Nombre de lectures: 0

El 19 de desembre, el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya ha publicat la Resolució SLT/3354/2020, de 19 de desembre, per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de covid-19 al territori de Catalunya.
Entre moltes altres mesures en diferents àmbits (salut pública, mobilitat, horaris, reunions socials, cultura, transport, etc.), la nova norma n'implementa algunes de molt importants per garantir la salut i la seguretat de les persones treballadores als centres de treball. Són les següents:
D’una banda, s’obliga els titulars dels centres de treball, públics i privats, a limitar al màxim la mobilitat laboral de les persones treballadores, mitjançant les mesures organitzatives i tècniques necessàries per fer-ho possible. A aquest efecte, han d’implementar treball a distància o teletreball, llevat de quan és impossible desenvolupar l’activitat laboral a distància o bé quan no es disposa acreditadament dels mitjans per fer-ho. En aquest darrer cas, s’han d’establir horaris d’entrada i sortida esglaonats, flexibilitat horària o similars.
Cal recordar en aquest sentit que, ben recentment, el Reial decret llei 28/2020, de 22 de setembre, en vigor des del dia 13 d’octubre, regula el treball a distància, dintre del qual es troba l’anomenat “teletreball”, què és el que es desenvolupa mitjançant les noves tecnologies de la informació i la comunicació.
D'altra banda, i sens perjudici del compliment de la normativa de prevenció de riscos laborals i de la resta de normativa laboral aplicable, les persones titulars de centres de treball, públics i privats, han d’adoptar les mesures següents als centres de treball, entre d’altres:

  • Adoptar mesures organitzatives en les condicions de treball, de forma que es garanteixi el manteniment de la distància de seguretat interpersonal mínima. Quan no sigui possible, a'han de proporcionar a les persones treballadores els equips de protecció adequats al nivell del risc.
  • Adoptar mesures de neteja i desinfecció adequades a les característiques dels centres de treball i d'intensitat d’ús, així com garantir la ventilació dels espais i edificis, d’acord amb els protocols que estableixin en cada cas les autoritats sanitàries i, en especial, dels espais comuns dels centres de treball, restringint-ne o esglaonant-ne l’ús per evitar aglomeracions, intensificant la neteja de superfícies, establint que a les zones de descans es permeti el distanciament entre persones o establint zones d’entrada i sortida diferenciades, entre d’altres.
  • Posar a disposició de les persones treballadores aigua i sabó, o gels hidroalcohòlics o desinfectants amb activitat viricida autoritzats, per a la neteja de mans.
  • L’ús de la mascareta és obligatori en l’entorn laboral quan l’espai de treball és d’ús públic o obert al públic, d’acord amb la Resolució SLT/1648/2020, de 8 de juliol, per la qual s’estableixen noves mesures en l’ús de mascareta per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de la covid-19, o bé quan hi ha desplaçaments per l’interior del centre de treball. En espais de treball tancats al públic, un cop la persona treballadora estigui al seu lloc de treball i fent tasques que no comporten mobilitat, no és obligatori l’ús de mascareta, sens perjudici de les recomanacions específiques que puguin adoptar els serveis de prevenció de les empreses.
  • Adoptar mesures per evitar la coincidència massiva de persones, tant de les persones treballadores com de les clientes o usuàries, durant les franges horàries en què es prevegi més afluència.