Nombre de lectures: 0

El Butlletí Oficial de les Corts Generals va publicar, el dia 30 d’octubre de 2020, el Projecte de Llei de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2021, actualment en tramitació i que pretén substituir el de 2018, aprovat per Llei 6/2018, de 3 de juliol, prorrogat durant dos anys i encara vigent actualment.
Aquest nou Projecte de Llei conté importants novetats en matèria de Seguretat Social què, en cas que finalment sigui aprovat per les Corts Generals, entraran en vigor el proper dia 1 de gener de 2021. Les més destacades són les següents:

Previsions macroeconòmiques del Sistema de Seguretat Social

 • Previsió d'ingressos no financers: 126,3 mil milions d'euros
 • Previsió de despeses no financeres: 175,6 mil milions d'euros
 • Previsió de transferències de l'Estat: 45 mil milions d'euros

A fi de proporcionar una cobertura adequada a les obligacions de la Seguretat Social i possibilitar-ne l'equilibri pressupostari, el Govern, previ informe de la Secretaria General del Tresor i Finançament Internacional i de la Tresoreria General de la Seguretat Social, pot autoritzar la concessió per part de l'Estat de préstecs a la Tresoreria General de la Seguretat Social per un import fins a 13.830.090 milers d'euros. Aquests préstecs no reportaran interessos i la cancel·lació es produirà en un termini màxim de deu anys, comptats a partir de l'1 de gener de l'any següent al de la concessió.

Revaloració de pensions:

 • Les pensions abonades pel sistema de la Seguretat Social, així com les de Classes Passives de l'Estat, experimentaran en 2021 amb caràcter general un increment del 0,9 per cent.
 • L'import a percebre a conseqüència de l'assenyalament inicial de les pensions públiques no podrà superar, durant l'any 2021, la quantia íntegra de 2.707,49 euros mensuals, sense perjudici de les pagues extraordinàries que poguessin correspondre al seu titular, la quantia del qual també estarà afectada pel citat límit.
 • No obstant això, si el o la pensionista té dret a percebre menys o més de 14 pagues a l'any, incloent-hi les extraordinàries, aquest límit mensual s'ha d'adequar, a l'efecte que s'aconsegueixi una quantia íntegra anual de 37.904,86 euros, o no sigui superior a aquesta.
 • Per a l'any 2021 l'import de la revaloració de les pensions públiques no podrà suposar un valor íntegre anual superior a 37.904,86 euros.

Complements per mínims

Tindran dret a percebre els complements necessaris per a aconseguir la quantia mínima de pensions els pensionistes del sistema de la Seguretat Social, en la seva modalitat contributiva, que no percebin durant 2021 rendiments del treball, del capital o d'activitats econòmiques i guanys patrimonials, o que, percebent-los, no excedeixin de 7.707,00 euros a l'any. En el cas de concurrència amb cònjuge a càrrec, el límit serà de 8,990,00 euros a l'any.

QUANTIES MÍNIMES DE LES PENSIONS DE JUBILACIÓ 2021

Classe de pensió Titulars
amb cònjuge a càrrec
(euros/any)
sense cònjuge: unitat econòmica personal
(euros/any)
amb cònjuge no a càrrec
(euros/any)
Jubilació
Titular amb 65 anys 11.914,00 9.655,80 9.164,40
Titular < 65 anys 11.170,60 9.034,208.538,60
Titular amb 65 anys procedent de gran invalidesa17.871,00 14.484,40 13.746,60

QUANTIES MÍNIMES DE LES PENSIONS D’INCAPACITAT PERMANENT 2021

Classe de pensió Titulars
amb cònjuge a càrrec
(euros/any)
sense cònjuge: unitat econòmica personal
(euros/any)
amb cònjuge no a càrrec
(euros/any)
Incapacitat permanent
Gran invalidesa 17.871,00 14.484,40 13.746,60
Absoluta 11.914,00 9.655,809.164,40
Total: Titular amb 65 anys 11.914,00 9.655,80 9.164,40
Total: Titular amb edat entre 60 i 64 anys 11.170,60 9.034,208.538,60
Total: derivada de malaltia comuna menor de 60 anys7.119,00 7.119,007.056,00
Parcial del règim d'accidents de treball: Titular amb 65 anys 11,914,00 9.655,80 9.164,40

