màxim 88,15 euros al mes o 4,01 euros per jornada real treballada) D’acord amb les regles de l’article 3.4.b del RDL 28/2018, de 28 de desembre
DESOCUPACIÓ EMPRESA TREBALLADOR TOTAL
Treballadors per compte d'altri fixos 5,50 1,55 7,05
Treballadors per compte d'altri de caràcter eventual 6,70 1,60 8,30
Treballadors amb contractes de durada determinada o celebrats amb discapacitats amb un grau no inferior al 33% 5,50 1,55 7,05

Durant l'any 2019 s'aplica als treballadors que es trobin en situació d'incapacitat temporal, risc durant l'embaràs i risc durant la lactància natural, així com maternitat i paternitat causades durant la situació d'activitat, sigui quin sigui el grup en el qual quedin enquadrats, una reducció en la quota a la cotització per desocupació de 2,75 punts percentuals de la base de cotització.

EMPRESA TREBALLADOR TOTAL
FOGASA 0,10 0,10
EMPRESA TREBALLADOR TOTAL
FORMACIÓ PROFESSIONAL 0,15 0,03 0,18

INCAPACITAT TEMPORAL, RISC DURANT L'EMBARÀS I RISC DURANT LA LACTÀNCIA NATURAL, PATERNITAT I MATERNITAT DURANT LA SITUACIÓ D'ACTIVITAT COTITZACIÓ SEGONS MODALITAT DE CONTRACTACIÓ

CONTRACTE TEMPORAL I FIXOS DISCONTINUS

S'apliquen les normes del règim general en relació als dies contractats en què no hagin pogut prestar els seus serveis. Els dies en què no estigui prevista la prestació de serveis, els treballadors estan obligats a ingressar la cotització corresponent als períodes d'inactivitat, llevat que estiguin percebent els subsidis per maternitat i paternitat.

CONTRACTE INDEFINIT

GRUP TIPUS
1 15,50 %
2- 11 2,75 %

Finalment, la base mensual aplicable als treballadors per compte aliè inclosos en aquest sistema especial, durant els períodes d’inactivitat, és de 1.,050,00 euros/mensuals. El tipus de cotització és l'11,50%, i la quota resultant va a càrrec exclusiu del treballador.

Etiquetes: