Nombre de lectures: 0

El BOE del dia 28 de març de 2024 va publicar l'Ordre PJC/281/2024 de 27 de març, per la qual es modifica l'Ordre PJC/51/2024, de 29 de gener, per la qual es desenvolupen les normes legals de cotització a la Seguretat Social, desocupació, protecció per cessament d'activitat, Fons de Garantia Salarial i formació professional per a l'exercici 2024.

Aquesta modificació és conseqüència del que disposa l'article 19.2 del TRLGSS, que estableix que les bases de cotització a la Seguretat Social, en cadascun dels seus règims, tenen com a límit màxim les quanties fixades per a cada any per la corresponent Llei de pressupostos generals de l'Estat, i com a límit mínim, les quanties del salari mínim interprofessional vigent en cada moment, incrementades en un sisè, excepte disposició expressa en contra. Considerant que el Reial decret 145/2024, de 6 de febrer, va fixar el salari mínim interprofessional per a 2024 en la quantitat de 1.134,00 euros mensuals, les bases mínimes que contenia inicialment l'Ordre de cotització de 29 de gener d'enguany van quedar totalment desactualitzades.

Per tant, després de la publicació de l'Ordre PJC/281/2024, el quadre de bases màximes i mínimes aplicables des d'1 de gener de 2024 al règim general de la Seguretat Social per als contractes a jornada completa és el següent:

Grups de cotització Categories professionals Bases mínimes
-
Euros/mes
Bases màximes
-
Euros/mes
1 Enginyers i llicenciats. Personal d'alta direcció no inclòs en l'article 1.3.c de l'Estatut dels treballadors 1.847,40 4.720,50
2 Enginyers tècnics, perits i ajudants titulats 1.532,10 4.720,50
3 Caps administratius i de taller 1.332,90 4.720,50
4 Ajudants no titulats 1.323,00 4.720,50
5 Oficials administratius 1.323,00 4.720,50
6 Subalterns 1.323,00 4.720,50
7 Auxiliars administratius 1.323,00 4.720,50
Grups de cotització Categories professionals Bases mínimes

Euros/dia
Bases màximes

Euros/dia
8 Oficials de primera i segona 44,10 157,35
9 Oficials de tercera i especialistes 44,10 157,35
10 Peons 44,10 157,35
11 Treballadors menors de divuit anys, sigui quina en sigui la categoria professional 44,10 157,35

També els contractes a temps parcial s'han vist afectats per aquestes modificacions, i les bases mínimes de cotització horàries, des d'1 de gener de 2024, queden establertes en les quanties següents:

Grups de cotització Categories professionals Base mínima per hora

Euros
1 Enginyers i llicenciats. Personal d'alta direcció no inclòs en l'article 1.3.c de l'Estatut dels treballadors 11,13
2 Enginyers tècnics, perits i ajudants titulats 9,23
3 Caps administratius i de taller 8,03
4 Ajudants no titulats 7,97
5 Oficials administratius 7,97
6 Subalterns 7,97
7 Auxiliars administratius 7,97
8 Oficials de primera i segona 7,97
9 Oficials de tercera i especialistes 7,97
10 Treballadors més grans de divuit anys no qualificats 7,97
11 Treballadors menors de divuit anys, sigui quina en sigui la categoria professional 7,97

Finalment, s'han modificat les bases de cotització dels sistemes especials agrari i d'empleats de llar del règim general de la Seguretat Social. Les d'aquests últims queden de la manera següent:

Tram Retribució mensual
Euros/mes
Base de cotització
Euros/mes
1r Fins a 306,00 284,00
2n Des de 306,01 Fins a474,00 405,00
3r Des de 474,01 Fins a644,00 559,00
4t Des de 644,01 Fins a814,00 729,00
Des de 814,01 Fins a986,00 901,00
Des de 986,01 Fins a1.153,001.069,00
Des de 1.153,01Fins a1.323,001.323,00
Des de 1.323,01 Retribució mensual

Quant als contractes formatius en alternança, quan la remuneració no superi la base mínima de cotització vigent -si ho fa, a l'excés li són aplicables els tipus de cotització generals-, passen a tenir una quota única mensual de 64,30 euros per contingències comunes, 53,61 euros dels quals van a càrrec de l'empresari i 10,69 euros, a càrrec del treballador, i de 7,38 euros per contingències professionals, a càrrec de l'empresari, 3,82 euros dels quals corresponen a incapacitat temporal i 3,56 euros, a invalidesa, mort i supervivència. La cotització al Fons de Garantia Salarial consisteix en una quota mensual de 4,07 euros, a càrrec de l'empresari. Finalment, la cotització per formació professional consisteix en una quota mensual de 2,26 euros, 2,00 euros dels quals van a càrrec de l'empresari i 0,26 euros, a càrrec del treballador.

Finalment, també es modifiquen els imports a ingressar per les quotes de les pràctiques formatives i acadèmiques externes no remunerades de les persones que cursen estudis universitaris o de formació professional. La cotització consisteix, en aquests casos, en els quals no hi ha remuneració, en una quota empresarial per cada dia de pràctiques de 2,67 euros per contingències comunes, excloent-ne la prestació d'incapacitat temporal, i de 0,33 euros per contingències professionals, sense que pugui superar-se la quota màxima mensual per contingències comunes de 60,76 euros i per contingències professionals, de 7,38 euros, 3,82 euros dels quals corresponen a la contingència d'incapacitat temporal i 3,56 euros, a la d'incapacitat permanent i mort i supervivència.

L'ingrés, per part de les empreses i administracions públiques responsables de l'obligació de cotitzar, de les diferències de cotització que s'hagin pogut produir després de la publicació de l'Ordre PJC/281/2024, s'ha de dur a terme sense recàrrec fins a l'últim dia del mes següent a aquell en el qual la Tresoreria General de la Seguretat Social comuniqui l'actualització de les liquidacions de quotes afectades.