QUANTIES MÍNIMES DE LES PENSIONS DERIVADES DE MORT I SUPERVIVÈNCIA 2021

CLASSE DE PENSIÓ Euros/any
Viduïtat
Titular amb càrregues familiars 11.170,60
Titular amb 65 anys o amb discapacitat de grau igual o superior al 65% 9.665,80
Titular amb edat entre 60 i 64 anys 9.034,20
Titular < 60 anys 7.315,00
Orfandat
Per beneficiari 2.951,20
Per beneficiari < 18 anys amb una discapacitat amb grau igual o superior al 65% 5.805,80
Prestació d'orfandat
Un beneficiari (1)
Varis beneficiaris: a repartir entre número de beneficiaris 100 (1)
A favor de familiars
Per beneficiari 2.951,20
Si no existeix vidu ni orfe pensionista:
Un sol beneficiari amb 65 anys 7.131,60
Un sol beneficiari < 65 anys 6.721,40
Varis beneficiaris: el mínim assignat a cadascun d'ells s'incrementarà en l'import que resulti de prorratejar 4.324,60 euros/any entre el número de beneficiaris

(1) Quantia en funció de la base mínima de cotització

Pensions no contributives 2021

Per a l'any 2021, la quantia de les pensions de jubilació i invalidesa del sistema de la Seguretat Social, en la modalitat no contributiva, s'incrementa l'1,8% respecte de la quantia establerta per al 2020, i queda en un import anual de 5.639,20 euros.
Per a l'any 2021, s'estableix un complement per a les pensions no contributives, fixat en 525,00 euros anuals, per al pensionista que acrediti fefaentment que no té un habitatge en propietat i tenir, com a residència habitual, un habitatge llogat el propietari/ària del qual no tingui amb ell o ella relació de parentiu fins al tercer grau, ni sigui cònjuge o persona amb la qual constitueixi una unió estable i convisqui amb anàloga relació d'afectivitat a la conjugal.

SOVI 2021

A partir de l'1 de gener de l'any 2021, la quantia de les pensions de l'extingida assegurança obligatòria de vellesa i invalidesa (SOVI), no concurrents amb altres pensions públiques, queda fixada en còmput anual en 6.183,80 euros.
L'import de les pensions de vellesa o invalidesa de l'extingida SOVI és, en còmput anual, de 6.001,80 euros quan concorrin amb pensions de viduïtat d'algun dels règims del sistema de la Seguretat Social, o amb alguna d'aquestes pensions i, a més, amb qualsevol altra pensió pública de viduïtat.

Prestacions familiars de la Seguretat Social

 • Fill menor de divuit anys d'edat o de menor a càrrec afectat per una discapacitat en un grau igual o superior al 33 per cent, serà en còmput anual de 1.000,00 euros.
 • Fill major de divuit anys a càrrec amb un grau de discapacitat igual o superior al 65 per cent, serà en còmput anual de 4.790,40 euros.
 • Fill a càrrec major de divuit anys, amb un grau de discapacitat igual o superior al 75 per cent i que, a conseqüència de pèrdues anatòmiques o funcionals, necessiti el concurs d'una altra persona per a realitzar els actes més essencials de la vida, com ara vestir-se, desplaçar-se, menjar o anàlegs, serà en còmput anual de 7.185,60 euros.
 • La quantia de la prestació per naixement o adopció de fill en supòsits de famílies nombroses, monoparentals i en els casos de mares o pares amb discapacitat, serà de 1.000,00 euros. Els límits d'ingressos queden fixats en 12.536,00 euros anuals i, si es tracta de famílies nombroses, en 18.867,00 euros anuals, incrementant-se en 3.056,00 euros anuals per cada fill a càrrec a partir del quart, aquest inclòs.

Ingrés mínim vital i prestació per fill a càrrec

La quantia de l'assignació econòmica i el límit d'ingressos anuals per als beneficiaris que, de conformitat amb la disposició transitòria setena del Reial decret llei 20/2020, de 29 de maig, pel qual s'estableix l'ingrés mínim vital, mantinguin o recuperin el dret a l'assignació econòmica per cada fill/a menor de divuit anys o menor a càrrec sense discapacitat o amb discapacitat inferior al 33%, és en còmput anual de 341,00 euros/any.
Els límits d'ingressos per percebre l'assignació econòmica queden fixats en 12.536,00 euros anuals i, si es tracta de famílies nombroses, en 18.867,00 euros anuals, i s'incrementa en 3.056,00 euros anuals per cada fill/a a càrrec a partir del quart, aquest inclòs.
No obstant això, la quantia de l'assignació econòmica és en còmput anual de 588,00 euros en els casos en què els ingressos familiars siguin inferiors als imports assenyalats en la taula de la disposició addicional 41 del PLPGE-21.

Cotitzacions socials 2021

El sostre màxim de la base de cotització en cadascun dels règims de la Seguretat Social que el tinguin establert queda fixat, a partir de l'1 de gener de 2021, en 4.070,10 euros mensuals.
D'acord amb el que s'estableix en l'article 19.2 del text refós de la Llei general de la Seguretat Social, aprovat pel Reial decret legislatiu 8/2015, de 30 d'octubre, des de l'1 de gener de 2021, les bases de cotització en els règims de la Seguretat Social i respecte de les contingències que es determinen en aquest article, tenen com a sostre mínim les quanties del salari mínim interprofessional vigent a cada moment, incrementades en un sisè, excepte disposició expressa en contra.

