Nombre de lectures: 0

La Llei 19/2021, de 20 de desembre, és el resultat de la tramitació parlamentària com a projecte de llei del Reial decret llei 20/2020, que va introduir en el nostre sistema públic de Seguretat Social una nova prestació: l’ingrés mínim vital (IMV). Per tant, aquesta prestació no contributiva es regeix actualment pel que disposa la Llei 19/2021 des del dia 1 de gener de 2022.

Com ja vam tenir ocasió de comentar en aquest mateix Espai quan va entrar en vigor el Reial decret llei 20/2020, es va crear llavors una nova prestació adreçada a prevenir el risc de pobresa i d’exclusió social de les persones que viuen soles o integrades en una unitat de convivència, quan es trobin en una situació de vulnerabilitat per manca de recursos econòmics suficients per cobrir les seves necessitats bàsiques. Aquesta nova prestació, l’IMV, en desenvolupament de l’article 41 de la Constitució espanyola, i sens perjudici de les ajudes que puguin establir les comunitats autònomes en l’exercici de les seves competències, forma part de l’acció protectora del sistema de la Seguretat Social com a prestació econòmica en la modalitat no contributiva.

L’IMV es configura com el dret subjectiu a una prestació de naturalesa econòmica que garanteix un nivell mínim de renda als qui es trobin en situació de vulnerabilitat econòmica en els termes que es defineixen en la Llei 19/2021. Mitjançant aquest instrument es persegueix garantir una millora d’oportunitats reals d’inclusió social i laboral de les persones beneficiàries. A aquest efecte, la Llei 22/2021, de 28 de desembre, de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2022, ha establert una partida pressupostària per finançar l’IMV de més de 3.021 milions d’euros.

Els dos requisits bàsics per accedir a la prestació de l’IMV són residir a Espanya durant almenys l’any anterior a quan es presenta la sol·licitud -excepte menors nascuts o incorporats a la unitat familiar i víctimes de violència de gènere, tràfic d’éssers humans i explotació sexual- i trobar-se en situació de vulnerabilitat econòmica. L’any 2022, l’escala d’increments i de límits en el patrimoni de la unitat de convivència -tenint en compte que l’habitatge individual no compta a aquest efecte- és el següent:

Unitat de convivència Escala d’increments Límit d’euros
Un adult només 17.698,80
Un adult i un menor 1,40 4.778,32
Un adult i dos menors 1,80 31.857,84
Un adult i tres menors o més 2,20 38.937,36
Dos adults 1,40 24.778,32
Dos adults i un menor 1,80 31.857,84
Dos adults i dos menors 2,20 38.937,36
Dos adults i tres menors o més 2,60 46.016,88
Tres adults 1,80 31.857,84
Tres adults i un menor 2,20 38.937,36
Tres adults i dos menors o més 2,60 46.016,88
Quatre adults 2,20 38.937,36
Quatre adults i un menor 2,60 46.016,88
Altres 2,60 46.016,88

L’any 2022 també queden excloses de l’accés a l’IMV les persones o unitats de convivència amb actius no societaris -excloent-ne l’habitatge habitual- que superin els imports següents:

QUANTIES DE LA RENDA GARANTIDA EL 2022. UNITAT NO MONOPARENTAL
Unitat de convivència Euros/any Euros/mes
Un adult només 5.899,60 491,63
Un adult i un menor 7.669,48 639,12
Un adult i dos menors 9.439,36 786,61
Un adult i tres menors o més 11.209,24 934,10
Dos adults 12.979,12 1.081,59
Dos adults i un menor 7.669,48 639,12
Dos adults i dos menors 9.439,36 786,61
Dos adults i tres menors o més 11.209,24 934,04
Tres adults 12.979,12 1.081,59
Tres adults i un menor 9.439,36 786,61
Tres adults i dos menors o més 11.209,24 934,10
Quatre adults 12.979,12 1.081,59
Quatre adults i un menor 11.209,24 934,10
Altres 12.979,12 1.081,59
Quanties de la renda garantida el 2022. Unitat monoparental
Unitat de convivènciaEuros/anyEuros/mes
Un adult i un menor 8.967,39 747,28
Un adult i dos menors 10.737,27 894,77
Un adult i tres menors 12.507,15 1.042,26
Un adult i quatre menors o més 14.277,03 1.189,75
Quanties de la renda garantida el 2022. Unitat monoparental. Progenitors / avis / guardadors o acollidors, un dels quals tingui reconegut un grau 3 de dependència, la incapacitat permanent absoluta o la gran invalidesa
Unitat de convivènciaEuros/anyEuros/mes
Dos adults i un menor 10.737,27 894,77
Dos adults i dos menors 12.507,15 1.042,26
Dos adults i tres menors o més 14.277,03 1.189,75

Per finalitzar, a més de les quanties indicades, s’abona un nou complement mensual d’ajuda per a la infància per cada menor d’edat membre de la unitat de convivència, segons l’edat complerta el dia 1 de gener de l'exercici corresponent, conformement als trams següents:

  • Menors de tres anys: 100 euros.
  • Més grans de tres anys i menors de sis anys: 70 euros.
  • Més grans de sis anys i menors de 18 anys: 50 euros.

Poden rebre aquest complement, sense necessitat de presentar cap sol·licitud:

  • Els actuals perceptors de l’IMV.
  • Els sol·licitants d’IMV que tinguin l’expedient en tràmit.
  • Els beneficiaris de la prestació de protecció familiar que compleixin els requisits. Es tracta dels beneficiaris de l’assignació econòmica per fill o menor a càrrec sense discapacitat o amb discapacitat inferior al 33%, la unitat de convivència del qual estigui constituïda exclusivament pels membres que figurin en l’expedient de la prestació per fill a càrrec, sempre que compleixin les condicions necessàries per accedir al complement d’ajuda a la infància, i que l’import sigui igual o superior al que estaven percebent, i han d’optar per una de les dues prestacions.

En aquests tres supòsits, l’INSS la reconeixerà d’ofici, en els expedients que compleixin tots els requisits, i amb efectes econòmics d’1 de febrer de 2022.