Nombre de lectures: 0

El Butlletí Oficial de l’Estat de 26 de juny de 2022 ha publicat el Reial decret llei 11/2022, de 25 de juny, pel qual s'adopten i es prorroguen determinades mesures per respondre a les conseqüències econòmiques i socials de la guerra a Ucraïna, per fer front a situacions de vulnerabilitat social i econòmica, i per a la recuperació econòmica i social de l'illa de la Palma. Es tracta d'una nova norma de caràcter conjuntural que té la pretensió bàsica, igual que va succeir amb el Reial decret llei 2/2022, de 22 de febrer, de promoure noves mesures de protecció social per fer front a situacions de vulnerabilitat social i econòmica inicialment vinculades a l'estat d'alarma, però l'eficàcia temporal de la qual ha calgut prorrogar davant la persistència dels efectes negatius en la situació econòmica dels sectors més exposats de la població.

En primer lloc, cal recordar que la quantia de l'ingrés mínim vital (IMV) per al beneficiari individual o per a la unitat de convivència és la diferència entre la renda garantida i el conjunt de rendes i ingressos d'aquestes persones. La quantia mensual de la renda garantida el 2022 és la següent (tenint en compte que, en cas d'unitats de convivència monoparentals o amb algun membre amb discapacitat reconeguda igual o superior al 65 %, aquests imports s'incrementaran un 22 %):

Per a un beneficiari individual, el 100 % de l'import anual de les pensions no contributives dividit entre dotze. El 2022 són 491,63 euros. Aquesta quantitat s'incrementa un 22 % si el perceptor té un grau de discapacitat igual o superior al 65 %.

Per a la unitat de convivència, la quantia anterior incrementada un 30 % per membre addicional a partir del segon, amb un màxim del 220 %. Per al 2022 els imports són els següents:

  • 639,12 euros per a una unitat de convivència formada per un adult i un menor o dos adults.
  • 786,61 euros per a una unitat de convivència formada per un adult i dos menors, dos adults i un menor o tres adults.
  • 934,10 euros per a una unitat de convivència formada per un adult i tres menors, dos adults i dos menors o tres adults i un menor o per quatre adults.
  • 1.081,59 euros per a una unitat de convivència formada per un adult i quatre o més menors, dos adults i tres o més menors o tres adults i dos o més menors, o per quatre adults i un menor.

Doncs bé, aquest Reial decret llei 11/2022 aprova un increment extraordinari d'aquesta prestació de l’IMV corresponent a les mensualitats d'abril a desembre de 2022, totes dues incloses. Aquest increment consisteix a aplicar un percentatge del 15 % a l'import mensual que tingui establert cada beneficiari individual o unitat de convivència en els mesos esmentats, incloent-hi els complements mensuals reconeguts i excloent-ne els imports corresponents a períodes previs, així com a altres conceptes de periodicitat no mensual que s'hagin pogut acumular. L'increment s'aplica tant als actuals perceptors de l’IMV com a les sol·licituds presentades abans del dia 27 de juny de 2022 -data d'entrada en vigor del Reial decret llei 11/2022- i que es trobin pendents de resolució, i a les que es reconeguin amb posterioritat, sempre que els efectes no siguin posteriors a l'1 de gener de 2022. Per tant, en aquest període d'abril a desembre de 2022 les quanties de l’IMV que hem vist anteriorment s'incrementaran un 15 %.

En segon lloc, s'aprova també un increment extraordinari del 15 % sobre l'import que correspongui a percebre a cada beneficiari de les pensions de jubilació i invalidesa del sistema de Seguretat Social, en la modalitat no contributiva, des de l'1 de juliol fins al 31 de desembre de 2022. Recordem els imports d'aquestes pensions l'any 2022, als quals cal aplicar aquest increment del 15 % a partir de l'1 de juliol:

Quantia bàsica íntegra per a un sol perceptor: 421,40 euros/mes (5.899,60 euros/any).

Quantia bàsica íntegra per a diversos perceptors dins d'una mateixa família:

  • Dos perceptors: 358,19 euros/mes cadascun.
  • Tres perceptors: 337,12 euros/mes cadascun.
  • Quatre perceptors: 326,59 euros/mes cadascun […].

Quantia bàsica mínima: 105,35 euros/mes (1.474,90 euros/any).

Aquest increment extraordinari de les pensions no contributives serà reconegut tant als actuals perceptors com als qui hagin dut a terme o duguin a terme la sol·licitud dins d'aquest any 2022, sempre que els efectes del reconeixement de la pensió no siguin posteriors a 1 de desembre de 2022.

Per finalitzar, i també com a mesura de protecció de l'ocupació, es manté una mesura de gran rellevància: en les empreses beneficiàries de les ajudes directes establertes en aquest Reial decret llei 11/2022, l'augment dels costos energètics no pot ser causa objectiva d'acomiadament fins al 31 de desembre de 2022. L'incompliment d'aquesta obligació comporta el reintegrament de l'ajuda rebuda. Així mateix, les empreses que s'acullin a les mesures de reducció de jornada o suspensió de contractes regulades en l'article 47 de l'Estatut dels treballadors per causes relacionades amb la invasió d'Ucraïna i que es beneficiïn de suport públic, no poden utilitzar aquestes causes per dur a terme acomiadaments.