Règim general: bases

Les bases mínimes de cotització, segons categories professionals i grups de cotització, s'incrementen des de l'1 de gener de 2021, i respecte de les vigents el 31 de desembre de 2020, en el mateix percentatge en què augmenti el salari mínim interprofessional.
Les bases mínimes de cotització aplicables als treballadors amb contracte a temps parcial s'adeqüen amb vista que la cotització en aquesta modalitat de contractació sigui equivalent a la cotització a temps complet per la mateixa unitat de temps i retribucions similars.
Les bases màximes, qualsevol que sigui la categoria professional i grup de cotització, són, a partir de l'1 de gener de 2021, de 4.070,10 euros mensuals o de 135,67 euros diaris.

Règim general: tipus

Per a les contingències comunes el 28,30 per cent, sent el 23,60 per cent a càrrec de l'empresa i el 4,70 per cent a càrrec del treballador.
Per a les contingències d'accidents de treball i malalties professionals s'aplicaran els percentatges de la tarifa de primes inclosa en la disposició addicional quarta de la Llei 42/2006.
Per a la cotització addicional per hores extraordinàries: motivades per força major, el 14,00 per cent, del qual el 12,00 per cent serà a càrrec de l'empresa i el 2,00 per cent a càrrec del treballador. Quan es tracti d’altres hores extraordinàries, el 28,30 per cent, del qual el 23,60 per cent serà a càrrec de l'empresa i el 4,70 per cent a càrrec del treballador.

Per a la contingència de desocupació:

 • Contractació indefinida, inclosos els contractes indefinits a temps parcial i fixos discontinus, així com la contractació de durada determinada en les modalitats de contractes formatius en pràctiques i per a la formació i l'aprenentatge, de relleu, interinitat i contractes, qualsevol que sigui la modalitat utilitzada, realitzats amb treballadors discapacitats: el 7,05 per cent, del qual el 5,50 per cent serà a càrrec de l'empresari i el 1,55 per cent a càrrec del treballador.
 • Contractació de durada determinada: 8,30 per cent, del qual el 6,70 per cent serà a càrrec de l'empresari i el 1,60 per cent a càrrec del treballador.

Per a la cotització al Fons de Garantia Salarial, el 0,20 per cent a càrrec exclusiu de l'empresa.
Per a la cotització per formació professional, el 0,70 per cent, sent el 0,60 per cent a càrrec de l'empresa i el 0,10 per cent a càrrec del treballador.

Contractes per a la formació de l'aprenentatge

Les quotes per contingències comunes van a càrrec de l'empresari i del treballador/a, per contingències professionals, per desocupació i al Fons de Garantia Salarial dels contractes per a la formació i l'aprenentatge s'incrementen, des de l'1 de gener de 2021 i respecte de les quanties vigents a 31 de desembre de 2020, en el mateix percentatge que augmenti la base mínima del règim general de la Seguretat Social.

Empleats de la llar

Les bases de cotització per contingències comunes i professionals es determinen aplicant a l'escala de retribucions mensuals i a la base de cotització corresponent vigent el 2020 l'augment que experimenti el 2021 el salari mínim interprofessional.
El tipus de cotització per contingències comunes, sobre la base de cotització que correspongui segons el que s'ha indicat en l'apartat anterior, és del 28,30%, el 23,60% del qual a càrrec de l'ocupador i el 4,70%, de l'empleat/ada.
Per a la cotització per les contingències d'accidents de treball i malalties professionals, sobre la base de cotització que correspongui s'aplica el tipus de cotització establert a aquest efecte en la tarifa de primes inclosa en la disposició addicional quarta de la Llei 42/2006.
Durant l'any 2021 és aplicable una reducció del 20% en l'aportació empresarial a la cotització a la Seguretat Social per contingències comunes en aquest sistema especial per contractacions a partir de l'1 de gener de 2012, sempre que l'empleat/ada no hagi figurat en alta en el règim especial d'empleats de llar a temps complet, per al mateix ocupador, dins del període comprès entre el 2 d'agost i el 31 de desembre de 2011. Aquesta reducció de quotes s'amplia amb una bonificació fins a arribar al 45% per a famílies nombroses.
Aquests beneficis en la cotització a la Seguretat Social a càrrec de l'ocupador no són aplicables en els supòsits que els empleats de llar que prestin els seus serveis durant menys de 60 hores mensuals per ocupador assumeixin el compliment de les obligacions en matèria d'enquadrament, cotització i recaptació en aquest sistema especial.