Nombre de lectures: 0

El Butlletí Oficial de l’Estat del dia 31 de desembre de 2020 va publicar la Llei 11/2020, de 30 de desembre, de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2021. Les principals novetats en matèria de pensions i cotitzacions, en vigor des del dia 1 de gener de 2021, són les següents:

- El pressupost de despesa del Sistema de Seguretat Social queda fixat en més de 176.000 milions d'euros (176.185.402.440,00), dels quals més 163.000 milions corresponen a pensions (163.296.580.730,00 euros).

- Els ingressos del Sistema de Seguretat Social s'estimen en més de 127.000 milions d'euros (127.421.301.800,00).

- Les pensions abonades pel Sistema de la Seguretat Social, així com les de classes passives de l'Estat, experimenten el 2021, amb caràcter general, un increment del 0,9%.

- El límit per a l'accés als complements per mínims de les pensions queda fixat en 7.707,00 euros anuals. En cas que el o la pensionista tingui cònjuge a càrrec, el límit és de 8.990,00 euros anuals.

Les quanties de les pensions mínimes queden fixades de la manera següent:

Classe de pensió Titulars
amb cònjuge a càrrec
(euros/any)
sense cònjuge: unitat econòmica personal
(euros/any)
amb cònjuge no a càrrec
(euros/any)
Jubilació
Titular amb seixanta-cinc anys 11.914,00 9.655,80 9.164,40
Titular menor de seixanta-cinc anys 11.170,60 9.034,20 8.538,60
Titular amb seixanta-cinc anys procedent de gran invalidesa 17.871,00 14.484,40 13.746,60
Incapacitat permanent
Gran invalidesa 17.871,00 14.484,40 13.746,60
Absoluta 11.914,00 9.655,80 9.164,40
Total: titular amb seixanta-cinc anys 11.914,00 9.655,80 9.164,40
Total: titular entre seixanta i seixanta-quatre anys 11.170,60 9.034,20 8.538,60
Total: derivada de malaltia comuna menor de seixanta anys 7.119,00 7.119,00 7.056,00
Parcial del règim d'accidents de treball: titular amb seixanta-cinc anys 11.914,00 9.655,80 9.164,40
Viduïtat
Titular amb càrregues familiars 11.170,60
Titular amb seixanta-cinc anys o amb discapacitat en grau igual o superior al 65% 9.655,80
Titular entre seixanta i seixanta-quatre anys 9.034,20
Titular amb menys de seixanta anys 7.315,00
Classe de pensió Euros/any
Orfandat
Per beneficiari 2.951,20
Per beneficiari menor de divuit anys amb una discapacitat en grau igual o superior al 65% 5.805,80
En l'orfandat absoluta el mínim s’incrementa en 7.315,00 euros/any, distribuïts, si s’escau, entre els beneficiaris.
Prestació d’orfandat
Un beneficiari (1)
Més d’un beneficiari: a repartir entre nombre de beneficiaris 100 (1)
En favor de familiars
Per beneficiari 2.951,20
Si no existeix vidu ni orfe pensionistes
Un sol beneficiari amb seixanta-cinc anys 7.131,60
Un sol beneficiari menor de seixanta-cinc anys 6.721,40
Més d’un beneficiari: el mínim assignat a cadascun s'incrementa en l'import que resulti de prorratejar 4.363,80 euros/any entre el nombre de beneficiaris.
(1) Quantia en funció de la base mínima de cotització

- La quantia de les pensions de jubilació i d'invalidesa del sistema de la Seguretat Social, en la modalitat no contributiva, s'incrementa l'1,8% respecte de la quantia establerta per al 2020, i queda en un import anual de 5.639,20 euros.

- A partir de l'1 de gener de 2021, la quantia de les pensions de l'extingida assegurança obligatòria de vellesa i invalidesa (SOVI), no concurrents amb altres pensions públiques, queda fixada en còmput anual en 6.183,80 euros.

- Els límits de cotització per a l'any 2021 queden establerts de la manera següent:

∗Límit màxim: 4.070,10 euros mensuals

∗Límit mínim: quantia del salari mínim interprofessional (950,00 euros incrementada en 1/6). Mancant concreció en la corresponent ordre de cotització, el límit mínim és de 1.108,33 euros mensuals.

- Els tipus de cotització en el règim general de la Seguretat Social es mantenen inalterats respecte dels vigents l'any 2020. El mateix succeeix amb els tipus del règim especial de treballadors autònoms.

- Quant a la cotització a MUFACE, MUGEJU i ISFAS dels funcionaris en actiu, el percentatge es fixa en l'1,69% sobre els havers reguladors vigents l'any 2020 a l'efecte de cotització de drets passius, incrementats un 0,9%. La quantia de l'aportació de l'Estat representa el 6,83% (MUFACE), el 10,74% (ISFAS) i el 5,20% (MUGEJU) dels havers reguladors vigents l'any 2020 a l'efecte de cotització de drets passius, incrementats un 0,9%.

Finalment, les quotes mensuals de drets passius dels funcionaris adscrits a aquest règim són les següents:

Grup/subgrup EBEP Quota mensual en euros
A1 112,91
A2 88,86
B 77,81
C1 68,25
C2 53,99
E (Llei 30/1984 i agrupacions professionals (EBEP)46,03