Nombre de lectures: 0

El Reial decret 453/2022, de 14 de juny, regula la determinació del fet causant i els efectes econòmics de la pensió de jubilació en la modalitat contributiva i de la prestació econòmica d'ingrés mínim vital (IMV), a més de modificar diversos reglaments del sistema de la Seguretat Social que regulen diferents àmbits de la gestió.

En el cas de la pensió de jubilació, el Govern entén que és necessari donar una nova regulació a la determinació del fet causant en relació amb la pensió de jubilació, en la modalitat contributiva, amb la finalitat d'ampliar la protecció atorgada i adequar-la als canvis sociolaborals i a l'evolució econòmica produïda des que es va aprovar la normativa, dispersa i en molts casos rígida, que regeix aquesta important institució. En aquest sentit, resulta molt rellevant la data que es prengui com a referent per fixar el fet causant de la pensió, especialment si tenim en compte que una vegada reconeguda no és possible causar-la novament, sens perjudici que, en determinats supòsits i a conseqüència de l'execució de nous treballs o activitats, sigui factible tornar-la a calcular.

Amb la finalitat d'evitar les conseqüències negatives per als treballadors que es poden derivar de la data en què la normativa fixa el fet causant de la pensió de jubilació en uns certs supòsits, el Govern entén que resulta necessari establir una regulació que en flexibilitzi la determinació, de manera que possibiliti, amb unes certes limitacions derivades del concepte de jubilació mateix, que sigui l'interessat mateix qui indiqui la data en la qual, un cop reunides les condicions, s'ha de fixar el fet causant. Es reforça així tant el caràcter voluntari que ha de presidir l'accés a la pensió de jubilació com l'autonomia per decidir-ne el moment i les circumstàncies.

Així, des del dia 16 de juny de 2022 -data d'entrada en vigor del Reial decret 453/2022-, la pensió de jubilació en la modalitat contributiva s'entén que té efecte, com a regla general, en la data indicada a aquest respecte per la persona interessada a formalitzar la sol·licitud corresponent, sempre que reuneixi els requisits establerts per a això. Aquesta data ha d'estar compresa dins dels tres mesos anteriors o posteriors al dia de presentació de la sol·licitud, o coincidir-hi, tret que es presenti fora del territori espanyol en virtut d'una norma internacional. En aquest cas, la sol·licitud s'ha de formular en el termini establert en la legislació del país en el qual es formuli.

Es regulen les especialitats següents:

  • Situació d'alta en algun dels règims del sistema de la Seguretat Social: en aquest cas, la pensió s'entén causada el dia de la baixa en el règim corresponent a conseqüència del cessament en el treball per compte propi o d'altri o en l'activitat o condició que hagi determinat la inclusió en l'àmbit d'aplicació d'aquest règim. En el cas dels treballadors autònoms que no hagin sol·licitat la baixa després de cessar en l'activitat, el fet causant s'entén produït l'últim dia del mes natural en el qual hagi tingut lloc el cessament en el treball per compte propi o en l'activitat o condició determinant de la inclusió en el camp d'aplicació del corresponent règim especial.
  • Situació assimilada a la d'alta per trasllat del treballador fora del territori de l'Estat al servei d'una empresa espanyola: en aquest cas, la pensió s'entén que té efecte en la data del cessament en el treball.
  • Situació assimilada a la d'alta per excedència forçosa per ocupar un càrrec públic que impossibiliti l'assistència al treball: en aquest cas, la pensió s'entén que té efecte en la data del cessament en el càrrec o funcions.
  • Extinció, per la pèrdua de la condició de què es tracti, dels convenis especials aplicables als diputats i senadors de les Corts Generals, als membres dels parlaments i governs de les comunitats autònomes o als espanyols que disposin de la condició de funcionaris o empleats d'organitzacions internacionals intergovernamentals: en aquest cas, la pensió s'entén que té efecte el dia d'extinció del conveni especial.
  • Extinció de la prestació o subsidi per desocupació, incloent-hi el de persones de més de 52 anys, pel compliment de l'edat ordinària que s'exigeixi en cada cas per tenir dret a la pensió contributiva de jubilació: en aquest cas, el fet causant de la pensió de jubilació té lloc el dia de compliment d'aquesta edat.

En aquests supòsits, la sol·licitud de la pensió es pot presentar amb una antelació màxima de tres mesos a la data del fet causant o en qualsevol moment posterior. No obstant això, els efectes econòmics es produiran a partir de l'endemà de la data en què es produeixi el fet causant, tret que la sol·licitud es presenti una vegada transcorreguts els tres mesos següents a aquesta data. En aquest cas, aquests efectes es produiran a partir dels tres mesos anteriors a la data de presentació de la sol·licitud. Cal recordar que, en tot cas, el dret al reconeixement de la pensió de jubilació en la modalitat contributiva és imprescriptible.

Finalment, pel que fa a l'IMV, el fet causant d'aquesta prestació econòmica es considera produït en la data de presentació de la sol·licitud.